Openbare basisschool De Planeet

Horizon 76 7891 CV Klazienaveen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Planeet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) kunnen we controleren of de doelen zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Dit is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens de plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer.

Plaatsingswijzer

De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de plaatsingswijzer ontwikkeld. Het gebruik van deze plaatsingswijzer is voor alle scholen in de provincie Drenthe voorgeschreven.

We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de Cito gegevens vanaf groep 6 gebruikt. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool heeft de status van een 'second opinion' en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. 

De plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een leerling wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, zoals werkhouding, motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over de leerling leidt tot het uiteindelijke advies. Het Onderwijskundig Rapport krijgen de ouders in groep 8 te zien alvorens deze naar de desbetreffende voortgezet onderwijsschool wordt opgestuurd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs kan een leerling slechts op één voortgezet onderwijsschool aangemeld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze scholen kenmerken zich door een grote diversiteit. Aansluitend op onze visie “Met oog voor de wereld!”, gebruiken we dit jaar om per locatie beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke behoefte van de schoolpopulatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samenwerken
  • eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 24 mei 2016 heeft de inspectie o.b.s. De Planeet bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over een aantal indicatoren, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag 2015-206. Deze indicatoren hebben betrekking op de opbrengsten, het onderwijsleerproces, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de inspecteur van het onderwijs een basisarrangement voor openbare basisschool De Planeet vastgesteld. Via de link "toezichtarrangement Inspectie" kunt u het volledige rapport inzien.

Terug naar boven