Bernardusschool

St. Bernardusstraat 2 7256 AP Keijenborg

  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool

Het team

Toelichting van de school

De personeelskenmerken staan uitvoerig beschreven in het formatieplan dat aanwezig is op de Bernardusschool.

In schooljaar 2021-2022 werken er 8 leerkrachten, een onderwijsassistent, een IB-er, een directeur, een conciërge en een schoonmaakster op de Bernardusschool. Waarvan 10 vrouwelijke en 3 mannelijke personeelsleden.

Daarnaast zijn er nog diverse stagiaires actief binnen school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De kinderen hebben te maken met verschillende leerkrachten door o.a. deeltijdwerk. We proberen dit tot een minimum te beperken. Bij ziekte van een leerkracht zal er een vervanger in de groep komen. De rust in de groep en het verder kunnen gaan met het programma zijn voor de school en de kinderen van belang. Onze school is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en maakt gebruik van de ‘Vervangerspool’. Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Om die reden heeft de school met instemming van de medezeggenschapsraad het vervangingsbeleid opgesteld. Hierin staan alle richtlijnen en stappen beschreven. Het actuele vervangingsbeleid is terug te vinden op onze website:  www.bernardusschoolkeijenborg.nl.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De verdeling van de leraren over de groepen  

Het belangrijkste werk op school wordt gedaan door de leraren in de groepen. Zij werken dagelijks met de kinderen, verzorgen de lessen en hebben direct contact met ouders. Zij regelen alles wat nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Naast de lesgebonden taken hebben zij ook andere taken die verband houden met de hele school­organisatie. Aan het eind van elk schooljaar worden deze voor het komende schooljaar evenwichtig verdeeld in het kader van het taakbeleid.

Hoe de groepsverdeling er elk jaar uit gaat zien, hangt af van een aantal factoren zoals leerlingaantallen, de verdeling van de kinderen over de verschillende leeftijdsgroepen en de inzetbaarheid van de teamleden. Voor de groepsindeling van het huidige schooljaar verwijzen we naar onze website: www.bernardusschoolkeijenborg.nl.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De wijze van invullen is gebeurd op basis van subjectiviteit met ‘in het achterhoofd’ dat er altijd ruimte is voor verbetering. Door deze wijze van (bescheiden) invullen zal er op een aantal onderdelen iets lager gescoord zijn dan het gemiddelde binnen het samenwerkingsverband. Onze ambitie is om zoveel mogelijk alle leerlingen (nabij) met talenten en beperkingen gezamenlijk onderwijs te geven binnen de groep. Leerlingen leren veel van elkaar en kunnen elkaar helpen. Wij moeten daarbij als school wel heel goed onze mogelijkheden maar zeker ook onze grenzen in kaart blijven brengen.  Dit schept duidelijkheid naar ouders (verwachtingen), kinderen en het team. Sinds 2014 hebben wij één leerling doorverwezen naar een andere school, nadat uit onderzoek is gebleken van een BAO-BAO verwijzing niet mogelijk was. Dankzij de ‘autonome inzet’ van de middelen “Passend Onderwijs” zijn wij in staat gebleken passend onderwijs te (kunnen blijven) bieden aan de kinderen in Keijenborg en omgeving. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven