Sint-Henricusschool

Jhr M W C de Jongestraat 26 7891 KN Klazienaveen

 • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
 • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
 • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
 • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
 • Schoolfoto van Sint-Henricusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2021-2022 was op basis van de gegevens uit het IEP LVS, de verwachting dat de opbrengsten op de Eindtoets 2022 mogelijk beneden de ondergrens zou kunnen liggen. Hiervan zijn we ons bewust.
Op basis van de IEP midden toetsen is er een analyse gemaakt met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. 

Uit analyse van de resultaten eindtoets 2022 blijkt het volgende:
Taalverzorging: 1F 92% 2F 42%
Lezen: 1F 100% 2F 67%
Rekenen: 1F 96% 1S 25%

Ten aanzien van de vakgebieden taalverzorging en lezen zien we een positieve opbrenst t.a.v. de referentieniveau's.
Voor het vakgebied rekenen, voldoet het percentage 1F. Het percentage 1S is daarentegen niet hoog genoeg. 

Hiermee voldoen de opbrengsten niet aan de landelijk norm en de norm vanuit de schoolweging. 
Vanuit het rekenbeleidsplan heeft het rekenonderwijs in het schooljaar 2021-2022 een ontwikkeling doorgemaakt, die in het komende schooljaar zal worden voort gezet. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten door middel van de IEP LVS toetsen van bureau Bureau ICE. Deze staan jaarlijks gepland in de maanden november/december en mei op de toetskalender. Deze toetsen worden aangevuld met de AVI/DMT toetsen van Cito. De leerlingen worden ondersteund in het behalen van de tussenresultaten door middel van Snappet Taal, Rekenen WIG5, Estafette Lezen. Daarnaast worden er ook andere materialen inzet waarbij te denken valt aan concreet rekenmateriaal (Met Sprongen Vooruit). D.m.v. analyse op de resultaten wordt er in kaart gebracht welke vaardigheden de leerling al beheerst en aan welke vaardigheden nog gewerkt moet worden. Zo wordt inzichtelijk wat de persoonlijke leerdoelen van het kind zijn naast de groepsdoelen. Ook wordt er gereflecteerd op de resultaten en het onderwijsleerproces d.m.v. kindgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

VO adviezen schooljaar 2021-2022:

 • Praktijkgerichte leerweg: 0
 • Basis Beroepsgerichte leerweg / Kader Beroepsgerichte leerweg: 3
 • Kader Beroepsgerichte leerweg / Theoretische leerweg: 10
 • Theoretische leerweg / HAVO: 8
 • HAVO / VWO: 2
 • VWO: 1
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Motto van KIVA:Samen maken we er een fijne school van.
Ons onderwijs is erop gericht de leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
We hebben positieve verwachtingen van onze leerlingen.
Middels KIVA richten we onze aandacht op de sociale veiligheid, dit leidt tot regels en afspraken die iedereen kent en tot voortdurende en vanzelfsprekende aandacht voor dit onderwerp in de pedagogische aanpak en de zorg voor kwaliteit.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Gelijkwaardig
 • Positief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden gericht op het didactisch handelen. 

Op basis van documenten analyse en klassenbezoeken heeft de inspectie het didactisch handelen met een voldoende kunnen beoordelen.

Volgens de kwaliteitsindicatoren vanuit de inspectie van het onderwijs, voldoet hiermee het didactisch handelen. 

Terug naar boven