ZMLK School St Jan Baptist

Schoolstraat 81 6466 HV Kerkrade

  • Schoolfoto van ZMLK School St Jan Baptist
  • Schoolfoto van ZMLK School St Jan Baptist
  • Schoolfoto van ZMLK School St Jan Baptist
  • Schoolfoto van ZMLK School St Jan Baptist
  • Schoolfoto van ZMLK School St Jan Baptist

Het team

Toelichting van de school

Ons team SO/VSO St. Jan Baptist bestaat uit ongeveer 75 medewerkers. Het team is verdeeld in:

  • Directie en directieleden
  • Intern begeleiders
  • Leerkrachten
  • Vakleerkrachten
  • Onderwijsondersteuners
  • Onderwijsassistenten
  • Diverse additionele disciplines als psychologe, orthopedagoge, logopediste, aandacht functionaris maatschappelijke zaken
  • Conciërge 

Onderstaand extra uitleg ten aanzien van: 

Onderwijsassistent(e) en leraarondersteuner: zij ondersteunen de leerkracht in de dagelijkse praktijk bij het geven van onderwijs en het verzorgen van de leerlingen. Daarnaast kennen we de functie leraarondersteuner. Dit zijn medewerkers die zelfstandig werken met leerlingen onder verantwoordelijkheid van een seniorgroepsleerkracht. Deze groepsleerkracht maakt samen met de leraarondersteuner de handelingsplannen en de weekplanning. De leraarondersteuner voert deze uit onder het toeziend oog van de groepsleerkracht.                   

Vakleerkracht lichamelijke oefening: onze school hecht veel belang aan bewegingsonderwijs en werkt om deze reden dan ook gericht samen met andere opvoedings- en zorginstanties voor de jeugd. Bewegen en sport krijgen daarbij niet alleen een plek in het lesprogramma, maar passen ook in het naschools aanbod. Ons aanbod is erop gericht om onze leerlingen, steeds vanuit een pedagogisch perspectief, (meer) bekwaam te maken voor deelname aan sport- en bewegingssituaties, als onderdeel van een actieve leefstijl. Inleiden in de sporten beweegcultuur zien wij dan ook als een nadrukkelijke opdracht. Bewegen en sport zien wij dan ook als een middel om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en sociale integratie en maatschappelijke participatie te bevorderen. De lessen: De groepsleerkracht (so) of vakleerkracht (so/vso) verzorgt aan iedere groep één of twee lessen bewegingsonderwijs per week. Voor de kinderen vanaf 7 jaar en ouder die nog niet in het bezit zijn van een A en B diploma wordt ook één keer per week, één uur, zwemonderwijs aangeboden in zwembad Vie te Kerkrade. Wij zijn vanaf schooljaar 2014-2015 een samenwerking aangegaan met Bijzonder in Beweging en Only friends limburg Limburg. Daardoor bieden wij na schooltijd onder begeleiding van een professional elke schooldag met uitzondering van de vrijdag een naschoolse sportactiviteit aan tegen een geringe vergoeding. Op dit moment bestaat dit aanbod uit: judo, basic fit, zumba, spelende dans en vrije gym.

Vakleerkracht muziek: vanuit de muziekschool te Kerkrade zijn twee muziekconsulenten voor 6 uur per week ingehuurd. Tevens hebben we de samenwerking gezocht met de Vrije Academie ZOM in kader van muzikaal naschools aanbod en kennen wij een intensieve samenwerking met Canta Young. Dit laatste maakt het mogelijk dat een muziekconsulent een koortje begeleid en er extra lessen muziek aangeboden worden via “Klinkend perspectief”.                                                                                                                                                       

Vakleerkracht creatieve vaardigheden: de groepsleerkracht verzorgt de creatieve lessen. Echter ook binnen dit vak hebben we de samenwerking gezocht met de Vrije Academie ZOM in het kader van een creatief naschools aanbod.                                                         

Vakleerkracht verkeerseducatie: verkeerslessen en praktische oefening van vaardigheden voor verkeersdeelname moeten de zelfredzaamheid van onze leerlingen in hun directie schoolomgeving bevorderen. Om aan duurzame verkeersveiligheid gestalte te geven, is een gestructureerde, concrete aanpak met een breed draagvlak noodzakelijk. Onze school participeert daarom in een verkeers-educatief scholennetwerk van het ROVL (Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van het provinciebestuur). Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk stimuleert projecten die scholen een impuls geven om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Onze school neemt deel aan de VEBO/ VEVO-projecten (Verkeerseducatie Basis/ Voortgezet Onderwijsconvenant).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van een leerkracht wordt vast of tijdelijk personeel ingezet. Dat is het geval bij ziekte, scholingsactiviteiten of verlof. Bij verzuim van een leerkracht wordt bij voorkeur een vervanger gezocht uit het eigen team. Het steeds nijpender tekort aan leerkrachten noodzaakt echter tot aanvullende afspraken. Om die reden geldt binnen het bestuur Movare dat we in een cluster van scholen vervanging oplossen. Voor ons geldt dat we een cluster vormen met SBO Arcadia. Als de school er niet in slaagt een interne vervanger te vinden, wordt er gekeken of er binnen het cluster een vervanger beschikbaar is. Indien er binnen het cluster geen vervanger aanwezig is dan worden de leerlingen in overleg met de groepsleerkrachten, onderwijsondersteuners en onderwijsassistenten van de betreffende unit over diverse groepen verdeeld zodat zij wel hun onderwijsprogramma, zij het in een andere groep, kunnen volgen. Kinderen zullen alleen in uiterste nood thuis mogen blijven. Als dit gebeurt, dan wordt er eerst gecommuniceerd met de betrokken ouders. Is opvang thuis echt niet mogelijk, dan zijn de leerlingen welkom op school. Het protocol over vervanging leggen we aan het begin van het schooljaar voor aan de MR. 

 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in vijf units;  

  • Unit A (A1-SO, A2-SO, A3-SO, A4-SO, A5-VSO, A6-VSO, A7-VSO);  
  • Unit B (B1-SO, B2-SO, B3-SO, B4-SO, B5-SO, B6-VSO, B7-VSO);  
  • Unit C (C1-SO, C2-VSO); 
  • Unit D (D1-SO, D2-SO, D3-VSO);  
  • Unit E (E1-SO/VSO, E2-SO/VSO,E3-SO/VSO). 

De groepen zijn gelegen op het terrein van SO/VSO St. Jan Baptist (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3, E1) en het terrein van Flexiforum (A7, B6, B7) in Kerkrade. De twee laatstgenoemde groepen (E2 en E3) zijn gelegen op het terrein van “Koraal-Op de Bies” in Landgraaf. Dit betekent: 12 SO-groepen, 7 VSO-groepen en 3 gemengde SO/VSO groepen.

De activiteiten van de leerlingen zijn gebonden aan hun ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. We willen waardevolle nieuwe ontwikkelingen integreren, zijn gericht op het benutten van de sterke kanten van het kind en kijken daarbij naar de persoonlijke interesses van hem/haar. Dit alles met als doel het stimuleren van de cognitieve en sociale ontwikkeling om te komen tot een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid. Wij bieden daarom diverse ondersteuningsarrangementen aan binnen de diverse units.

De volgende ondersteuningsarrangementen kennen we in onze school:

  • Unit A: Een aanvullend arrangement gericht op de diagnose autisme of kenmerken van autisme. 
  • Unit B: Een arrangement voor leerlingen waarbij de uitstroommogelijkheden richting arbeid haalbaar lijkt. Hierbij koppelen we onderwijs aan praktische toepassingen.
  • Unit C: Een arrangement voor de leerlingen welke allen een beperkte zelfstandigheid en een blijvende afhankelijkheid kennen en dat zich kenmerkt door vele momenten die gericht zijn op het vergroten en versterken van de zelfredzaamheid.  
  • Unit D/E: Een arrangement dat zich kenmerkt door een onderwijs waarbinnen enerzijds expliciet rekening gehouden moet worden gehouden met een sterke structuurbehoefte anderzijds een sterk individueel (ver)zorgend karakter kent voortkomend uit een blijvend beperkte zelfstandigheid en een blijvende afhankelijkheid.  Hier is dus sprake van een dubbel arrangement. 

Voor verdere informatie betreffende de diverse units verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.1 'Extra ondersteuning van leerlingen'.

In onze groepssamenstelling streven we naar een passend onderwijsaanbod binnen een voorwaardensfeer die rekening houdt met de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hierbij wegen de volgende criteria mee: leeftijd, ontwikkelingsniveau, uitstroomperspectief en ondersteuningsbehoeften. De ondersteuning dient gericht te zijn op het behalen van het uitstroomperspectief. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) speelt hierin een belangrijke rol.

 

 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepssamenstelling streven we naar een passend onderwijsaanbod binnen een voorwaardensfeer die rekening houdt met de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. De ondersteuning dient gericht te zijn op het behalen van het uitstroomperspectief. Wij werken in units. Dit is een manier om nog beter in te kunnen zoomen op de speciale behoeftes en vraagstukken van elk kind. Hiertoe bundelen we de krachten van groepen die op een natuurlijke wijze bij elkaar horen. Onze school kent geen groepsindeling conform het reguliere basisonderwijs. Binnen leerjaar 1 en leerjaar 2 kennen we een groep leerlingen met een kortere toelaatbaarheidsverklaring voor ons speciaal onderwijs. Dit omdat al bij aanvang mogelijkheden worden gezien in een  vroegtijdige toeleiding richting speciaal basisonderwijs. Deze leerlingen volgen onderwijs aan onze school op een nevenlocatie gesitueerd op de nabijgelegen SBO. Deze leerlingen conformeren zich aan de onderwijstijden van deze SBO school.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

In onze groepssamenstelling streven we naar een passend onderwijsaanbod binnen een voorwaardensfeer die rekening houdt met de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. De ondersteuning dient gericht te zijn op het behalen van het uitstroomperspectief. Wij werken in units. Dit is een manier om nog beter in te kunnen zoomen op de speciale behoeftes en vraagstukken van elk kind. Hiertoe bundelen we de krachten van groepen die op een natuurlijke wijze bij elkaar horen. Onze school kent geen groepsindeling conform het reguliere basisonderwijs. 

Vakkenpakket SO:

  • Mondelinge taal 
  • Schriftelijke taal
  • Lezen 
  • Rekenen 
  • Oriëntatie op mens en wereld (ruimte, tijd, natuur en techniek, wonen en vrije tijd) 
  • Bewegingsonderwijs 
  • Kunstzinnige oriëntatie 
  • Vakgebied overstijgend: zintuiglijke en motorische ontwikkeling/ sociale- en emotionele ontwikkeling/ spelontwikkeling leren-leren (werkhouding en aanpak gedrag)/ omgaan met media


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door leerlingen met een IQ lager dan 55 of een IQ in de bandbreedte van 55-70. Binnen beide bandbreedtes kennen we leerlingen die bijkomend bekend zijn met een syndroom dan wel stoornis die het leren en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt, vaak in combinatie met gedragsproblemen als gevolg van psychiatrische stoornissen.

De doelgroep specifiek voor de SO/VSO St. Jan Baptist is te definiëren als zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ < 70 met of zonder bijkomende problematiek stoornissen of syndromen. De ontwikkeling van leerlingen op onze school verloopt vaak onregelmatig. Wat andere kinderen spelenderwijs leren, moet bij hen dikwijls aangeleerd worden. De ontwikkeling verloopt trager dan bij leeftijdgenootjes zonder verstandelijke beperking.

Unit A: Voor een aantal leerlingen bestaat er de noodzaak het onderwijs te organiseren binnen structuurgroepen. Dit betreft een categorale context waarbinnen een aanvullend arrangement op autisme of kenmerken van autisme geboden wordt. Hier wordt expliciet rekening gehouden met een ondersteuningsbehoefte t.a.v. leren-leren, sociaal communicatieve ontwikkeling en prikkelverwerking. Deze leerlingen worden veelal geplaatst binnen Unit A.

Unit B: Voor een tweede groep leerlingen binnen school, het betreft voornamelijk leerlingen waarbij we uitstroommogelijkheden richting (gesubsidieerde) arbeid als haalbaar achten ondanks een trager verlopende cognitieve-, motorische-, spraak-, spelontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en een concentratie van kortere duur. Veiligheid en structuur zijn van groot belang. Kenmerkt het onderwijsaanbod zich door de koppeling van het onderwijs aan functionele praktische toepassing situaties. Deze leerlingen worden veelal geplaatst binnen unit B.

Unit C: Verder kennen we in school een grote groep leerlingen met nood aan een sterk individueel (ver)zorgend karakter. Geen van de leerlingen met een aanvullend ADL arrangement overstijgt het uitstroomniveau van dagactiviteitencentra. Zij kennen allen een beperkte zelfstandigheid en een blijvende afhankelijkheid. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich dan ook door vele momenten die gericht zijn op het vergroten en versterken van de redzaamheid met als doel het minimaliseren van een toekomstige (zorg)ondersteuningsvraag. Deze leerlingen worden veelal geplaatst binnen unit C.

Unit D-E: Daarnaast wordt school bezocht door een doelgroep welke zich enerzijds kenmerkt door een onderwijs- ondersteuningsbehoefte waarbinnen expliciet rekening gehouden moet worden gehouden met een kwalitatief anders verlopende informatieverwerking, anderzijds een sterk individueel (ver)zorgend karakter voortkomend uit een blijvend beperkte zelfstandigheid en een blijvende afhankelijkheid.  Er is dus sprake van een dubbel arrangement. Deze leerlingen worden veelal geplaatst binnen unit D ofwel unit E.

Om tegemoet te kunnen komen aan alle diverse ondersteuningsbehoeften kennen wij een hierop afgestemd (na-)scholingsbeleid, intensieve samenwerking middels doelgroep arrangementen met Stichting Koraal, specifieke additionele disciplines als een psychologe/orthopedagoge, communicatie deskundige, fysio-ergo therapeut en specifiek gebouwelijke faciliteiten als een sensomotorische stimuleringsruimte. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de E-Unit functioneren veelal leerlingen met een meervoudige complexe problematiek. Hiermee bedoelen we leerlingen waar bijkomend bij de verstandelijke beperking een psychiatrische problematiek dan wel een complexe niet helpende gezinssituatie aanwezig is.

In combinatie met een gering leervermogen laten een aantal van deze leerlingen externaliserend gedrag zien. Ambities van school m.b.t. het bieden van onderwijs aan deze specifieke doelgroep zijn momenteel onderwerp van gesprek. De problematiek van deze leerlingen vraagt om een zeer specifieke expertise én context welke wij i.s.m. de Koraalgroep hopen te realiseren. De zorgvraag is veelal voorliggend echter, al is er weinig didactisch onderwijspotentieel, zien wij wel mogelijkheden voor ontwikkeling.

De problematiek van de kinderen en de intensieve zorg-onderwijs ondersteuningsvraag maakt dat wij momenteel onderwijs bieden binnen een groepsgrootte van maximaal 5 leerlingen met hierop aanvullend een individuele beschikking voor de zorgondersteuningsvraag. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons bestuur MOVARE is verantwoordelijk voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang (de zogenaamde kind partners) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant, dat te downloaden is via www.movare.nl / “Documenten” / “Convenanten”.  

Helaas kunnen niet al onze leerlingen gebruik maken van de reguliere buitenschoolse opvangmogelijkheden. Veel van onze leerlingen maken gebruik van instellingen waar meer specialistische opvang danwel behandeling mogelijk is. Hier willen wij u attenderen op Kinderopvang Kinso voor opvang op maat voor onze doelgroep leerlingen. Zij zullen een passend aanbod aanbieden aan de kinderen van onze school. Voor nadere informatie en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Ingrid van Stiphout; e-mail: info@kinso.nl. Er zijn ook mogelijkheden bij zorginstellingen als Scoor, Talent, Koraal, RADAR of MKD. 

Terug naar boven