Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg

Akkerheide 19 6463 DC Kerkrade

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • In 2010 zijn de locaties Haanrade en Chevremont samengevoegd op de hoofdlocatie. Er zijn toen voor de groepen 6, 7 en 8 lokalen bijgebouwd.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden door de school twee keer per jaar gemonitord. Via een earlywarningsystem (Movaremonitor) bewaakt de school al haar resultaten. Al naar gelang wordt o.a. het aanbod of de tijd aangepast in het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind in groep 8 van de basisschool zit, geeft onze school het schooladvies af. Het schooladvies is het advies van onze school over het type voortgezet onderwijs dat het beste past bij uw kind. Op basis hiervan kunt u een school kiezen voor uw kind. Het schooladvies is een advies en is dus niet bindend: niet voor u als ouder en niet voor een middelbare school. U heeft de vrijheid om uw kind bij een andere schoolsoort aan te melden dan het advies aangeeft.

Na de basisschool kan een leerling naar het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) of het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het vmbo bestaat nog niet zo lang, het is in de plaats gekomen van het vbo en de mavo.Voor leerlingen die het niet redden op het vmbo is er het praktijkonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school hanteert bij haar omgang met leerlingen, ouders en overige partijen mede op grond van haar katholieke identiteit respect voor de ander als algemeen uitgangspunt.

Dit kenmerkt zich in: zorgvuldig te zijn in het taalgebruik, het respect tussen kinderen bevorderen, een prettige sfeer creëren in de klas, het zelfvertrouwen van kinderen ondersteunen door positieve feedback, beschikbaar zijn bij problemen, positieve verwachtingen uitspreken, pestgedrag bespreekbaar maken en zo veel mogelijk tegengaan, op schoolniveau en op klassenniveau afgesproken regels hanteren, het creëren van een uitdagende leeromgeving in een ordelijk en opgeruimd lokaal, de zelfstandigheid van leerlingen stimuleren en de verantwoordelijkheid van leerlingen stimuleren.

Deze respectvolle wijze van omgaan met elkaar vormt de basis van alle relaties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • communicatie
  • respect
  • iedereen mag er zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier is een toelichting niet noodzakelijk.

Terug naar boven