Hervormde Basisschool De Wegwijzer

Nedereindsestraat 27 D 4041 XE Kesteren

  • We werken met tablets, digitale borden en een goed ingericht ICT lokaal. De moderne techniek staat ten dienste van het onderwijs.
  • Niet over het kind praten, maar met het kind.
  • Duidelijke regels en heldere afspraken.
  • Betrokken ouders, proactieve communicatie en samen groeien in het belang van iedereen en tot eer van God.
  • De Bijbel als grondslag en als norm.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van een school wordt vergeleken met de scores van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Op die manier proberen we in Nederland een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de prestaties van scholen.

Er zijn variabelen die de scores kunnen beïnvloeden. Niet ieder jaar is de groep op dezelfde manier samengesteld. De score kan behoorlijk worden beïnvloed door enkele leerlingen die extreem goed, of juist extreem zwak scoren. 

Als het goed is, bevestigen de scores van de eindtoets van Cito het beeld dat we reeds van een groep én van de individuele leerlingen hebben. De resultaten van de tussentoetsen worden door ons gebruikt (in groep 1 tot 8) om op tijd te sturen.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven ons belangrijke informatie op groeps- en individueel niveau. Op tijd signaleren en bijsturen kan achterstand voorkomen.. Met behulp vaneen overzicht analyseren we de toetsuitslagen en ondernemen we eventueel actie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven