Openbare School Klinkenborg

Pastorieweg 6 9995 PN Kantens

Schoolfoto van Openbare School Klinkenborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Klinkenborg zijn de groepen klein (soms niet meer dan twee leerlingen), zodat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies over het didactisch aanbod door de leerkracht, op basis van de groepsresultaten. De samenstelling van de groep kan onevenredig veel bijdragen aan de resultaten. Voor de eindtoets van 2021 geldt dat zeker. De groep bestaat uit 2 leerlingen die beide, ondanks de schoolsluitingen i.v.m. COVID-19, op het verwachte niveau hebben gepresteerd. De uitstroom is naar VMBO-TL.

Wat betreft de referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen:

                       1F percentage behaald          2F/1S percentage behaald

  • Taal                 100                                     5
  • Lezen              100                                    50
  • Rekenen          100                                     0

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkelingen van de leerlingen worden gevolgd. Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observaties vanuit de lesboeken. Daarnaast worden er  twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per groep en daar waar nodig per leerling, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking. Na deze bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de portfolio gesprekken ook met ouders en leerlingen gesproken over de ontwikkelingen. De globale conclusies worden ook in de medezeggenschapsraad besproken. Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de leerlingen. En daar gaat het natuurlijk om.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school wil een veilige en stabiele omgeving bieden waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij bieden we ruimte voor het individu van het kind door vanaf groep 1 te werken aan zelfstandigheid. We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren om op een sociale manier in een groep te functioneren en met en van elkaar te leren. Hier werken we in doorgaande leerlijnen in groep 1 t/m 8 aan. De methode Kwink helpt ons daarbij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Zelfstandig
  • Sociaal

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven