Het Stroomdal

Bouwkamp 2 8266 KL Kampen

  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal

Het team

Toelichting van de school

De hier getoonde gegevens zijn nog niet gebaseerd op de meest recente gegevens.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school beschikt over een beleidsdocument vervanging: draaiboek inval.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2.

De aanpak van deze groepen verschilt op diverse terreinen vergeleken met de andere groepen. In de kleutergroepen werken we met verschillende thema’s. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode Schatkist. Dit is een methode voor de totale ontwikkeling van alle 3 tot 6- jarige kinderen. Schatkist biedt een ruime keus uit lessuggesties, spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Door het gebruik van Schatkist worden de kleuters op een breed gebied gestimuleerd in hun ontwikkeling. Taal, lezen en rekenen staan voorop bij de thema’s die worden aangeboden. Daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. Er is veel aandacht voor woordenschat. Aan de hand van verhalen en platen worden verschillende woordsoorten aangeboden die passen bij de thema’s. De hoeken in de klassen zijn ingericht op de thema’s die worden aangeboden. Deze hoeken zijn ingericht op diverse materialen die de zintuigelijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Die ontwikkeling vindt impliciet plaats doordat kinderen de materialen in de hoeken verkennen en ontdekken via hun spel. In de kleuterbouwgroepen zijn verschillende hoeken aanwezig: een bouwhoek, een constructiehoek, een zand- of watertafel, themahoek, een rekenhoek, een huishoek, een lees/schrijfhoek, computerhoek, knutselhoek en tekenhoek. Zintuiglijke activiteiten zijn principieel ingebed in functionele en voor kinderen zinvolle activiteiten waarin hun betrokkenheid tot uiting kan komen. Daarnaast hebben we elke dag reken- en taalactiviteiten ingepland. Tijdens die momenten besteden we met name in groep 2 veel aandacht aan de letter van de week. Dit kan op verschillende manieren: een woordspin, voorwerpen met de letter laten zien/benoemen, verwerking van de letter door onder andere knutselen, kleien en bouwen. Voorop staat dat de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met letters, waardoor de betrokkenheid van het kind wordt vergroot. Daarnaast hebben we ook aandacht voor auditieve synthese, auditieve analyse, klank en rijm en andere specifieke leesvoorwaarden die van belang zijn om aan te sluiten bij het niveau van groep 3. Tijdens de rekenactiviteiten gaat onze aandacht uit naar verschillende onderdelen die te maken hebben met getalbegrip, meten en meetkunde. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmaterialen, beeldmateriaal, concreet materiaal, boeken, kringactiviteiten, de i-pad en het digibord. We geven extra instructie aan kinderen die nog veel moeite hebben met deze onderdelen en bieden verdieping aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Naast Schatkist maken we gebruik van ons eigen leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem is samengesteld uit het leerlingvolgsysteem Onderbouwd, SLO-doelen, CITO en de doelen van ‘Zo Leren Kleuters’. Dit instrument is een hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen goed in beeld te brengen.   Het bewegingsonderwijs krijgt ook een belangrijke plaats binnen de groepen 1 en 2. Het staat dagelijks op het programma. Bij mooi weer wordt er buiten op het plein gespeeld. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van ons ruime, goed geoutilleerde speellokaal. Naast een taalmiddag hebben we ook een rekenmiddag. Onze aandacht gaat dan uit naar verschillende onderdelen die te maken hebben met getalbegrip, meten en meetkunde. Deze middag kan bestaan uit het maken van een werkblad, het werken met o.a. beeldmateriaal, boeken, kringactiviteiten, het digibord of ontwikkelingsmaterialen. Tijdens deze middag kunnen wij kinderen begeleiden die hier veel moeite mee hebben of juist kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Het is belangrijk dat het aanbieden van ontwikkelingslijnen niet beperkt blijft tot een middag of een ochtend, maar dat die gedurende de hele week op verschillende momenten terug komen.   Het bewegingsonderwijs krijgt ook een belangrijke plaats binnen de groepen 1 en 2. Het staat dagelijks op het programma. Bij mooi weer wordt er buiten op het plein gespeeld. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van ons ruime, goed geoutilleerde speellokaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

                                                        

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De extra ondersteuning die door een school geboden kan worden, wordt opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een Schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de school voor staat.

De Schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.  

Het ondersteuningsprofiel van onze school bestaat uit de volgende onderdelen:

•de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

•de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)

•de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.  

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.            

Onderwijs

Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd  en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning.  

Beleid

Wij zijn positief over het domein  ‘beleid’.  Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken   over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij organiseren op regelmatige basis een Multidisciplinair Overleg, waarin de orthopedagoog, de intern begeleider en op afroep een jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker participeren. Het MDO is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het MDO.  

Begeleiding

Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd de meeste aandacht. Op onze school wordt voor een enkele leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief blijft een aandachtspunt. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school is goed georganiseerd middels een overdrachtsformulier. Wel is dit in het kader van Passend Onderwijs een aandachtspunt. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (zowel binnen de school als binnen het samenwerkingsverband). Wij hebben specifieke interne deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid en dyslexie. Daarnaast wil de school zich verder ontwikkelen op het gebied van taal-spraakproblematiek. In de afgelopen jaren is het beleid van de school er op gericht specifieke expertise meer te verdelen over de teamleden. Dit maakt de school minder kwetsbaar. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Onderwijsspecialisten worden daarom ingezet bij leerlingen met een ondersteuningsvraag. Hierbij streeft de school er naar om de expertise die deze onderwijsspecialisten de school inbrengen zelf eigen te maken. De externe orthopedagoog vervult een belangrijke rol in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en doet indien nodig extra onderzoek. Het Centrum voor Jeugd en gezin is betrokken bij het MDO. In de school is een zelfstandige logopediepraktijk gehuisvest. Vanzelfsprekend werkt de school nauw samen met deze praktijk. Dit is ook het geval met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie. Kinderen, die aangewezen zijn op fysiotherapie, hebben zo de mogelijkheid om dit in school te volgen. Daarnaast biedt de school intern de mogelijkheid voor dyslexiebehandeling via Centraal Nederland. Vanzelfsprekend hebben de ouders hierin keuzevrijheid.  

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft een HB-groep voor kinderen, die extra uitdaging nodig hebben. Stichting Iris heeft een bovenschoolse HB-groep Spectrum genaamd.  

Kengetallen Onze school heeft ongeveer 460 leerlingen. Het percentage leerlingengewicht is laag. Wij hebben de afgelopen jaren 7 leerlingen verwezen naar het speciaal (basis) onderwijs en hebben wij voor 10 leerlingen een arrangement aangevraagd en toegewezen gekregen. Voor een aantal leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven.  

Ontwikkelagenda

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. In dat kader stelt de school jaarlijks een Onderwijskundig Jaarplan op en wordt tevens een Professionaliseringsplan opgesteld.  

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team en willen dit de komende jaren verder versterken. Op deze wijze kunnen we ook in de komende jaren onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.                                                     

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven