Sint-Henricusschool

Jhr M W C de Jongestraat 26 7891 KN Klazienaveen

  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool

Het team

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is te zien dat het team groter wordt.
Het team is aangevuld met jonge leerkrachten, hierdoor is er een vrij evenwichtige verdeling jongere en oudere leerkrachten op school. Zij vullen elkaar goed aan.
Er zijn diverse vakspecialisten en vakdocenten aan de school verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht er iemand van de medewerkers ziek zijn, dan kijken we eerst wie van het overige personeel kan invallen. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan nemen we contact op met Slim. Mocht er vanuit de pool van Slim niemand beschikbaar is, dan zetten we voor de periode van 1 dag en indien mogelijk, de leerkrachtondersteuner of een onderwijsassistent in.
Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan worden de kinderen, voor maximaal 1 dag, verdeeld over de andere groepen.
Mocht dat een tweede dag nodig zijn, dan wordt de ouders verzocht om hun kinderen thuis te houden.
Om te voorkomen dat kinderen lange tijd thuis moeten blijven en geen onderwijs krijgen, kan het voorkomen dat een andere groep, dan de groep van de zieke medewerker, thuis moet blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast een vakleerkracht muziek en bewegingsonderwijs zijn er ook een taalspecialist, een ICT- specialist en een specialist hoogbegaafdheid werkzaam op de Sint Henricusschool.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kleuters leent zich, volgens ons, niet voor het wegzetten in vakken. De vakken worden geïmplementeerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen zijn verschillend en daarmee uniek. Ons onderwijs moet daarom tegemoet komen aan die verschillen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat het zo passend mogelijk is voor elk kind.
Het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de wijze waarop Primenius kaders heeft opgesteld hoe inhoud wordt gegeven aan gepersonaliseerd, en daarmee passend, onderwijs. Aan de hand hiervan kan een afweging gemaakt worden door zowel de ouders als de school of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind.
In dit document beschrijven we op welke manier tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt waar de school zijn grenzen bereikt en op welk moment verwezen wordt naar een andere onderwijsvorm. Grondslag van onze werkwijze is een handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Onderwijs is een systeem waarin de verschillende factoren elkaar, in een cyclus van oorzaak en gevolg, voortdurend wederzijds beïnvloeden. Kinderen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook! Wij kijken dus naar dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De pedagogischdidactische aanpak van de leerkracht, de ingezette interventies, de opdrachten, de sfeer in de groep en de ondersteuning van thuis uit doen er toe. We stimuleren op deze manier eigenaarschap zowel van kinderen als van leerkrachten.
De leerkracht doet ertoe! Door sterk in te zetten op het ondersteunen en coachen van de leerkracht in zijn dagelijkse onderwijssetting is deze goed in staat om af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Om dit te bewerkstelligen, is binnen de scholen van Primenius een structuur aangebracht in werkwijze, planning en ondersteuning gebaseerd op een cyclisch proces. Door het invoeren en afstemmen van formulieren, protocollen en het gebruik van het leerlingvolgsysteem. Alles wat we doen is ondersteunend aan datgene waar het om gaat: het primaire onderwijsproces. We werken constant aan de verbetering van de verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden, naar aanleiding van bevindingen en ontwikkelingen.

In de periode augustus - oktober 2020 zal een projectgroep het bestaande schoolondersteuningsprofiel gaan herzien.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

RKBS Sint Henricusschool maakt deel uit van IKC Sint Henricus,
Onder aansturing van de schoolleider is er een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar.
Voor de 0-4 jarige kinderen is er zowel kinderopvang, peuteropvang (in de vorm van voorschoolse opvang) en verlengde peuteropvang mogelijk.
Voor 2,5 tot 4 jarigen is er een VVE aanbod voor 10 uur per week. Dit wordt op zowel de maandag als de woensdag door vast leidsters aangeboden.
Voor de kinderen van 4-12 jaar is er, naast het onderwijsaanbod, opvang van 6.30 tot 18.30 mogelijk.
Voor de opvang willen wij u verwijzen naar www.primenius.nl (www.Tamariki.nl)

Terug naar boven