Het Stroomdal

Bouwkamp 2 8266 KL Kampen

  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het overgangsjaar t.a.v. de eindtoets PO heeft de school in schooljaar 2014/ 2015 gebruikt gemaakt van 678 Drempelonderzoek om de eindopbrengsten in kaart te brengen. De resultaten van het 678 Drempelonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. Deze opbrengsten lagen binnen de CITO-norm.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden twee keer per jaar op schoolniveau besproken. Tevens wordt de medezeggenschapsraad geinformeerd over de tussen-eindopbrengsten.

Twee keer per jaar vindt er een toetsbespreking plaats tussen de leerkracht(en) en intern begeleider van de school. De leerkrachten analyseren per periode het groepsplan taal/lezen, rekenen, sociaal-emtioneel en beschrijven daarin de opbrengsten van de interventies die zijn gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 (mei/ juni) geeft de school een pré-advies aan de leerling en de ouders op basis van het CITO Leerlingvolgsysteem. Hierbij spelen ook factoren als motivatie, werkhouding etc. een belangrijke rol. Bij dit advies wordt ook de IB-er betrokken. Het definitieve advies wordt gegeven in maart.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school voor het eerst in december 2011 bezocht. Dit bezoek heeft geresulteerd in een mooi inspectierapport, waar het team erg tevreden mee was.

Per twee jaar organiseert de school een Oudertevredenheidsonderzoek. Voor de laatste keer heeft dat plaats gevonden in 2012. De algemene resultaten waren zeer positief. Met name de vragen over de (sociale) veiligheid zijn voor onze school erg belangrijk. Als een kind zich niet veilig voelt in de klas of op school, wordt het leren hierdoor belemmerd. De vragen hierover lieten de volgende resultaten zien:

Het kind voelt zich veilig op het schoolplein. 96% (eens) 4% (oneens)

Het kind voelt zich veilig in de school. 98% (eens) 2% (oneens)

Het kind voelt zich veilig in de groep. 97% (eens) 3% (oneens)

De school zorgt er voor, dat mijn kind zich veilig voelt. 95% (eens) 5% (oneens)

De verbeterpunten naar aanleiding van het Tevredenheidsonderzoek lagen met name op het gebied van de verkeersveiligheid rondom de school en de hygiëne van de toiletten. Hierop is inmiddels actie ondernomen!

Terug naar boven