Openbare School Klinkenborg

Pastorieweg 6 9995 PN Kantens

Schoolfoto van Openbare School Klinkenborg

In het kort

Toelichting van de school

Elke school is uniek. Dit heeft te maken met de leerkrachten, hun specialistische ontwikkelingen, de schoolbevolking en typerende omgevingskenmerken. Door deze verschillen heeft iedere school een eigen gezicht, zo ook de onze.  

De school wordt grotendeels bezocht door leerlingen uit de “oude gemeente”  Kantens, te weten de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum en heeft naast dorpsschool ook een streekfunctie. Het aantal leerlingen neemt, als gevolg van de krimp in de regio iets af. Bij de start van het schooljaar volgen 50 leerlingen onderwijs op de Klinkenborg.  

De school kreeg voor het eerst de naam “Klinkenborg” in 1953, toen de school aan de Kerkhofsweg geopend werd. De school ontleent zijn naam aan de vroegere borg uit de 17e eeuw nabij Kantens. De school is gelegen op een wierde in het centrum van het dorp en gebouwd in 1985 toen de Wet op het basisonderwijs in werking trad. Hierdoor moest er een gebouw voor kleuter- en lager onderwijs komen. De oude school werd afgebroken en de nieuwe kwam ervoor in de plaats. De school ligt niet aan wegen bestemd voor doorgaand verkeer.  

De school bestaat uit 5 leslokalen, een personeelskamer, een directieruimte, een IB/RT-ruimte, een gemeenschapsruimte en een speellokaal voor de jongste kinderen. De gemeenschapsruimte wordt onder andere gebruikt voor het werken met kleine groepen en hoeken voor groep 1/2. Een van de vijf leslokalen wordt gebruikt door de peuterspeelzaal, die gevestigd is in het gebouw en waarmee de school intensief samen optrekt om zoveel mogelijk een ontwikkellijn van 2-12 jaar te organiseren. Zo zijn we in het schooljaar 2013-2014 begonnen met een pilot met de peuterspeelzaal. Dit hield in dat op maandag- en donderdagochtend de driejarige peuters, onder leiding van de peuterleidster, meedraaien in de kleutergroep. Deze pilot heeft financieel geen voortgang gekregen, maar praktisch des te meer. De intensieve samenwerking heeft geleid tot de opening van ‘de oceaan’. Dit is ons peuter- kleuteratelier, waar peuters en kleuters samenkomen om van en met elkaar te leren, spelen en werken.   

Rond het schoolgebouw is het schoolplein; dit plein is verdeeld in een gedeelte voor de peuters, voor de onder- en middenbouw met een zandbak en klimtoestellen en een gedeelte voor de bovenbouw. In de laatste week van de zomervakantie maakt ook de Kinderspeelweek gebruik van het gebouw.  

Vanaf schooljaar 2015-2016 in na raadpleging bij de ouders besloten om over te gaan op een continurooster. In vergelijking met het rooster dat voorheen werd gebruikt, betekent dit dat er drie kwartier van de pauze tussen de middag is afgehaald. De opvang van het half uur pauze tussen de middag wordt vanaf schooljaar 2015-2016 door de school verzorgd.  

Hoewel wij proberen in onze informatie in deze schoolgids zo volledig mogelijk te zijn, kunnen er natuurlijk individuele vragen overblijven. De directeur, schoolleider en het team zullen uw vragen met plezier beantwoorden en – indien u wenst – u van harte uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en een bezoek aan de school. Ook opmerkingen en ideeën, die kunnen bijdragen tot een verdere verduidelijking van de informatie in deze schoolgids, zijn van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleine school
  • basis voor vruchtbare toekomst
  • vertrouwde omgeving
  • eerlijk, plezierig, veilig
  • zelfstandig werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven