Openbare Daltonschool Het Palet

Jacob Catsstraat 2 A 4041 XV Kesteren

  • Leren plannen en organiseren begint al in groep 1. Je ziet hier twee leerlingen voor het planbord.
  • Het is fijn als je leert samenwerken met anderen. Voor nu en voor later.
  • Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen werk, maar ook voor elkaar. Het is leuk om je steentje bij te kunnen dragen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds twee jaar gebruiken wij als eindtoets de IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gebruikt om te sturen op opbrengsten en de daarbij gestelde doelen. Tussenresultaten worden gebruikt om de doelen voor de volgende periode weer bij te stellen. De instructie wordt afgestemd op het niveau van de groep en wordt indien nodig tussentijds bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op de werkhouding, motivatie, gedrag en cognitieve vaardigheden van de leerling.

Gedurende de hele basisschoolperiode worden onze leerlingen nauwkeurig gevolgd. Het advies wordt niet alleen door de leerkracht van groep 8 opgesteld, dit is in samenspraak met de intern begeleider en directeur. Het tijdspad om te komen tot het definitieve advies is als volgt:

• Aan het eind van groep 7 geeft de leerkracht een eerste 'schot voor de boeg'.
• In groep 8 krijgen de leerlingen tussen 15 en 31 januari hun voorlopig advies.
• Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
• Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
• Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.
• Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
Bij de schooladviezen wordt regelmatig een meervoudig advies gegeven, bijvoorbeeld HAVO/VWO.
Kinderen gaan dan, indien gewenst en mogelijk, naar een 'meervoudige' brugklas.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Indien nodig werken wij met "Groepsgeluk".
Met GroepsGeluk - systemisch werken in de klas - maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de groepsleider als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer je deze dynamiek zichtbaar maakt, heb je een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kun je direct de balans herstellen. Zo blijft je groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij verwachten binnenkort een standaard bezoek van de onderwijs inspectie.

Terug naar boven