ZMLK School St Jan Baptist

Schoolstraat 81 6466 HV Kerkrade

 • St. Jan Baptist
 • St. Jan Baptist
 • St. Jan Baptist
 • St. Jan Baptist
 • St. Jan Baptist

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School heeft veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Kinderen  ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn en leren emoties herkennen, begrijpen en reguleren. Het overbrengen van waarden en normen is een belangrijk aspect van de opvoeding. Deze zijn gericht op veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Hieraan wordt gestalte gegeven middels School Wide Positive Behavior Support. 

Het Crisisontwikkelingsmodel biedt de leerkracht en de leerling handvatten om escalatie van een crisissituatie te voorkomen door tijdige herkenning/signalering en bijsturing. Een voorbeeld hiervan is het signaleringsplan welk voor de leerlingen is vertaald in een emo-schijf die door leerlingen en medewerkers gehanteerd wordt.

Veel aandacht gaat uit naar preventieve interventies en eigenaarschap echter ondanks dit kan het voorkomen dat een leerling de controle over zijn eigen gedrag verliest. In zulke situaties kennen we rust-time out ruimtes binnen school. Hierin krijgt de leerling de gelegenheid krijgt om (begeleid) zijn rust te hervinden in een veilige ruimte buiten de klas. Mocht een rust-time out interventie nodig zijn wordt dit steeds gedocumenteerd en met ouders/verzorgers besproken. Teamleden worden jaarlijks getraind in DDG (een training waarin met leert omgaan met Dreigend Destructief Gedrag).

In het uiterste geval hanteert school een protocol voor schorsing en verwijdering. In dat geval heeft de leerling (tijdelijk) geen toegang tot school. Om goede resultaten te behalen dienen leerlingen en leerkrachten zich veilig te voelen. Daartoe hebben wij een veiligheidsplan opgesteld waarvan het pest- en time-out protocol een onderdeel is.

De school monitort de veiligheidsbeleving van onze leerlingen jaarlijks en communiceert dit naar ouders/verzorgers. De school maakt hiervoor gebruik van vragenlijsten van Q-school. De resultaten van Q-school worden met de onderwijsinspectie gedeeld en leiden tot een plan van aanpak. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de school hebben een individueel ontwikkelingsperspectief. Dit ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld door de leerkracht en de Commissie van Begeleiding. Onderdeel hiervan is ook het uitstroomprofiel, anders gezegd, op welk niveau eindigt de leerling aan het einde van zijn/ haar schoolloopbaan op het SO en / of op het VSO. Dit eindniveau is steeds leidraad bij het opstellen van doelen m.b.t. de leerling gedurende de schooljaren en dient als toets / controlemiddel. Elk jaar wordt dit OPP geëvalueerd en indien noodzakelijk wordt het uitstroomprofiel naar boven dan wel naar beneden bijgesteld.

Voor de meeste leerlingen geldt dat zij doorstromen naar de VSO. In het VSO geldt dat we ons met ons onderwijs richten op wonen, werken en vrije tijd. Via eerst:

 • Interne stage (uitvoeren van werkzaamheden in en rondom de school)
 • Vervolgens externe stage (afhankelijk van de individuele mogelijkheden)
 • Mogelijk aangevuld met arbeidssimulatie-projecten via Arbeid Laag en /of de Dagbesteding, worden onze leerlingen voorbereid op een zo naadloos mogelijke aansluiting van school naar arbeid / dagactiviteiten.

Het VSO investeert vooral in het ontwikkelen van zowel de interne als de externe stage. Zo worden er verdere mogelijkheden van interne / externe stage onderzocht en ontwikkeld.  

Hoewel we veelvuldig onze leerlingen individueel benaderen, stellen wij uiteraard ook universele onderwijsdoelen. Zo proberen wij al onze leerlingen te brengen tot een voor elk individueel kind zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid, waarbij wonen, werk en vrije tijdsbesteding de kaders vormen.

Tussen hun 16e en 20e levensjaar verlaten onze kinderen de school. Daarbij zijn de volgende niveaus van uitstroom mogelijk:

1. Arbeid Hoog: De leerling gaat werken in b.v. in de interieurverzorging, een winkel, bij een tuinbedrijf e.d.

2. Arbeid-Laag: Binnen dit uitstroomprofiel streven we ernaar leerlingen te plaatsen binnen een kleine setting op de arbeidsmarkt waarbinnen begeleiding directer voorhanden is. We onderhouden samenwerkingen met bedrijven de voorzien in een beschuttere werkomgeving. Daarbij valt te denken aan gemeentewerven en Balanz (groen en facilitair) die binnen de participatiewet detacheren vanuit WOZL.

3. Dagbesteding: Dag Activiteitencentrum (DAC)-Hoog (Arbeidsmatig Activiteitencentrum) Dag Activiteitencentrum (DAC)-Laag. Leerlingen zonder arbeidsperspectief worden begeleid bij activiteiten zoals sporten, handenarbeid, muziek maken e.d. Onder begeleiding en met geringe werkdruk werken leerlingen met enige mate van arbeidsperspectief één of meerdere dagdelen in kleine groepen. Mogelijke werkzaamheden zijn onder andere: demonteren van materialen, aftellen van producten, inpakken e.d.

 

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk schoolbestuur moet van de Onderwijsinspectie aantoonbaar werken aan een verbetercultuur op haar scholen.

 • Waarom doet de Inspectie dat?
 • Hoe kun jezelf constateren of er een verbetercultuur op je school of scholen is?
 • En hoe zorg je ervoor dat je zo’n cultuur creëert?

Niet voor het inspectiebezoek, maar omdat je de leerlingen het best mogelijke onderwijs gunt en je docenten veel werkplezier. Waar kijkt de Inspectie naar? In het herziene onderzoekskader 2021 is de Inspectie duidelijk over wat zij verwacht over de verbetercultuur op school van besturen en schoolleiders: het bestuur bevordert een op samenwerken, leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur, zodat de doelen en ambities gerealiseerd kunnen worden. Ook bevordert het bestuur dat de schoolleiding en teams gezamenlijk werken aan hun professionaliteit in relatie tot de bekwaamheidseisen en aan een verbetercultuur. De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, die voortkomen uit haar visie en ambities. De schoolleiding zorgt daartoe voor een professionele en veilige leer- en verbetercultuur in de school. Ook op de SO/VSO St. Jan Baptist.

Terug naar boven