W. van Veenschool

Huetingstraat 17 2223 BM Katwijk

Schoolfoto van W. van Veenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Willem vanVeenschool

We zijn een kleinschalige, duidelijke protestants-christelijke basisschool. Dat is te merken aan de Bijbelverhalen en kringgesprekken waarmee we de dag beginnen en aan de liederen die we zingen. Aan de manier waarop leerkrachten zich gedragen ten opzichte van kinderen en elkaar moet te zien zijn dat de Here Jezus ons voorbeeld is. We willen onze christelijke identiteit ook in het onderwijs doorvertalen. Ons uitgangspunt is: ieder kind is door God geschapen en uniek. Onderwijs kan daarom niet gelijk zijn voor ieder kind. Er is op onze school sprake van passend onderwijs. Dat houdt in dat we het onderwijs aanpassen op de onderwijsbehoeftevan uw kind. Daarbij passen we niet het niveau aan; we hanteren de minimum-kerndoelen van de overheid. We differentiëren wel in de instructie en begeleiding.

Uniek voor onze school is verder:

- de tuin. Onze pleinen zijn onderdeel van de schooltuin, en andersom. Kinderen moeten zich ook tijdens het buitenspelen kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Onze leerkrachten hebben een coachende rol bij het buitenspelen.

- onze visie op ouders als partners. U als ouder bent de deskundige als het gaat om uw kind

- wij zijn de professionals als het gaat om onderwijs. We gaan gelijkwaardig in gesprek over de ontwikkeling en begeleiding van uw kind.

- een positief pedagogisch klimaat op onze school. We laten ons daarbij inspireren door de methodiek van positive behaviour support (PBS). Dat houdt in dat we uitgaan van gedragsverwachtingen naar onze kinderen, voorbeeldgedrag laten zien en goed gedrag van kinderen bekrachtigen met bijvoorbeeld complimenten. Zoveel mogelijk voorkomen we het verbieden van gedrag. Uitgangspuntenvan goed gedrag zijn vier waarden: veiligheid, erkenning/waardering, respect enplezier. We bespreken met de kinderen de gedragsverwachtingen aan de hand vandeze vier waarden. Naast de elementen van PBS hanteren we de Kanjertraining enhebben we een anti-pestprotocol.

Onze resultaten zijn goed, en onze school groeit. We adviseren u daarom niet lang te wachten voor u uw kind op geeft. Wilt u persoonlijk met ons kennismaken, bel of mail ons dan voor een afspraak.

(330 w.)

Metvriendelijke groet,

Marijke Drijfhout, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school groeit. Toch willen we kleinschalig blijven, met maximaal negen groepen. Ons uitgangspunt is: van elk leerjaar één groep. Afhankelijk van de aanmeldingen starten we een instroomgroep in het najaar of het voorjaar.
Weergave

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven