Het Stroomdal

Bouwkamp 2 8266 KL Kampen

  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal

In het kort

Toelichting van de school

CBS Het Stroomdal heet u van harte welkom op ons Schoolvenster PO. Op deze site treft u uitgebreide informatie aan over het onderwijs op onze school. Tevens is het mogelijk om het inspectierapport en de schoolgids te downloaden.

Onze school is ontstaan in 2007. Sindsdien heeft de school zich ontwikkeld als een Integraal kindcentrum met als missie 'Ieder kind een belofte'. Kernwaarden van onze school zijn: Samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit. Deze kernwaarden vindt u herkenbaar in ons onderwijs terug. Meer informatie hierover treft u aan in de schoolgids.

Het Stroomdal vindt het belangrijk om in te spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent, dat er nauw samengewerkt wordt met Iris opvang (VSO, TSO en BSO), de aan de school verbonden peuterspeelzaal (de Vlinder), externe partijen (o.a. fysiotherapie, logopedie, Intraverte) en verschillende sportverenigingen. Op deze wijze is het mogelijk om ook na schooltijd een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend, toekomstgericht
  • Integraal Kindcentrum
  • Actief & samenwerkend leren
  • Ieder kind een belofte
  • Uitdagende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Het Stroomdal staat in een nieuwbouwwijk. Dat verklaart de sterke leerlingengroei in de afgelopen jaren. De verwachting is, dat het leerlingenaantal zich zal stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
532
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven