Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Prohles. De Stichting Prohles is ontstaan vanuit twee stichtingen; de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK) en de stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK). Omdat de stichting belang hecht aan de eigenheid van de scholen en de eigen identiteit van die scholen, komt de oorsprong terug in de ondertitel; “Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk.” De fusie is per 1 januari 2018 afgerond. Prohles kent een Raad van Beheer als bestuursvorm; deze raad is onderverdeeld in het algemeen toezichthoudend bestuur, 8 leden, en een uitvoerend directeur-bestuurder. Daarmee is ook de formele scheiding aangebracht tussen uitvoering en toezichthouden. 

De naam “Prohles”  heeft de volgende betekenissen: PROles is het latijn voor kind; en daar draait het in onze scholen om. PROHles (met de “h”) laat zien waar we vandaan komen; Protestants en Hervormd samen en prohLES , omdat het in het onderwijs voor een groot deel om LES-geven gaat. Prohles kent een logo, als beeldmerk, bestaande uit verschillende elementen. De 8 bolletjes representeren de 8 jaargroepen binnen een basisschool (van klein naar groot, van jong naar oud). Daarnaast, in de vijfhoek, herkennen we een gestileerde praatwolk, waarin we ook de P van Prohles kunnen herkennen. Die praatwolk staat voor kennisoverdracht en communicatie tussen leerlingen en leerkrachten, ouders en school enzovoort. De kleuren zijn gekozen omdat ze doen denken aan de kleuren die we in de duinen en zee herkennen, als verwijzing naar Katwijk.   

Prohles is het bevoegd gezag van 12 basisscholen op 15 locaties binnen Katwijk. Daarmee is het de grootste aanbieder van basisonderwijs binnen onze gemeente.  Het bestuurskantoor van Prohles is gevestigd aan het Abeelplein, nr. 40. U kunt de directeur-bestuurder, dhr. R. (Rindert) P.R. Venema, bereiken op het bestuurskantoor via: info@prohles.nl of telefonisch: 071-4082504

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind een Meesterwerk
  • De Bijbel als uitgangspunt
  • Relatie-Competentie-Autonomie
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Leren leven in de 21e eeuw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren had de Oranjeschool rond de 217 leerlingen. Op 1 oktober 2022 zijn door "ICT-systeemwisselingen" een aantal kinderen niet meegeteld. Dit geeft helaas voor 2022-2023 een vertekend beeld, want het werkelijke leerlingenaantal ligt 1 oktober 2023 op 218 leerlingen. De prognoses laten een groeiende trend zien. Vanaf schooljaar 2022-2023 is de leerlingentelling op 1 februari, in plaats van de telling op 1 oktober in de jaren daarvoor. Begin schooljaar 2023-2024 lijkt het er sterk op dat de Oranjeschool op 1 februari 2024 het leerlingenaantal op 226 ligt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang: hieronder wordt het overblijven verstaan. Dit wordt vorm gegeven door Bambino, die werkt met vrijwillige overblijfkrachten (vaak ouders van school) die een vrijwilligersvergoeding krijgen. Een beperkt aantal leerlingen maakt gebruik van de mogelijkheid tot overblijven. 

Hebben ouders of verzorgers voor hun kind(eren) voor- of naschoolse opvang nodig, dan kunt u uw kind opgeven bij KOK (KinderOpvang Katwijk). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode staat op onze website www.oranjeschoolkatwijk.nl .

Terug naar boven