Colignyschool

Weth F E Meerburg sr kd 38 2225 VB Katwijk

Schoolfoto van Colignyschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Colignyschool.

De Colignyschool wil een prettige school zijn waar de leerlingen de juiste dingen leren, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en vaardigheden leren die hun helpen hun weg te vinden in het leven. De school wil de leerlingen hierbij op een inspirerende, deskundige en verantwoordelijke manier begeleiden. We geven onderwijs vanuit onze christelijke identiteit. Voor ons geldt dat we niet ‘proberen’, nee, wij gaan ervoor, we doen ons uiterste best!

Kenmerkend voor onze school:

- De groepen 3 tot en met 8 werken met groepsplannen voor de vakken technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling .

- Leerlingen kunnen zowel binnen als buiten hun groep deelnemen aan activiteiten om hun talenten te ontwikkelen (talentbeleid). Buiten de groep vindt dit plaats in de Plusklas.

- We nemen bij alle kinderen in groep 8 naast de Cito-eindtoets ook de NIO-toets af, (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), die niet de feitelijke leerprestaties, maar de algemene intelligentie meet. Samen met het resultaat van de Cito-eindtoets en het leerlingvolgsysteem kan zo een goed onderbouwd advies voor het voortgezet onderwijs gegeven worden.

Ouders zijn van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding door de school. Maak hiervoor gerust een afspraak, ook al kiest u bij nader inzien voor een andere school.

Met vriendelijke groet,

Carla Westerbeek, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school blijft ongeveer gelijk. Door de sanering van de wijk De Noord verhuisden er de afgelopen jaren enkele gezinnen. Ook kwamen er weer jonge gezinnen bij. Zodoende  hebben de onder- en middenbouw (groep 1 toten met 5) relatief grote klassen (30 leerlingen). De leerlingen van 4 en 5 jaar zitten bij elkaar in groep 1-2 (een zogeheten heterogene groep), zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Indien mogelijk starten we in de tweede helft van het schooljaar een nieuwe kleutergroep, zodat kinderen die in het voorjaar vier jaar worden, toch naar school kunnen gaan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven