Bernardusschool

St. Bernardusstraat 2 7256 AP Keijenborg

 • Schoolfoto van Bernardusschool
 • Schoolfoto van Bernardusschool
 • Schoolfoto van Bernardusschool
 • Schoolfoto van Bernardusschool
 • Schoolfoto van Bernardusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school zijn alle kinderen uit Keijenborg en omgeving welkom en streven we naar "opbrengsten" die meer zijn dan de cijfers op een toets. "Er uit halen wat er in zit" betekent niet alleen dat kinderen goed presteren op een toets, maar dat zij mogen werken aan hun talenten. Hierbij dagen wij de kinderen uit binnen hun mogelijkheden. In 2017-2018 hebben de leerlingen conform onze verwachtingen de eindtoets gemaakt. Alle leerlingen zijn in het vervolgonderwijs op de plek terechtgekomen die door de school is geadviseerd.

Niet elk kind hoeft topscoorder te zijn, maar kan wel zijn/haar eigen record verbreken!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen worden de tussenresultaten op verschillende manieren gemeten. Naast de observaties door de leerkrachten en de informatie die we als school verkrijgen door de gesprekken met ouders en leerlingen, worden er toetsen afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van de methodetoetsen, om te zien welke leerstof al wordt beheerst en welke nog niet. Zo kan er gericht geoefend of juist uitgedaagd worden. Daarnaast worden er twee keer per jaar niet-methodegebonden toetsen afgenomen. Hiervoor worden de schoolvaardigheidstoetsen (SVT) gebruikt, namelijk voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen - wiskunde en hoofdrekenen. Vanaf januari 2018 worden de AVI en DMT toetsen gebruikt om het niveau van technisch lezen in beeld te brengen bij leerlingen waarbij de ontwikkeling op dit gebied wat trager verloopt. 

In groep 1/2 worden er nog geen toetsen afgenomen, maar volgen de leerkrachten de leerlingen met behulp van een uitgebreid observatiesysteem, waarbij de individuele ontwikkeling van elke leerling in kaart wordt gebracht.

Meten is weten... namelijk weten op welk niveau de lesstof aangeboden moet worden. Na het toetsen volgt de analyse en de handelingsplanning. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een plek waar kinderen samen leren en spelen. Wanneer kinderen op school komen, nemen zij opgedane kennis en ervaring mee vanuit: het gezin, de kinderopvang, de familie, de sociale- of culturele afkomst, etc. Het is vanzelfsprekend dat kinderen vanuit diverse achtergronden op school komen met verschillen in kennis, ervaring en gewoontes. Op school zijn er verwachtingen ten aanzien van het gedrag van kinderen zodat iedereen in een veilig leefklimaat met elkaar kan leren. Op de St. Bernardusschool hebben wij gekozen voor een PBS gestuurde aanpak, zodat alle kinderen hetzelfde gedrag leren, gedrag dat nodig is om met elkaar te spelen en te leren.

Waarbij de Kanjertraining helpend is om de kinderen te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de Kanjertraining willen wij het volgende bereiken:

 • Het ontwikkelen van respect voor elkaar en jezelf
 • Jezelf kunnen en durven zijn
 • Je veilig voelen
 • Betrokkenheid bij elkaar
 • Het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen en weerbaarheid  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ontwikkelen wederzijds respect
 • Jezelf kunnen/durven zijn
 • Je veilig voelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bezoek van de inspectie aan onze school hebben we als plezierig en waardevol ervaren. De inspecteur stelde zich positief kritisch op en de gesprekken waren open en vanuit gelijkwaardigheid. Met de aangegeven aandachtspunten zijn we aan de slag gegaan. Zo staat het (technisch) leesonderwijs de komende jaren als speerpunt op onze agenda. Wij geven ruimte aan de actieve betrokkenheid van onze leerlingen door te werken met Coöperatieve werkvormen in alle groepen. Vanaf 2013 worden wij getraind in het verwerken van Thinking Skills in onze lessen en activiteiten.

Terug naar boven