Openbare Basisschool De Spil

Voeghoutenstraat 23 7891 LA Klazienaveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spil

Het team

Toelichting van de school

Op O.B.S. de Spil werkt een relatief jong, enthousiast team leerkrachten. Ze hebben 6 tot 25 jaar onderwijservaring.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?

Bij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een dag het geval zou zijn treedt het onderstaande vervangingsprotocol op.

Vervangingsprotocol

Stap 1: Vervangingsplanner. Direct na de ziektemelding (deze vindt plaats telefonisch voor 7.15 uur ’s ochtends) dient de locatiedirecteur een aanvraag in middels de vervangingsplanner. Dit werkt sneller dan wanneer iedereen belt. De mensen uit de vervangingspool worden als eerste benaderd om ingezet te worden. Als deze al zijn ingezet of niet beschikbaar zijn, wordt gekeken of er een invaller beschikbaar is op de invallijst. Als er geen invaller beschikbaar is dan verder met onderstaande stappen.

Stap 2: Inzet van de leerkracht die op dat moment geen groep heeft (b.v. door lio-stagiaire) Als op de betreffende dag 2 leerkrachten voor één en dezelfde groep zijn ingeroosterd wordt één van de leerkrachten ingezet voor de vervanging.

Stap 3: Inzet van de “duo”-leerkracht In de groep, waar één van de duo-leerkrachten ziek is geworden, wordt de andere leerkracht benaderd om in te vallen.

Stap 4: De klas wordt verdeeld over de andere groepen Als er een zieke leerkracht is en voorgaande stappen, zonder gewenst resultaat gevolgd zijn, wordt de groep verdeeld over andere groepen. Aandachtspunten: Elke leerkracht heeft in de klassenmap een “noodpakket” met werk voor alle leerlingen.

Stap 5: Inzet van de onderwijsassistent De onderwijsassistent draait onder verantwoordelijkheid van een andere groepsleerkracht de groep.

Stap 6: inzet van de ib-er De ib-er gaat voor de groep. Zij wordt in tijd gecompenseerd op een later moment.

Stap 7: inzet van de locatiedirecteur. De clusterdirecteur bepaalt of de locatiedirecteur ook voor vervanging ingezet kan worden. Indien dit gebeurt dan wordt de locatiedirecteur gecompenseerd in tijd.

Stap 8: mogelijkheden op bestuursniveau (overleg clusterdirecteuren) De clusterdirecteur kan informeren bij de andere clusterdirecteuren of er bij de andere clusters iemand ambulant is die ingezet kan/wil worden.Mocht er na de 1e dag nog geen invaller aanwezig zijn, dan kan men overwegen om een groep naar huis te sturen. In dit geval worden alle ouders van te voren middels de telefoonboom of de oudercommunicatie app geïnformeerd, zodat zij tijdig oppas kunnen regelen. Mocht tot deze maatregel worden overgegaan dan wordt altijd de afdelingsmanager hierover geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

O.b.s. De Spil is een kleine school met combinatieklassen.

De school maakt gebruik van de kansen die de combinatieklassen bieden: Er wordt veel samengewerkt en in tutorsituaties geleerd; de leerlingen krijgen tijd om in ‘verticale’ groepjes te leren en het onderwijs zelf ontdekkend te benaderen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd aan de hand van de SLO leerlijnen. De activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid zijn verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elk kind. Dit wordt in een DORR schema weergeven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van genormeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is aandacht voor sociale redzaamheid, Engelse taal, of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding zijn van nieuws van de dag of het Jeugdjournaal. In de middag wordt er aandacht besteed aan vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, creativiteit of expressie. Deze komen methodisch en/of thematisch aan de orde. Een thema wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke activiteit, waar de ouders voor worden uitgenodigd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met extra ondersteuningsaanvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis.

De school maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen. Alle schoolbesturen van de gemeente Emmen en Borger-Odoorn zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 22.02-PO.

e kinderen zijn verschillend en daarmee uniek. Ons onderwijs moet daarom tegemoet komen aan die verschillen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat het zo passend mogelijk is voor elk kind. Dit schoolondersteuningsprofiel omschrijft de wijze waarop Openbaar Onderwijs Emmen kaders heeft opgesteld hoe inhoud wordt gegeven aan gepersonaliseerd, en daarmee passend, onderwijs. Aan de hand hiervan kan een afweging gemaakt worden door zowel de ouders als de school of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind. In dit document beschrijft de school op welke manier tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt waar de school zijn grenzen bereikt en op welk moment verwezen wordt naar een andere onderwijsvorm. Grondslag van onze werkwijze is een handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Onderwijs is een systeem waarin de verschillende factoren elkaar, in een cyclus van oorzaak en gevolg, voortdurend wederzijds beïnvloeden. Kinderen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! Wij kijken dus naar dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De pedagogisch-didactische aanpak van de leerkracht, de ingezette interventies, de opdrachten, de sfeer in de groep en de ondersteuning van thuis uit doen er toe. We stimuleren op deze manier eigenaarschap zowel van kinderen als van leerkrachten. De leerkracht doet ertoe! Door sterk in te zetten op het ondersteunen en coachen van de leerkracht in zijn dagelijkse onderwijssetting is deze goed in staat om af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Om dit te bewerkstelligen, is binnen de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen een structuur aangebracht in werkwijze, planning en ondersteuning gebaseerd op een cyclisch proces. Door het invoeren en afstemmen van formulieren, protocollen en het gebruik van het leerlingvolgsysteem. Alles wat we doen is ondersteunend aan datgene waar het om gaat: het primaire onderwijsproces. We werken constant aan de verbetering van de verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden, naar aanleiding van bevindingen en ontwikkelingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven