R.K. basisschool de Horizon

Mgr Bekkersstraat 1 B 2223 AP Katwijk

Schoolfoto van R.K. basisschool de Horizon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse toetsen worden eind januari, begin februari afgenomen. Het is voor de school een indicatie voor de prestaties van de leerlingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De resultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd. In een plenaire teamvergadering worden de resultaten besproken. Daarnaast volgt er met de intern begeleider een leerlingbespreking en een groepsbespreking. Tijdens deze besprekingen worden de doelen voor de komende periode opgesteld in een groepsplan en wordt er voor leerlingen, waarvoor dat nodig is een plan van aanpak geschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als basisschool zien we het als onze taak om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap richting het voorgezet onderwijs. We hechten er veel waarde aan om de ontwikkeling van ieder kind zoveel mogelijk te laten aansluiten bij ieders individuele mogelijkheden. Om in staat te zijn goede vervolgadviezen te geven vinden we het allereerst belangrijk dat we de scholen in onze regio goed kennen. Niet alleen in hun niveaus, maar ook in hun karakter. Samen met het kindbeeld en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn we daardoor in staat om tot een afgewogen advies komen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven