R.K. basisschool de Horizon

Mgr Bekkersstraat 1 B 2223 AP Katwijk

Schoolfoto van R.K. basisschool de Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om uitval bij ziekte of verlof te voorkomen kan de Horizon de vervanging regelen met behulp van de eigen vervangingspool van Sophiascholen. Dit lukt gelukkig ook in de meeste gevallen wanneer vervanging nodig is. 

Bij verlofaanvragen van het personeel volgen we de richtlijnen zoals die in de onderwijs-CAO. Natuurlijk zijn er situaties die niet in de CAO beschreven zijn maar waarin we in goed overleg naar de aangevraagde dagen kijken. Wanneer de aanvraag redelijk genoemd mag worden en het onderwijs er b.v. vanwege aanwezige vervanging niet onder lijdt, dan zijn verlofaanvragen bespreekbaar, mits reëel en bij uitzondering.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Alle SOP's in de regio van het samenwerkingsverband duin- en bollenstreek hebben in schooljaar 2019-2020 een update gehad. Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Ons profiel bestaat uit: - een korte typering van de school - de kwaliteit van de basisondersteuning - de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt - de voorzieningen die we hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven