Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken onderscheid in verwacht (bijv. voor het bijwonen van een bruiloft) en onverwacht verlof (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte). Het streven is altijd te zorgen voor vervanging. Betreft het verlof van een leerkracht die met een collega voor een groep staat, dan is de duo-collega altijd de eerste die voor vervanging in aanmerking komt. 

Lukt dat niet, dan worden andere part-time werkende collega's benaderd. De volgende stap is het benaderen van invallers. Ook collega's met een niet-lesgevende taak kunnen de vraag in te vallen naar zich toe krijgen. Het bestuur heeft besloten dat de directie en intern begeleider vrijgesteld moet worden van invaltaken. Als er echt geen vervanging kan worden gevonden, moeten we de leerlingen vrij geven. Daarbij wordt opgemerkt, dat kinderen voor wie thuis echt geen opvanggelegenheid is, ondergebracht kunnen worden in een andere groep. 

In alle gevallen worden ouders via de Parro-app (of evt. mail dan wel telefoon) op de hoogte gesteld. 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de lesgevende leerkrachten, zijn er twee teamleden met de taak Interne Begeleiding. Eén van deze IB-ers geeft ook (pre)remedial teaching en is gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie.

De directeur vormt samen met de hierboven genoemden het managementteam (MT) van de school. Daarin hebben ook drie bouwcoördinatoren zitting. Als MT ontwikkelen zij (voorstellen voor) beleid, volgen (team)ontwikkelingen en bespreken zij de dagelijkse gang van zaken. 

Eén leerkracht en een Intern Begeleider zijn betrokken bij de ontwikkeling van de begeleiding van leerlingen die meer dan gemiddeld getalenteerd zijn. 

Er zijn een aantal onderwijsassistenten, die worden aangestuurd door de IB-ers en MT-ers.

De school heeft een gymleerkracht voor groep 3 t/m 8. De eigen leerkrachten van groep 1 en 2 zijn allemaal bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan deze groepen. 

Voor het muziekonderwijs maakt de school gebruik van het aanbod van de muziekschool waarvan docenten muzieklessen op school geven

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Nederlandse taal is onderverdeeld in: 

stillezen, algemeen, begrijpend luisteren en lezen, kringgesprek, lezen algemeen, voorlezen en woordenschat.

Zintuiglijke ontwikkeling is onderverdeeld in:

gym, spel en beweging binnen en buiten, werken met ontwikkelingsmateriaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Interne Begeleiding wordt door drie personen gegeven: één voor de interne begeleiding in groep 1 t/m 4, één voor groep 5-6 en één voor groep 7-8. Samen hebben zijn 3,5 dagen aan tijd voor deze taak. De beide intern begeleiders en de directeur vormen het zorgteam dat wekelijks overleg heeft t.a.v. zorg en begeleiding in de school. 

De IB'er van groep 7-8 is tevens dyslexiespecialist en R.T'er. Hiervoor is zij drie dagdelen per week beschikbaar.

De directeur is trainer SchoolWide Positive Behavior Support en daarmee gedragsspecialist.

Eén leerkracht heeft een dag per week voor plusgroepjes; voor kinderen die (heel veel) meer dan gemiddeld aankunnen. 

Er zijn twee leerkrachten opgeleid tot rekencoördinator.

In 2021-2022 en in 2022-2023 wordt het NPO-geld (Nationaal Plan Onderwijs om achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis in te lopen) gebruikt voor meer handen in de klas (klassenassistentie) en uitbreiding van de ICT-mogelijkheden (met name chromebooks).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Verder uitwerken van de gezamenlijke afspraken op pedagogisch en didactisch gebied ("GIP" & "DIM")

- Gezamenlijk gewenst gedrag stimuleren, voorkomen van ongewenst gedrag en consequent handelen bij ongewenst gedrag

- Verder ontwikkelen Plusklas (meer- en hoogbegaafdheid) en ontwikkelen van Prohroom Koken & Bakken (praktisch begaafde leerlingen)

- Hernieuwde visie op Leerlingbegeleiding en daarvan afgeleide afspraken ontwikkelen

- Keuze voor een methode Digitale Geletterdheid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Regelmatig nemen de leerkrachten van groep 1 en 2 deel aan overleg en scholing t.a.v. de overgang tussen peuterspeelzaal / kinderdagverbijf en basisschool. Er is daarnaast sprake van een warme overdracht naar de basisschool. We gebruiken in groep 1 en 2 de zogeheten "Leerlijnen Jonge Kind", voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind.  

Terug naar boven