Rehobothschool

Poolster 4 2221 NT Katwijk

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs over de afgelopen jaren verlopen wat grillig. We kunnen daarbij in ieder geval de uitspraak doen dat iedere groep-8-leerling uiteindelijk naar die vorm van Voortgezet Onderwijs gaat die bij hem of haar past. Dat vinden we het belangrijkst. Over de afgelopen 10 schooljaren ligt het gemiddelde op het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De toetsen en observaties (KIJK! bij kleuters en vanaf groep 3 Cito) die we halverwege en aan het eind van het schooljaar afnemen, dienen enerzijds als indicatie van het ontwikkelingsniveau van iedere leerling en anderzijds als indicatie van ons onderwijsniveau in het algemeen. Enerzijds vergelijken we ieder kind met het niveau dat van leeftijdsgenoten in Nederland wordt verwacht en passen waar nodig het onderwijs aan. Anderzijds vergelijken we met het hele team met name door het bestuderen van de "midden-toetsen" hoe ons onderwijsniveau op school verloopt, welke trends er waarneembaar zijn en welk aanpassingen van ons onderwijs door de hele school of een deel van de school nodig zijn. Heel in het algemeen kunnen we stellen dat ons onderwijsniveau ligt op en rond het landelijk gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat, op een enkeling na, de mening van de ouders altijd ligt in het verlengde van ons schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een deel van onze schoolslogan is "ruimte voor leven". Dat klinkt groots en dat is het eigenlijk ook. Een school is een samen-leving in het klein en daarom vinden we het van belang dat de kinderen bij de lessen godsdienstige vorming en relationele vorming leren wat "leven in deze 21e eeuw" en "samenleven" betekent vanuit de Bijbel bij de lessen godsdienstige vorming en door het aanleren van sociale vaardigheden doorgaans met behulp van de kanjertraining tijdens de lessen relationele vorming.

Bij de waarde "Vertrouwen", denken we ook aan: vertrouwen geven, vertrouwen krijgen, zelfvertrouwen, betrouwbaar zijn.

Bij de waarde "Verantwoordelijk", denken we ook aan: veilig, dienstbaar, inzet, ordelijk, respect, talentontwikkeling.

Bij de waarde "Vriendelijk", denken we ook aan: relaties leggen en onderhouden, open, duidelijk, inlevingsvermogen, verbonden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk
  • Vriendelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Rehobothschool is in februari 2015 als één van de eerste scholen door de inspectie bezocht met toepassing van de nieuwe manier van toezicht houden, waarbij de visie en de zelfbeoordeling, alsook het meedenken van inspectie, een grotere rol spelen dan voorheen.

Op 2 december 2019 zijn we voor het laatst bezocht. Gekeken is toen naar een aantal punten:

1 Hoe is het gesteld met de eigen ambities van de school m.b.t. didactisch handelen en hoe is dat terug te zien in de school en in de groepen?

2 Lesobservaties waarbij gelet werd op betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback.

Er is gesproken met de directie, intern begeleiders over punt 1. Na punt 2 is gesproken met de direct betrokkenen. De inspectie heeft aangegeven dat men een goed beeld heeft ontvangen dat oogt als voldoende met af en toe excellente uitschieters. Enkele mogelijke verbeterpunten zijn mondeling meegegeven aan het team en directie.

Terug naar boven