Openbare basisschool De Planeet

Horizon 76 7891 CV Klazienaveen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen zo goed mogelijk te volgen, wordt in de groepen 3 t/m 8 het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd a.d.h.v. een blokplan. Aan de hand van methodegebonden toetsen wordt bepaald of de doelen van de aangeboden lesstof voldoende wordt beheerst. Naast de methodegebonden toetsen worden de leeropbrengsten van de leerlingen twee keer per jaar d.m.v. methode onafhankelijke toetsen, CITO, gemeten. De vorderingen van de kinderen worden besproken door de groepsleerkracht met de intern begeleider en in teamverband. Daarnaast bespreken we de voortgang tussentijds in de groeps- en leerlingbesprekingen tijdens de inhoudelijke teamvergaderingen. Op basis van de resutaten en de zichtbare trends worden er acties ter verbetering uitgevoerd.

De resultaten van de leerlingen worden twee maal per jaar geanalyseerd. Op bais van de resultaten worden trendanalyses uitgevoerd en interventies afgesproken. De resultaten worden op groeps- en teamniveau geanalyseerd en besproken onder leiding van de interne begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens de plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer.

Plaatsingswijzer

De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de plaatsingswijzer ontwikkeld. Het gebruik van deze plaatsingswijzer is voor alle scholen in de provincie Drenthe voorgeschreven.

We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de Cito gegevens vanaf groep 6 gebruikt. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool heeft de status van een 'second opinion' en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. 

De plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een leerling wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, zoals werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over de leerling leidt tot het uiteindelijke advies. Het Onderwijskundig Rapport krijgen de ouders in groep 8 te zien alvorens deze naar de desbetreffende voortgezet onderwijsschool wordt opgestuurd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs kan een leerling slechts op één voortgezet onderwijsschool aangemeld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 24 mei 2016 heeft de inspectie o.b.s. De Planeet bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag 2015-206. Deze indicatoren hebben betrekking op de opbrengsten, het onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspecteur van het onderwijs een basisarrangement voor openbare basisschool De Planeet vastgesteld. Via de link "toezichtarrangement Inspectie" kunt u het volledige rapport inzien.

Terug naar boven