School Met De Bijbel

Hogeweg 47 8278 BC Kamperveen

Schoolfoto van School Met De Bijbel

Het team

Toelichting van de school

Op de Zaaier werkt een jong en enthousiast team. Op dit moment bestaat ons team uit 8 leerkrachten.

Daarnaast zijn er twee vakleerkrachten, en wel een vakdocent bewegingsonderwijs en daarnaast een vakdocent muziekonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging leerkrachten Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de Iris invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden. Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:   1.        wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd; 2.        als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken; 3.        lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld; 4.        als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking. Dit houdt in: a.        kinderen intern opvangen; b.        naar huis sturen.   Ad a: ‘intern opvangen’: •          het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de ambulante personeelsleden of onderwijsassistent; •          als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, worden leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd; •          intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;   Ad b: ‘naar huis sturen’: •          als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten; •          één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep); •          zodra deze noodprocedure in werking treedt, wordt het college van bestuur ingelicht;   1.   Opleiden Opleiden PABO en MBO-studenten in de school Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk. Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft een coördinator ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineert de samenwerking en onderhoudt de contacten met de PABO’s en de MBO’s.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven