Openbare Jenaplanschool Het Scala

Troelstrasingel 3 8262 SX Kampen

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Het Scala

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de tussenresultaten maken we gebruik van methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen. Voor de methode-onafhankelijke toetsen gebruiken we het meetinstrument Cito. In januari nemen we bij de groepen 3 t/m 8 de middenmetingtoetsen af, in juni gebruiken we hiervoor de eindmetingtoetsen. Op onze school gebruiken we de volgende citotoetsen: rekenen, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling (groep 7 en 8), DMT (drie-minuten-toets) en AVI. 

Na het afnemen van de toetsen worden de toetsen geanalyseerd door de leerkracht. Kinderen met een voldoende tot goede ontwikkeling, volgen een basis of verkorte instructie in de nieuwe periode. Kinderen met een onvoldoende ontwikkeling worden uitgebreider geanalyseerd. Er wordt gekeken op welke onderdelen extra aandacht nodig is en dit wordt vastgelegd in ons groepsplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ook op onze school wordt een schooladvies gegeven naar aanleiding van het beeld van de leerling in de klas, in de gehele schoolperiode en naar aanleiding van de resultaten van de doorstroomtoets. 

In oktober/november wordt de citotoets B8 afgenomen in groep 8. In februari maken alle kinderen de doorstroomtoets. Daarna vindt de advisering en plaatsing plaats voor de middelbare school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

bij ONS op school is sociale veiligheid en een fijn klimaat van groot belang. We willen dat kinderen met plezier en vertrouwen naar school gaan en dat van de leerkracht en elkaar krijgen. We willen dit bereiken door middel van de methodiek kanjertraining en besteden dagelijks aandacht aan het juist omgaan met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Rust
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie controleert de scholen op hun kwaliteiten.
In ons laatste inspectiebezoek op 26 april 2011 constateerde de inspectie dat de leerresultaten op voldoende niveau liggen.
Ook de leeropbrengsten en tussenmomenten liggen op het te verwachten niveau.

Terug naar boven