Oranjeschool

Secr Varkevisserstraat 178 2225 LJ Katwijk

  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool
  • Schoolfoto van Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Prohles. De Stichting Prohles is ontstaan vanuit twee stichtingen; de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK) en de stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK). Omdat de stichting belang hecht aan de eigenheid van de scholen en de eigen identiteit van die scholen, komt de oorsprong terug in de ondertitel; “Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk.” De fusie is per 1 januari 2018 afgerond. Prohles kent een Raad van Beheer als bestuursvorm; deze raad is onderverdeeld in het algemeen toezichthoudend bestuur, 8 leden, en een uitvoerend directeur-bestuurder. Daarmee is ook de formele scheiding aangebracht tussen uitvoering en toezichthouden. 

De naam “Prohles”  heeft de volgende betekenissen: PROles is het latijn voor kind; en daar draait het in onze scholen om. PROHles (met de “h”) laat zien waar we vandaan komen; Protestants en Hervormd samen en prohLES , omdat het in het onderwijs voor een groot deel om LES-geven gaat. Prohles kent een logo, als beeldmerk, bestaande uit verschillende elementen. De 8 bolletjes representeren de 8 jaargroepen binnen een basisschool (van klein naar groot, van jong naar oud). Daarnaast, in de vijfhoek, herkennen we een gestileerde praatwolk, waarin we ook de P van Prohles kunnen herkennen. Die praatwolk staat voor kennisoverdracht en communicatie tussen leerlingen en leerkrachten, ouders en school enzovoort. De kleuren zijn gekozen omdat ze doen denken aan de kleuren die we in de duinen en zee herkennen, als verwijzing naar Katwijk.   

Prohles is het bevoegd gezag van 12 basisscholen op 15 locaties binnen Katwijk. Daarmee is het de grootste aanbieder van basisonderwijs binnen onze gemeente.  Het bestuurskantoor van Prohles is gevestigd aan het Abeelplein, nr. 40. U kunt de directeur-bestuurder, dhr. R. (Rindert) P.R. Venema, bereiken op het bestuurskantoor via: info@prohles.nl of telefonisch: 071-4082504

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School voor Meesterwerk
  • De Bijbel als uitgangspunt
  • Relatie-Competentie-Autonomie
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Leren leven in de 21e eeuw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren had de Oranjeschool rond de 215 leerlingen. De prognoses laten een groeiende trend zien. Tot in schooljaar 2021-2022 nog de 1-oktober-telling van kracht. Vanaf schooljaar 2022-2023 vindt de leerlingentelling op 1 februari plaats, maar op 1 oktober 2022 heeft de Oranjeschool - dit ter vergelijking met vorige jaren - 215 leerlingen. Op 1 februari heeft de Oranjeschool waarschijnlijk 224 leerlingen.

-

-

-

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang: hieronder wordt het overblijven verstaan. Dit wordt vorm gegeven door Bambino, die werkt met vrijwillige overblijfkrachten (vaak ouders van school) die een vrijwilligersvergoeding krijgen. Een beperkt aantal leerlingen maakt gebruik van de mogelijkheid tot overblijven. 

Hebben ouders of verzorgers voor hun kind(eren) voor- of naschoolse opvang nodig, dan kunt u uw kind opgeven bij KOK (KinderOpvang Katwijk). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode staat op onze website www.oranjeschoolkatwijk.nl .

Terug naar boven