Willem van Veenschool

Huetingstraat 17 2223 BM Katwijk

Schoolfoto van Willem van Veenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze Citoscores zijn goed; ze liggen rond het landelijk gemiddelde. We zijn hier blij mee, en willen deze resultaten op dit niveau houden en waar mogelijk verbeteren. We analyseren de toetsresultaten, waarna het onderwijs waar nodig aangepast wordt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen door naar scholen voor het voortgezet onderwijs in Katwijk en daarbuiten. Ieder kind krijgt  het advies dat passend is bij zijn of haar ontwikkeling en talenten. Daarbij is belangrijk dat niet alleen het type onderwijs, maar ook het karakter van de school bij de leerling past.De vraag die we ons als team stellen is niet: hoe hoog zijn onze verwijzingen, maar: hebben we onze leerlingen aangespoord om hun talenten ten volle te benutten?
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie is op hoofdlijnen tevreden over het onderwijs op onze school. Een aanbeveling in het inspectierapport is dat de school moet formuleren waar leerlingen met specifieke zorgbehoeften in groep 8 moeten eindigen (‘uitstroomprofiel’). Daaris het team mee bezig.

Terug naar boven