Openbare Basisschool de Schatkist

Feldbiss 210 6462 HC Kerkrade

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Schatkist
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Schatkist
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Schatkist
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Schatkist
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Schatkist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!

Op Vensters PO vindt u veel relevante informatie over het onderwijs op onze school, alsook over de resultaten, onderwijsopbrengsten en achtergronden, te weten leerling populatie en personeel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie en school. Met dit venster willen wij u op de eerste plaats informatie verschaffen over bovenstaande aspecten. Een kijkje door ons raam. Tot slot zien we Vensters PO ook als aanzet tot dialoog met u als ouder. We nodigen u dan ook uit om te reageren, zodat we uw mening leren kennen en deze kunnen laten meewegen in onze verdere schoolontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 01-02-2023 zaten er 160 leerlingen op OBS De Schatkist. Wij werken nauw samen met kinderopvang FLow en zien hierdoor dat de leerlingaantallen op de nieuwe teldatum stabiel zijn.

Daarnaast hebben wij een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over ons onderwijs en andere voor school relevante zaken. Een uitgebreide beschrijving van de leerlingenraad is te vinden in ons beleidsplan leerlingenraad, te vinden op de website van de school

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. De kwaliteit van het schoolklimaat is als goed beoordeeld. De school zorgt  voor de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen in en rond de school. De leerlingen geven aan zich prettig en veilig te voelen op school. 

Wij werken met een genormeerde systematiek om de veiligheidsbeleving bij leerlingen te meten. De eerste resultaten hiervan worden geanalyseerd en daar waar nodig worden verbeteracties ondernomen. Wanneer er zich incidenten voordoen, noteren de betrokkenen deze in een incidentenregistratie. Ook is er een veiligheidsplan opgesteld en in werking getreden. Voor de verschillende procedures zijn er stroomschema’s gemaakt, die het opvolgen van de verschillende stappen duidelijk vergemakkelijkt. 

Een succes in de school is de uitzonderlijke verbetering van het pedagogisch klimaat. De school werkt aan de hand van een systematiek aan het verbeteren van wenselijk gedrag van de leerlingen (PBS). Dit beloningssysteem, waarin positief gedrag beloond wordt, heeft grote invloed op het welbevinden van de leerlingen. Zij spreken elkaar op gedrag aan en ook leerlingen zijn in de mogelijkheid andere leerlingen te belonen. Belangrijk om te vermelden is het voorbeeldgedrag dat de leraren laten zien en de pedagogische warmte die zij uitstralen naar hun leerlingen. Een sterk punt is dat ook de leraren elkaar aanspreken op gedragingen en dat zij eenduidig en voorspelbaar gedrag laten zien. Dit is helpend voor de ontwikkeling van de leerlingen. 


Terug naar boven