Basisschool St. Laurentius

Schoolstraat 7 6579 AN Kekerdom

 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Leerlingen lezen volgens de methodiek 'List lezen'.
 • Eén groep krijgt instructie bij het bord, terwijl de andere groep zelfstandig aan het werken is.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen van groep 8 hebben hard gewerkt. Met een gemiddelde score van 529,4 zitten we weliswaar onder het landelijk gemiddelde, maar als je kijkt naar de omstandigheden met alle corona perikelen, zijn wij supertrots op onze leerlingen en de groei die ze het afgelopen jaar hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Laurentius gebruiken we onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen die horen bij het CITO-leerlingvolgsysteem (CITO Leerling in Beeld). Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, midden- en de eindtoetsen. Dan analyseren we de toetsresultaten met het team en stellen we onze doelen voor de komende periode. Hierdoor hebben we als school een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we dat beeld in perspectief plaatsen van de resultaten die vergelijkbare leerlingen behalen. We kunnen dan ook op adequate wijze actie ondernemen als dat nodig is. 

Als school worden wij geacht om ambitieuze doelen te stellen. Wij doen dit met behulp van onze schoolstandaard. Wij hebben voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen bepaald wat de gewenste groep- en schoolresultaten moeten zijn. Jaarlijks bekijken wij met het team of wij aan onze schoolstandaard voldoen en zo niet welke actie wij dan gaan ondernemen. Deze schoolstandaard is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel, beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina spreken verder voor zich. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding via directie@laurentiusschool.com of via 0481-431643

Hoe komt de advisering tot stand?
Voor zowel het voorlopig advies in groep 7 als het definitieve advies in groep 8 worden de volgende criteria gehanteerd:

 1. De ontwikkeling in de vaardigheidsscores op de LOVS toetsen.
  De resultaten bij rekenen en begrijpend lezen zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.
 2. Aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en dergelijke op grond van meerjarige observaties.
 3. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes wordt relevante informatie verzameld om het advies te onderbouwen.

Groep 7
De leerlingen ontvangen in juni een voorlopig advies. Deze worden voorbereid door de leerkracht van groep 7/8, ib'er en directeur). Tijdens het pré-advies gesprek in juni bespreken we samen met de ouders en de leerling het pré-advies. We hebben dan voldoende data om ons voorlopig advies te onderbouwen. We geven tijdens dit gesprek aan in welke richting u moet denken als het gaat om het voortgezet onderwijs. Gaat uw kind de praktische- of de theoretische kant op? Door het voorlopig advies op deze manier vorm te geven en op dit moment te bespreken willen we ouders en leerlingen ook bewust maken van de groeimogelijkheden van het kind en samen kijken naar de eventuele onderwijsbehoeften die het kind heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de leerling uiteindelijk het juiste advies in groep 8 krijgt.

Groep 8
De leerling en hun ouders ontvangen in januari/februari het definitieve schooladvies. Dat is dit keer ook weer voorbereid door de leerkracht van groep 7/8, de ib'er en de directeur. Op grond van dit advies kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de VO school naar keuze, passend binnen het gegeven advies.

Heroverweging advies
Als een leerling op de eindtoets een hogere score haalt dan op grond van het gegeven advies verwacht mocht worden, zal het advies heroverwogen worden door school. De ouders en de betreffende leerlingen worden hier zo snel mogelijk na het ontvangen van de behaalde score van op de hoogte gebracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Uniek en zelfstandig!
 • Aandacht en zorg voor elkaar!
 • Samen leren, Samen leven!

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectieverslag dat u op deze pagina vindt, spreekt voor zich. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding via directie@laurentiusschool.com of via 0481-431643

Terug naar boven