Basisschool St. Laurentius

Schoolstraat 7 6579 AN Kekerdom

 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Schoolfoto van Basisschool St. Laurentius
 • Leerlingen lezen volgens de methodiek 'List lezen'.
 • Eén groep krijgt instructie bij het bord, terwijl de andere groep zelfstandig aan het werken is.

Het team

Toelichting van de school

De muzieklessen worden gegeven door Peter Wintjes. Peter is verbonden aan muziekvereniging UNA te Kekerdom (muziekdocent en dirigent) en aan fanfare 'Ons Genoegen' te Millingen aan de Rijn (jeugddirigent).
Peter Wintjes is een gekwalificeerde docent, afgestudeerd aan het conservatorium en in het bezit van onderwijsbevoegdheid B. Werkzaam geweest als muziekdocent op een aantal VMBO scholen en sinds een aantal jaren werkzaam voor Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen als muziekdocent op diverse basisscholen in de gemeenten Wijchen en Beuningen. Op de Sint Laurentiusschool in Kekerdom wordt het muziekonderwijs aangeboden aan alle groepen vanaf groep 1 t/m groep 8.

Verder wordt er gebruikt gemaakt van een gepensioneerd docent Engels. Zij komt twee keer per week op school de les verzorgen aan groep 7/8.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij een vervangerspool (CPV-ingenium). Als personeel verlof heeft wordt via deze vervangerspool de vervanging geregeld. Het kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dat geval wordt er een beroep gedaan op collega's van andere scholen in de regio. Mocht ook dit geen resultaat opleveren wordt de betreffende groep opgedeeld over andere groepen. Als een groep meerdere dagen moet worden opgedeeld kan besloten worden om de groep een dag vrij te geven. In dat geval worden de ouders tijdig op de hoogte gesteld. Kinderen waarvoor geen opvang thuis mogelijk is, worden op school opgevangen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De St. Laurentiusschool is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl). De school is gesitueerd in het dorp Kekerdom. De school heeft rond de 65 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen, zogenaamde combinatiegroepen. De groepen zijn als volgt verdeeld: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De groepen 1/2 en 3/4 vormen samen het leerplein 1-4 en de groepen 5/6 en 7/8 vormen samen het leerplein 5-8.

Groep 1/2 juf Sandra en juf Anouschka
Groep 3/4 juf Milou (tijdens haar zwangerschapsverlof wordt Milou vervangen door Veerle Wijnen)
Groep 5/6 juf Ellen en meester Tom 
Groep 7/8 meester Sven

Op de St. Laurentiusschool zijn 8 mensen werkzaam. Naast de groepsleerkrachten bestaat het team uit een directeur (tevens leerkracht) en een IB-er. Verder beschikt de school over een conciërge.

Vanuit onze stichting en ons samenwerkingsverband kunnen we op afspraak ook beschikken over een een hoogbegaafdheidsspecialist, een ICT-er, dyslexiespecialist, orthopedagoog, taalspecialist en gedragsspecialist.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 werken we vanuit de onderstaande hoofdgebieden:
-Visueel-motorische ontwikkeling
-Taal-denkontwikkeling
-Auditieve ontwikkeling
-Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling
-Sociaal- emotionele ontwikkeling
-Creatieve ontwikkeling

In de groepen 1-2 werken wij gedurende een aantal weken rondom één Jeelo thema. (Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving). Daarnaast hebben wij thema’s bij vieringen. De leerkrachten werken dit thema uit met passende onderwijsactiviteiten die aansluiten bij en vooruitlopen op de ontwikkeling van de kinderen. In de klas zijn aantrekkelijke speel- en leerhoeken ingericht met diverse spelen ontwikkelingsmaterialen . Er worden uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren per vakgebied worden per groep, indien nodig, aangepast in verband met de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor mogelijk afwijken van bovenstaand schema. Naast bovenstaande uren is er ook ruimte voor eigen ontwikkeldoelen en talentdoelen van de leerlingen. 

* Lezen is inclusief stillezen, technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.
* Taal is inclusief spelling, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid.

Jeelo
Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving en bevat 12 projecten waarin alle vakken zijn wereldoriëntatie vakken zijn geïntegreerd en alle kerndoelen voor de leerling zijn verweven. De 12 projecten zijn gebaseerd op drie peilers:
-Samen leven voor het vergroten van betrokkenheid
-Samen werken om elkaars talenten te delen
-Zelfstandig leren voor meer regie bij leerlingen

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. In elk thema zitten ook uitdagingen met nieuwe doelen:

 • Wees baas over je eigen ontwikkeling.
 • Zorg goed voor jezelf.
 • Zorg goed voor anderen.
 • Zorg goed voor onze planeet.
 • Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
 • Werk duurzaam samen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Onze school biedt leerlingen deze mogelijkheid.

Op de Sint Laurentiusschool gaan we niet uit van onderwijsbeperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat het kind op een bepaald gebied kan leren met hulp van volwassenen in een afgesproken tijd. Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kindspecifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen behalve over wat een kind kan leren, ook iets over de aard van de hulp en de ondersteuning die een kind nodig heeft.

We kunnen onderwijsbehoeften verdelen in instructie- en ondersteuningsbehoeften:
- instructiebehoeften horen bij het didactische domein: het leren van de schoolse vakken;
- ondersteuningsbehoeften horen bij het pedagogische domein: leren van gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden.

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan extra en/of andere begeleiding vergeleken met de meeste kinderen in de groep. We noemen dit ‘specifieke onderwijsbehoeften’.

Schoolondersteuningsprofiel
In het Schoolondersteuningsprofiel vindt u een uitgebreide beschrijving van de inrichting van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf waar onze school mee samenwerkt is die van Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling. Zij begeleiden een aantal peuters die vallen onder de VVE regeling en die bij ons instromen. Om de overgang tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf voor alle kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen vullen de pedagogisch medewerkers een observatielijst in en houden we een warme overdracht voor de kinderen die bij ons starten. We volgen de kinderen dagelijks in hun ontwikkeling. Dat doen we o.a. met behulp van het observatie instrument KIJK. We bieden de kinderen volgens de ontwikkelingslijnen van Kijk een rijk aanbod aan op het gebied van woordenschatontwikkeling, zinsbouw, begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn. Op het moment dat we zorg hebben over de ontwikkeling van een kind bespreken we dit met de ouders. We kunnen ook onze Intern Begeleidster inschakelen om onderzoek te doen en/ of om ons te ondersteunen bij de begeleiding van het kind dat (extra) zorg nodig heeft.

Terug naar boven