Sjaloomschool

Stadhoudersdreef 65 2224 BP Katwijk

Leerlingen die na de thuiswerkperiode weer naar school zijn gegaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen drie jaren telkens hoger uitvielen dan het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep. De eindtoets meet wat leerlingen van groep 8 kennen en kunnen op het gebied vande Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De gemiddelde score is een indicatie of er goed is gekeken naar en aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs door de school.

De publicatie van het RTL onderzoek van de jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen van december 2015 laat zien dat onze school het heel goed doet. Onze school heeft een score gekregen van 7.8. De Sjaloomschool staat hiermee nu op plaats twee van de basisscholen in Katwijk en op een derde plaats van alle basisscholen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen kloppen voor het overgrote deel met de mogelijkheden van de leerlingen, mede dankzij onze goed bijgehouden leerlingvolgsysteem.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie was over de hele linie tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het onderdeel waar nog verbetering mogelijk was, planmatige zorg, is in het kader van Passend onderwijs opgepakt. Dit staat inmiddels goed op de rails. Ook de samenwerking met peuterspeelzaal ‘De Torteltuin’ is intensiever geworden. Er is sprake van ‘warme overdracht’ van kleuters naar onze school. We betrekken ook de ouders van de kleuters meer bij onze onderwijsactiviteiten.

Terug naar boven