IKC De Duinroos

Prinses Irenelaan 49 2224 XA Katwijk

  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos
  • Schoolfoto van IKC De Duinroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2013-2014 ligt het gemiddelde met 536,8 boven het landelijk gemiddelde (ditjaar 534,8). Onze school streeft naar scores boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school baseert haar adviezen op de leerresultaten, de zelfstandigheid en de werkhouding van de kinderen gedurende de hele basisschoolperiode. 
Leerlingen krijgen eind groep 7 een voorlopig schooladvies te horen. Het advies is nog niet bindend of definitief en kan veranderen in groep 8. De leerlingen maken begin februari de doorstroomtoets van CITO Leerling in Beeld. De uitslag van deze toets wordt meegenomen in het definitieve schooladvies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Duinroos heeft een basisarrangement. Dat wil zeggen dat de onderwijskwaliteit volgens de Inspectie in orde is. Het laatste inspectiebezoek dateert van 2010. Via de link hiernaast kunt u het rapport van dit bezoek opvragen. Naast het oordeel van de Inspectie vindt De Duinroos ook de bevindingen van leerlingen en ouders belangrijk. De uitslagen van de meest recente tevredenheidspeilingen zijn hier toegevoegd als bijlagen.

Terug naar boven