Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tijdens schooljaar 2015-2016 zijn de voorlaatste vragenlijsten kinderen afgenomen. Verwerking van de uitkomsten is gedaan in het schoolplan en jaarplan. Helaas stagneerde de uitvoering daarvan als gevolg van een lange periode waarin continuïteit in management werd gemist. Dit is ook van toepassing op het instellen van een leerlingenraad of -panel waar in het team wel een besluit over is genomen, maar wat niet tot uitvoering is gekomen. Begin 2019 is het afnemen van vragenlijsten weer opgestart. Vanaf de uitkomst van de vragenlijst is vol ingezet op het Directe Instructie Model (kortweg DIM) en het Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (kortweg GIP), om het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten te verbeteren. We zijn begonnen met een leerlingenpanel met klassenvertegenwoordigers uit groep 5 t/m 8. Afspraken, ook op het gebied van gewenst gedrag, zijn meer op elkaar afgestemd. De ouderbetrokkenheid is hoger geworden, hetgeen indirect invloed heeft op de leerlingtevredenheid. Enerzijds zijn we nog niet waar we willen zijn; anderzijds zijn we heel blij met de 7,9 tevredenheidsscore van de leerlingen uit groep 5 t/m 8, waar in 2015-2016 nog ongeveer de helft van de bevraagde onderdelen onvoldoende scoorde. Nu komt geen enkel onderdeel onder een 7. Blijkbaar vinden de leerlingen het op de Oranjeschool nu goed toeven.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Met een 7,3 als laagste cijfer en 7,8 als "rapportcijfer" kunnen we opnieuw constateren dat de tevredenheid onder ouders is toegenomen. Twee jaar geleden was het laagste cijfer een 7 en het rapportcijfer een 7,6. We zijn dan ook heel blij met de vooruitgang die we met elkaar hebben geboekt voor goed onderwijs aan de kinderen op school en zijn net zo blij met het feit dat ouders dat ook zien en waarderen.

 

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven