Sjaloomschool

Stadhoudersdreef 65 2224 BP Katwijk

Leerlingen die na de thuiswerkperiode weer naar school zijn gegaan.

Het team

Toelichting van de school

Veel leerkrachten op de Sjaloomschool werken er al jaren, met veel plezier. Jongere leerkrachten komen in dienst als gevolg van natuurlijk verloop; vaak zijn ze dan al op school actief als langdurige vervanger. Ons team telt drie mannen: een leerkracht, de conciërge en de schoonmaker van de kleuterschool. Alle leerkrachten en onderwijsondersteuners, jong of oud, zetten zich volledig in voor een goede schooltijd van onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een aantal leerkrachten beschikken over de mogelijkheid om verlof voor elkaar op te vangen. Daarnaast maken we gebruik van de Invalpool van Prohles. Als laatste mogelijkheid zien we dat LIO stagiaires hulpvaardig en beschikbaar zijn. Onder toezicht van een mentor mogen zij voor de klas staan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en gaat daarbij uit van het concept passend onderwijs. De school wil met het onderwijs een rechtvaardige en duurzaam leefbare samenleving verwezenlijken. Het doel van de school is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passend vorm van vervolgonderwijs. Leerlingen moeten daarom hun eigen mogelijkheden ontdekken en verantwoordelijkheid leren dragen. Het onderwijs op de school biedt een zo breed mogelijke vorming, die de leerlingen in staat stelt hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen. Dit wordt onder meer tot uitdrukking gebracht door goede onderwijsresultaten. Als deze opdracht slaagt, dan zal dit zeker zichtbaar worden in het succes van de schoolverlaters in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. De leerlingen moeten toegerust worden met nieuwsgierigheid, creativiteit en betrokkenheid, op basis van saamhorigheid en zingeving.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Sjaloomschool is een professionele, lerende, organisatie die steeds in ontwikkeling is en zal blijven. Onze school is een school waar hoogwaardig onderwijs wordt gegeven door deskundig personeel. Wij streven naar het behalen van goede resultaten. Wij streven naar het geven van onderwijs waarin de maatschappelijke ontwikkelingen vertaald worden in eigentijds christelijk onderwijs. Wij hebben aandacht voor het kind en zijn/haar groei. Wij streven ernaar kinderen die meer aan kunnen een uitdagende leeromgeving te bieden. Wij investeren in de ontwikkeling en de ondersteuning van leerlingen die extra zorg behoeven. Naast kennisoverdracht streven wij naar een zelfstandige leerhouding om de leerlingen toe te rusten tot respectvolle en bekwame wereldburgers. Door de vergrijzende wijk is er een sterk teruglopend leerlingenaantal en daarmee vermindering van de financiën die nodig zijn om leerlingen te kunnen ondersteunen die een meer dan gemiddelde/ zware ondersteuningsbehoefte hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven