Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven de leerkrachten informatie over het (effect van het) gegeven onderwijs. Daarnaast geven zij informatie over de resultaten van de school t.o.v. landelijke gegevens. We onderscheiden twee soorten tussenresultaten. We hanteren citotoetsen en toetsen van de gebruikte methoden voor Taal, Speling, Lezen en Rekenen / Wiskunde. In een notitie werken we dit onderwerp verder uit. De term tussenresultaten gebruiken we in principe alleen voor de citotoetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze resultaten communiceren we met de ouders / verzorgers. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets-basisonderwijs van groep 8 liggen de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde. Over het algemeen kunnen we constateren dat verreweg de meeste leerlingen naar die vorm van Voortgezet Onderwijs gaat die bij hen past. En dat laatste vinden we het belangrijkst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In elke groep geven we lessen volgens de Kanjertraining. Afnemen van sociogrammen en sociale veiligheidslijsten behoren ook tot de mogelijkheden. 

Kinderen op onze school moeten in algemene zin leren meer met elkaar en volwassenen in de school rekening te houden en dit in woord en gedrag te laten zien. Elkaar en onderlinge verschillen moeten zij meer leren accepteren zonder daar een (waarde)oordeel aan te koppelen. 

Op onze school zien we dit graag in christelijk perspectief. Kinderen zijn zelfstandige, door God geschapen mensen die echter na de val in zonde ook gedrag aangeleerd moeten krijgen. "Niets doen uit eigenbelang en de vrucht van de Geest laten zien" zegt de Bijbel. Dat doet een beroep op de leerkracht die hierin tegelijk ook leerling is. In verbondenheid met de school, kinderen, ouders en collega's is de leerkracht beschikbaar en ontvankelijk. Met aandachtige betrokkenheid bevestigt hij het kind. Vanuit een solidaire houding is hij meelevend en barmhartig. Maar ook duidelijk, eerlijk en betrouwbaar. Dit realiseren is voorwaardelijk voor sociale veiligheid voor iedereen op school.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect (Eerbied)
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk(heid)

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek in september 2019, resulteerde in een positieve beoordeling. De school voldoet aan de basiskwaliteit. Tegenwoordig wordt het bestuur door de inspectie bevraagd op de kwaliteit op haar scholen. Het bestuur voert zo ongeveer om het jaar een audit uit op school, om een goed beeld te krijgen. Op dit moment zit er weer een goed ontwikkeltempo in de verbeteringen en vernieuwingen die de school zich heeft voorgenomen om uit te werken.


Terug naar boven