Basisschool De Schakel

Leliestraat 31 6466 XN Kerkrade

 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft gekozen om CITO Leerling in Beeld als doorstroomtoets te gebruiken. CITO leerling in beeld is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De doorstroomtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. Adaptief betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Om deze reden kunnen leerlingen niet terug naar een vorige vraag. De leerling wordt altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsen door gebruik van een toetskalender. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem en KIJK!. Ieder schooljaar stelt de intern begeleider het overzicht op van toetsen en van oefentoetsen. Alle toetsen worden afgenomen conform de handleiding.

We informeren ouders tijdens oudergesprekken over de toetsresultaten. Een overzicht van de resultaten voegen we bij het rapport.

Naast de toetsresultaten wordt minimaal 2 keer per jaar een groepsanalyse uitgevoerd waarbij de leerkracht samen met de intern begeleider de vooraf gestelde doelen evalueert. Deze groepsbesprekingen geven de leerkracht inzicht in de behaalde doelen en eventuele bijstellingen die dit oplevert. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 6.

De groepsleerkracht beoordeelt samen met de intern begeleider en directie het advies voor de leerling. In sommige gevallen wordt een ADIT toets afgenomen voor de medebepaling van het advies.

Het schooladvies is gebaseerd op ‘harde’ (cijfermatige) en ‘zachte’ (persoonlijke) gegevens:

 • Toetsresultaten in groep 6, 7 en 8;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Werkhouding, motivatie en gedrag;
 • Indien er sprake is van een ‘ondersteuningsbehoefte’ voor passend onderwijs dan wegen de geboden ondersteuning en het effect daarvan ook mee.

Indien bij de uitslag van de doorstroomtoets een hoger advies blijkt zal de groepsleerkracht samen met de intern begeleider en directie het advies heroverwegen. Deze heroverweging wordt ook (met argumentatie) besproken met ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school werken we met de gedragsaanpak “Sociaal Sterke Groep”. Deze aanpak werkt met groepsprocessen, waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan. Prettig omgaan is de basis van leren. De leerkrachten zijn met deze groepsdynamische aanpak deskundiger geworden om kinderen te helpen bij de omgang met andere kinderen en met volwassenen. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij ook deze gedragsaanpak. Als meetinstrument hanteren we voor kinderen de vragenlijsten van Vensters PO en de OK-thermometer van Sociaal Sterke Groep. Voor ouders wordt naast de OK-thermometer voor ouders ook de vragenlijsten van Vensters PO gehanteerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • rechtvaardigheid
 • prettige omgang

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In het najaar van 2017 heeft de onderwijsinspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van MOVARE. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar opnieuw onderzocht.

Basisschool De Schakel heeft op 19 november 2020 voor het laatst een schoolbezoek gehad van de inspectie. Dit betrof een thematisch onderzoek. De resultaten van betreffend onderzoek zijn meegenomen in de rapportage "de staat van het onderwijs". Deze rapportage kunt u hier raadplegen. Op 11 april 2022 heeft onze school een verificatiebezoek ontvangen van de onderwijsinspectie. Dit in het kader van Passend Onderwijs binnen het samenwerkingsverband regio Parkstad. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Audit

Op 13 & 14 juni 2022 heeft er een audit plaatsgevonden door Onderwijsstichting MOVARE. Deze audit hanteert het waarderingskader van de onderwijsinspectie en verifieert in hoeverre de school aan deze criteria voldoet. Uit de audit komt naar voren dat de basiskwaliteit van Basisschool de Schakel op orde is. Er wordt merkbaar afgestemd op ondersteuning en het pedagogisch-didactisch handelen wordt ervaren als op orde. Het aanbod van basisschool de Schakel is mogelijk beter dan de school zelf inschat.Bij de verificatieactiviteiten tijdens de audit heeft het auditteam gezien dat de indicatoren die met voldoende zijn beoordeeld, inderdaad voldoende zijn. Bij de indicator "Aanbod" zou het auditteam op basis van de schooldocumenten en de gesprekken de school een hogere inschatting adviseren. Dat geldt ook voor de indicator "Schoolklimaat", waarin de school met hun aanpak Sociaal Sterke Groep een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen creëren op het gebied van sociale competenties en veiligheid, wat zichtbaar gerealiseerd wordt in hun schoolklimaat en schoolbreed gedragen wordt.

Terug naar boven