Basisschool De Rank

Drooghe Bol 1007 1788 VA Julianadorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Basisschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt onze eindopbrengsten aan de hand van de resultaten van de afgenomen IEP-toets in groep 8. Vanaf schooljaar 2020-2021 worden de eindopbrengsten van de school op een andere wijze beoordeeld dan voorgaande jaren. Er wordt vanaf dit schooljaar gekeken naar het behalen van de zogenaamde referentieniveaus op de vakken 45 rekenen en taal in relatie tot de schoolweging, zoals deze is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderwijsinspectie gebruikt hiervoor de signaleringswaarde. De eindopbrengsten, ook van het schooljaar 2022-2023, zijn als voldoende beoordeeld door de inspectie van het onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn er landelijk door het corona-virus geen eindtoetsen afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten geven ons, naast onze observaties, zicht of het onderwijs dat wij bieden aan onze leerlingen aansluit bij de ontwikkeling van deze leerlingen. Zien we voldoende groei of is er iets anders nodig? Deze resultaten worden door de groepsleerkrachten geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Waar nodig worden plannen bijgesteld op individueel- en/of groepsniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In nauwe samenwerking tussen het kind, de ouders, de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de intern begeleider/directeur, komt de keuze voor het voortgezet onderwijs (VO) tot stand. Het instroomniveau in het voortgezet onderwijs wordt bepaald door inzet, leerhouding, uitslagen van schooltoetsen en het leerlingvolgsysteem IEP.

Het stappenplan wat van we van groep 7 tot en met 8 hanteren, ziet er als volgt uit:

Januari groep 7: de lEP-toets wordt afgenomen.

Juni groep 7: IEP-toets wordt afgenomen. De leerkrachten en de IB bespreken de uitkomst en stellen een voorlopig advies op. De uitkomsten van het rapport en de IEP worden met de leerling en ouders besproken. Daarnaast krijgt de leerling en de ouders het voorlopig advies te horen. De leerkracht van groep 7 spreekt met de leerkracht van groep 8 de leerlingen van de toekomstige groep 8 door en levert alle voortgangsgegevens aan. Ook geeft de leerkracht van groep 7 het voorlopige instroomniveau door aan de leerkracht van groep 8.

Oktober groep 8: Afname IEP 8a toetsen.

December groep 8: Kwartiergesprekken met ouders en de leerling

Februari groep 8: Afname ‘IEP Doorstroomtoets’

Maart groep 8:Kwartiergesprekken met ouders en de leerling. Het definitieve instroomniveau wordt bepaald en de nieuwe school gekozen. Het advies van de school is bindend, maar altijd in goed overleg met ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling de doorstroomtoets hoger scoort dan het advies dan mag het advies aangepast worden. Bij een lagere eindtoetsscore geldt dat niet.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om te kunnen leren heb je een veilige, vertrouwde omgeving nodig. Wij streven er dan ook naar dat ieder kind met plezier naar school gaat. In iedere groep worden er lessen gegeven uit de Vreedzame School, in deze lessen maken de leerkrachten en kinderen in het begin van het schooljaar afspraken over hoe wij het doen op school en in de klas. Deze afspraken zullen begin van ieder schooljaar ook met u als ouder gedeeld worden. Het afspreken van deze afspraken is maar een klein onderdeel van onze omgangscultuur. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap wat streeft naar een veilig pedagogisch klimaat. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. De Rank is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en op school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven