De Feart

Wolfsklauw 26 8411 RC Jubbega

 • Een Samenlevingsschool in het centrum van Jubbega
 • Schoolfoto van De Feart
 • Schoolfoto van De Feart
 • Schoolfoto van De Feart
 • Schoolfoto van De Feart

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren,directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Primus/De Basis geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend.

Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. Het bestuur van Primus/De Basis bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoezij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken! De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs is relatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Ambion haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten vaneen Elab. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof?   

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.  

Wij verwachten dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het werken in heterogene groepen past goed bij de hoofdaccenten van ons onderwijs: zelfstandig leren en samenwerken.  

De uitgangspunten van het werken met heterogene groepen zijn:

1. We verbinden vakken en jaargroepen. In heterogene groepen wordt de instructie aan beide groepen tegelijk gegeven en daarna heeft de leerkracht tijd om leerlingen extra te begeleiden. De instructie wordt gegeven vanuit een probleem en de leerlingen worden op verschillend niveau bevraagd of aan het werk gezet. Met elkaar ontdekken de leerlingen hoe je zo’n probleem oplost en welke strategieën je kunt gebruiken om de gelijke problemen op te lossen.

2. We passen convergente differentiatie toe. Na de instructie gaan de leerlingen van de jaargroep werken op hun eigen niveau.  de leerkracht heeft tijd om rondes te lopen en eventueel een groepje extra instructie te geven.

3.Interactie is belangrijk voor leren. Het samen oplossen en samen werken is belangrijk. Er wordt gewerkt in groepjes of tweetallen.

Aanmelding, inschrijving en toelating.

Binnen openbaar Scholennetwerk Ambion is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen. Zodra een kind 3 jaar is kan hij/zij worden aangemeld op onze school. U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier. Na inlevering van het aanmeldformulier, ontvangt u twee maanden voor de vierde verjaardag het inschrijfformulier, intakeformulier en evt. een samenvatting van de toelatingsprocedure. Uw kind is in beginsel toegelaten. De school heeft zes weken de tijd om te onderzoeken of uw kind bij ons op de juiste plaats is. Deze periode kan nog verlengd worden met 4 weken.  

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen vanaf de eerste schooldag een goede start kunnen maken. Daarom hechten wij eraan dat we zowel van de ouders – via het intakeformulier - maar ook van andere instellingen, zoals de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, kinderopvang of een eerder bezochte school informatie ontvangen over uw kind. Alleen zo zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij dat wat uw kind nodig heeft. Bij de aanmelding geeft u toestemming voor het opvragen van deze informatie.   We gaan er vanuit dat in beginsel alle kinderen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Om goed in beeld te krijgen van wat we wel en wat we niet kunnen hebben we, geheel volgens de voorschriften bij de invoering van Passend Onderwijs, een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven welke ondersteuning wij aan onze leerlingen kunnen bieden. Toch kan het voor komen dat, op basis van de verkregen informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot onze eigen schoolse mogelijkheden, er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met u. Er komt dan een overleg (M.D.O.) waarbij onze orthopedagoog aanschuift om mee te denken en te adviseren. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen eventueel met externe ondersteuning en hulp.  

Belangrijke factoren in de afweging zijn:

 • het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep
 • de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school
 • de beïnvloeding van het leerproces van andere kinderen;
 • evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;
 • de deskundigheid en ervaring van het personeel;
 • de continuïteit binnen het team;
 • de organisatie / differentiatiecapaciteit van de groep en de school;
 • het gebouw- en de materiële situatie van de school.   

Het school ondersteuningsprofiel van “de Feart”. Toelichting

Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een korte typering van onze school
 • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden

Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee zijn de (on)mogelijkheden van ons onderwijsaanbod duidelijk. Het profiel is opgesteld samen met het team van onze school. Ook zijn de adviezen van de MR hierin meegenomen. Het profiel is door ons schoolbestuur vastgesteld.   Hieronder beschrijven we in het kort welke ondersteuning wij bieden.   Onze basisondersteuning Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden en die integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs en het aanbod van elke school.

De Basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen:  

 1. Onderwijs         
 2. Begeleiding
 3. Beleid dat de school voert op het terrein van de leerlingenzorg
 4. Organisatie van de zorg aan leerlingen
 5. Resultaten  

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen van buiten (externe deskundigheid). Voor onze school betekent dit aan interne deskundigheid:

 • remedial teaching
 • VVE

Verder maken wij gebruik van de volgende externe deskundigheid:

 • Orthopedagogie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Motorische RT
 • Spel-/ergo-/fysiotherapie
 • Logopedie
 • Dyslexie
 • Discalculie
 • SOVA training
 • Motorische beperkingen
 • Vertrouwenszaken
 • Jeugdzorg.    

Ondersteuningsvoorzieningen

- Voorzieningen in de fysieke omgeving

Het gebouw van MFG De Kompenije, waar de school deel van uitmaakt, is rolstoelvriendelijk. Er is een lift in het gebouw aanwezig en zowel op de begane grond, als op de verdieping van de school is een invalidentoilet. Daarnaast zijn er goede gespreksruimtes in de school.

- Samenwerkende ketenpartners:

Om optimale ondersteuning te kunnen beiden werken we regelmatig samen met:

 • Afdeling leerplicht gemeente Heerenveen.
 • GGD/JGZ
 • Jeugdverpleegkundige GGD Fryslân
 • Dorpsorganisaties
 • Voorzieningen voor voorschoolse educatie (KDV/PSZ)
 • Andere scholen voor primair onderwijs
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 1 en 2
 • Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 3
 • School voor speciaal basisonderwijs.  

Het volledige schoolondersteuningsprofiel van “de Feart” is te vinden op onze schoolpagina van Vensters PO   

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voor komen dat wij het toch niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op onze school te laten volgen, daar naar ons inzicht er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding en ondersteuning en dat wat wij denken te kunnen bieden (ook met eventuele externe hulp en ondersteuning). De leerling zal dan niet worden toegelaten. Wij zullen u vervolgens ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor uw kind. Dit kan zijn op een andere basisschool van het netwerk, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.  

Het kind dossier.

Er wordt voor iedere leerling een dossier aangelegd om de ontwikkelingen te volgen tijdens de basisschoolperiode. De volgende gegevens worden opgenomen in het dossier:

 • gezinssamenstelling,
 • de leerling-besprekingen,
 • gesprekken met ouders,
 • speciale onderzoeken,
 • handelingsplannen,
 • toets- en rapportgegevens vanaf groep 1 t/m groep 8
 • De vorderingen van leerlingen via:

       o    methode gebonden toetsen;

       o    methodeonafhankelijke toetsen m.b.v. het CITO Leerlingvolgsysteem; ZIEN, voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling;

       o    observaties.

       o    De uitslag van de IEP Eindtoets voor het basisonderwijs.

Alle toetsen worden in het digitale administratie systeem ParnasSys bijgehouden. Klassenoverzichten worden in een toetsmap bewaard. De individuele lijsten komen in een afgesloten leerlingendossier. Er wordt gehandeld conform de privacy- en registratiewet; gegevens worden in be ginsel nooit zonder toestemming van ouders aan derden beschikbaar gesteld of gekopieerd.  

Groepsadministratie

Iedere leerkracht houdt een klassenboek bij, waarin samen met de teamleden is afgesproken wat er wordt geadministreerd, zoals:

 • een algemeen gedeelte met o.a. adressen leerlingen
 • administratie van absenten wordt in ParnasSys bijgehouden
 • weekplanning, roosters, observaties en het zorgjournaal
 • administratie, registratie van methode-gebonden toetsen wordt in ParnasSys opgeslagen.  

De verslaggeving per leerling wordt bijgehouden op een methodeonafhankelijk registratieformulier; het CITO Leerlingvolgsysteem. Bij de kleutergroepen wordt een observatiesysteem gebruikt waarop alle behaalde resultaten en bijzonderheden van een schooljaar worden vermeld. Dit wordt bijgehouden in het ontwikkeling-volgmodel. Alle toets-gegevens worden in het digitale registratiesysteem ParnasSys bewaard. De doorgaande lijn blijft beter bewaard en is goed toegankelijk voor alle teamleden. Leerlingen die tussentijds de school verlaten, krijgen een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt met toestemming van de ouders samen met het dossier gedeeld met de nieuwe school.  

Oudercontacten

Op verschillende momenten over het schooljaar verspreid zijn er voor de ouders mogelijkheden om het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen te bespreken;  Oudergesprekken; Drie keer per jaar kunnen ouders in gesprek gaan over de vorderingen. Indien wenselijk kan contact worden gezocht met ouders of met de leerkracht. Dit na schooltijd of volgens afspraak.

De rapportage

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis; in het eerste kwartaal van het kalenderjaar en vlak voor de zomervakantie. Het rapportagesysteem vanaf groep 3 is gebaseerd op een niveauaanduiding met behulp van rondjes; het eerste vakje betekend dat uw kind de stof moeizaam leert/tot zich neemt en het derde vakje betekent dat uw kind gemakkelijk de stof leert/tot zich neemt. In het rapport vermelden we een beoordeling per vak van de resultaten en geven we een beoordeling van de werkhouding. Tevens wordt aan het rapport een verslagje toegevoegd waarin de leerkracht de ontwikkeling van de betreffende leerling in het schooljaar kort beschrijft en een uitdraai uit het Leerlingvolgsysteem (LOVS).             

Ondersteuning(zorg) en begeleiding

Onze ondersteuning(zorg) en begeleiding staan beschreven in het Zorgplan van de Feart. Zaken als omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven (eigen leerlijn) staan hierin beschreven. Het schooljaar is verdeeld in twee perioden, waarin groeps- en handelingsplannen worden geëvalueerd en bijgesteld. In het zorgplan wordt beschreven hoe en wie verantwoordelijk is voor alle aspecten van de zorg(ondersteuning) en begeleiding en tevens hoe de zaken worden geborgd. Er wordt gekeken naar de onderwijskundige, pedagogische en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen worden indien nodig in de groepsbespreking voorgedragen als een leerkracht handelingsverlegen blijkt. Wanneer wij een deskundige van buitenaf om advies willen vragen, worden de ouders hiervan altijd op de hoogte gesteld en wordt hiervoor eenmalig om toestemming gevraagd.  

Groepsbespreking

Drie tot vier keer per jaar heeft de interne begeleider samen met de groepsleerkracht(en) een onderwijsassistent en eventueel de externe deskundige een groepsbespreking. Toetsresulaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van de groep worden als geheel besproken. Er worden conclusies getrokken op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de organisatie. Clustering van de leerlingen op onderwijsbehoefte wordt besproken. De gegevens worden voor lezen, begrijpend lezen, spelling & rekenen in een groepsplan verwerkt. Individuele leerlingen met een extra onderwijsbehoefte of waarbij men handelingsverlegen is worden tevens besproken in de groepsbespreking. Deze leerlingen worden besproken; nader gediagnosticeerd, indien nodig getest.  In de groepsplannen en/of handelingsplannen worden afspraken vastgelegd (wanneer, hoe, evaluatie) om de leerling verder te helpen. De laatste groepsbespreking is tevens de groepsoverdracht voor de nieuwe groepsleerkrachten.              

De leerlingbespreking (plus) /HGPD

Als een leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de onderwijsbehoefte van de leerling onduidelijk blijven óf als er vermoedens zijn van ernstige problematiek of een stoornis, kan de leerling vanuit de leerlingenbespreking worden aangemeld voor een bespreking in aanwezigheid van een deskundige orthopedagoog, psycholoog en/ of logopediste van de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU). Deze “leerlingenbespreking plus" wordt ook wel HandelingsGerichte Proces Diagnostiek (HGPD) genoemd. De ouders worden gevraagd hierbij aanwezig te zijn.

Nader onderzoek en multidisciplinaire bespreking

Indien in de "leerlingenbespreking plus" de onderwijsbehoeften van de leerlingen onduidelijk blijven of als wij niet weten hoe we aan deze behoeften tegemoet kunnen komen, kan, op basis van een duidelijke begeleidings- of onderzoeksvraag en na toestemming van de ouders, het besluit genomen worden tot nader onderzoek of kan een multidisciplinaire bespreking plaatsvinden bij de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU).   

De grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden

Het kan zijn dat uiteindelijk, ondanks inschakeling van de externe deskundigen en extra herhaaldelijke inspanningen, blijkt dat wij onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Vervolgens kan besloten worden om de mogelijkheden te onderzoeken van een verwijzing naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Externe deskundigen

In het belang van de ontwikkeling van de kinderen werken wij samen met externe professionele deskundigen. Binnen de Ambion hebben we met de Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU) een sterke ondersteuningsstructuur van waaruit wij professionele deskundigen met verschillende expertises kunnen inschakelen. Mocht de gewenste expertise daar niet aanwezig zijn, dan wordt gezocht naar andere "externe" deskundigen. Bovenschools zijn beleidsafspraken gemaakt omtrent de voorwaarden waaronder deze "externe" deskundigen kunnen worden ingezet. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe de school dient om te gaan met adviezen en verzoeken tot samenwerking van externe deskundigen die ingeschakeld worden door ouders zelf. Eventuele begeleiding tijdens de schooluren kan alleen in overleg met en na toestemming van de directeur van de school.     

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht en hebben scholen zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale (basis)scholen samen regionale samenwerkingsverbanden.   Binnen provincie Friesland is één samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, waar onze school bij is aangesloten, Samenwerkingsverband passend onderwijs Fryslân (PO2101). Zie www.passendonderwijsinfryslan.nl. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Voor de plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt deze aan. De Commissie van Advies van het samenwerkingsverband brengt hierover advies uit. 

Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU)

"Binnen" het samenwerkingsverband passend onderwijs Fryslân, heeft de stichting Ambion besloten om de opgebouwde samenwerking (binnen WSNS) op het gebied van de ondersteuning en onderwijskwaliteit te continueren en te versterken door het oprichten van een Bovenschoolse Ondersteunings Unit (BOU). De BOU ondersteunt de reguliere basisscholen bij het zo goed mogelijk afstemmen van hun onderwijs op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De BOU heeft verschillende deskundigen/ specialisten in huis, zoals een orthopedagoog, psycholoog, gedragsdeskundige en logopediste. Onze school kan van al deze deskundigheden gebruik maken.  

Zorgplicht en het schoolondersteuningsprofiel

Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun keuze. De basisschool heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Dit kan zijn op de eigen school, op een andere school in het reguliere basisonderwijs of bij het speciaal (basis)onderwijs.  Of de leerling onderwijs kan volgen op de basisschool van keuze is afhankelijk van de ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden van de school. Dit verschilt per school. Alle scholen dienen basisondersteuning te bieden. Heeft een leerling echter specifieke onderwijsbehoeften dan wordt besproken of de school deze extra ondersteuning en begeleiding kan bieden. Elke school heeft daarom een schoolondersteuningsprofiel. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school aan verdere ondersteuning biedt. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband vormen een dekkend palet aan onderwijsondersteuning, zodat er voor alle kinderen uit de regio een plek is om passend onderwijs te krijgen: het onderwijs dat het kind nodig heeft.   

Doorstroming, plaatsen en verwijzing

Leerjaarverlenging of zittenblijven (doubleren) wordt in het spraakgebruik gehanteerd wanneer een leerling vanaf groep 3 een jaar over moet doen. Bij een leerling in groep 2 spreken we over een ‘verlengd kleuterjaar’. Een leerling kan om een aantal redenen een jaar langer in een groep blijven. Hij/zij krijgt een programma aangeboden dat is afgestemd op zijn/haar specifieke mogelijkheden en moeilijkheden. Bij de kleuters is sprake van leerjaarverlenging, wanneer een kleuter twee volledige schooljaren in groep 1 of 2 heeft gevolgd en vervolgens nog een jaar in de kleutergroep blijft. Ons streven is te komen tot gezamenlijke overeenstemming m.b.t. leerjaarverlenging. De directeur beslist over de definitieve leerjaarverlenging, indien overeenstemming niet lukt. Hij heeft de onderwijskundige leiding.

Het doorstroming- of overgangsbeleid is in een overgangsprotocol vastgelegd. Met dit protocol willen we duidelijke richtlijnen scheppen met betrekking tot de overgang, leerjaarverlenging en leerjaarversnelling en de procedures die we daarbij volgen. Kinderen werken jaarlijks, zoveel mogelijk gezamenlijk met andere leerlingen, per vakgebied door een aantal leerstofblokken. Binnen die leerstofblokken wordt gedifferentieerd tussen de verschillende leerlingen naar tempo, naar niveau, naar leertijd, naar wijze van instructie en naar leerstijl. Aan het eind van elk leerstofblok bepalen we binnen onze school of de leerling de basisstof voldoende beheerst. Vervolgens wordt binnen de groep getracht uitvallende leerlingen de gestelde blokdoelen alsnog te laten behalen. Dit gebeurt door middel van pre-teaching en groepsplannen. Tegen het einde van het schooljaar wordt de definitieve balans opgemaakt. Op dat moment gaat ons schoolteam na wat de vervolgstap in het nieuwe schooljaar zal zijn. Dat betekent voor de meeste kinderen overgang naar de opvolgende groep, voor een enkele leerling doubleren of versnellen, dit is dan voor u als ouder geen onbekend gegeven en al besproken in februari en april tijdens de oudercontacten.

Voor de Inspectie voor het Basisonderwijs vormt het doubleren een indicatie voor de kwaliteit van de school. In beginsel behoort de basisschool voor alle leerlingen acht jaar te duren. Sommige leerlingen mogen langer over de basisschool doen, maar de Inspectie verwacht wel van onze school dat we de beslissing hiertoe op weloverwogen aantoonbare gronden nemen. We gaan op onze school zorgvuldig om met doorstromen, doubleren en versnellen. De procedures zijn vastgelegd in het overgangsprotocol. Voor alle betrokkenen is helder op welke gronden en volgens welke procedure onze school een beslissing neemt over doorstroming naar een volgende groep. De beschreven procedure wordt in beginsel voor alle betreffende leerlingen toegepast. In uitzonderlijke gevallen zal echter door de school kunnen worden afgeweken van de criteria. Het overgangsprotocol is te vinden op onze schoolpagina op Vensters PO.  

Aanvraag TLV (toelaatbaarheidsverklaring).

Als samen met de ouders en de school de conclusie wordt getrokken dat de hulp, die hierboven wordt beschreven, niet het gewenste resultaat heeft gehad, kan worden besloten tot de aanvraag voor toelating op een school voor SO of SBO. Er volgt dan een schriftelijke aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband. De school levert de benodigde gegevens aan, waaronder in ieder geval een ontwikkelingsperspectief (eigen leerlijn), het psychologisch onderzoekverslag en een aanmeldformulier. De school neemt de ouders mee in deze aanvraag. Vanaf 1 augustus 2018 kan alleen nog via de beveiligde omgeving “Grippa” een aanvraag worden ingediend. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs wordt behandeld door Commissie van Advies. Hiervoor zijn twee deskundigenadviezen nodig. Het samenwerkingsverband zorgt hiervoor. Indien nodig kan de Commissie de ouders uitnodigen voor een adviesgesprek. De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband op basis van het advies van deze commissie. Er is een mogelijkheid dat er na verloop van tijd een eventuele terugplaatsing van het speciale basisonderwijs naar het reguliere onderwijs kan plaatsvinden. Dit wordt eveneens beoordeeld door de Commissie van Toeleiding.  

Meer/Hoog begaafde leerlingen

Tijdens het schooljaar 2020-2021 willen we op “de Feart” ons aanbod en de ondersteuning aan meer/hoogbegaafde kinderen gaan borgen. Dit gebeurt in het protocol “Meer- en Hoogwerkers” Daarnaast wordt in het samenwerkingsverband De Oosthoek”(De Feart, Op ’e Grins en Sevenaerschool) gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om kinderen van elkaar te laten leren op gelijkwaardig niveau. Herkenning en uitdaging naast het reguliere programma. Ook wordt er een gezamenlijke materialenlijst opgesteld.

De begeleiding en de overgang van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

Als uw kind in eind groep 6 zit, vullen wij met de Citogegevens het Plaatsingswijzer in. Dit is een hulpmiddel waarmee wij een goed onderbouwd eindadvies kunnen formuleren. Vanaf eind groep 6 worden u en uw kind meegenomen in het proces van advisering doormiddel van voorlopige adviezen. Natuurlijk is uw kind meer dan alleen een cijfer en baseren wij ons advies op meerdere observaties. Ook het karakter en de werkhouding van uw kind spelen hierbij een rol.

Rond februari van het laatste jaar, volgt een adviesgesprek waarbij de school in een gesprek met u en uw kind het definitieve advies presenteert. Dit advies wordt samen met de intern-begeleiders en evt. andere collega’s opgesteld, zodat we tot een gedegen advies komen. In de loop van het laatste schooljaar worden ouders/verzorgers door middel van de nieuwsbrief en het ouderportaal op de hoogte gesteld van doe- en kijkdagen of informatieavonden van scholen uit de regio. Naast het niveau kan het team ook meedenken over de meest geschikte schoolkeuze.

Daarnaast vindt medio april de eindtoets plaats. Wij werken hiervoor met de IEP-toetsen. Doormiddel van de IEP-toets kunnen de leerlingen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben tijdens hun basisschoolperiode. Doormiddel van de IEP-eindtoets kunnen adviezen nog naar boven of naar beneden bijgesteld worden, maar dit is altijd in overleg met ouders en docenten van het voortgezet onderwijs. Nadat u samen met uw kind de definitieve keuze voor de school kenbaar heeft gemaakt, vindt er nog een gesprek tussen de leerkrachten en de nieuwe school plaats, zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Voortgezet onderwijs bij ons in de regio:

 • Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk (V.M.B.O.)
 • Nordwin in Heerenveen. (V.M.B.O-groen)
 • Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden (OSG) in Heerenveen voor Praktijkonderwijs, Vakcollege, V.M.B.O, HAVO/VWO)
 • Stellingwerf College in Oosterwolde (V.M.B.O, HAVO/VWO)  

Leerlingen worden gedurende hun laatste basisschooljaar wegwijs gemaakt in de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Verder organiseren alle scholen van voortgezet onderwijs open middagen/avonden voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.    

Leerling-gegevens, IEP Eindtoets, advies en procedure

Op de eerste contactavond wordt op basis van het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen en het oordeel van de leerkracht een voorlopig advies gegeven. Meestal is dan al duidelijk welke richting het kind kan en wil gaan. Naast de gebruikelijke schooltoetsen maken de leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets. Deze toets geeft de school en de ouders nadere informatie ter onderbouwing van het schooladvies richting voortgezet onderwijs. Daarnaast is het voor de school in het kader van kwaliteitszorg een instrument om haar eindopbrengsten in beeld te brengen. In bepaalde gevallen (bijv.  dyslexie) zijn speciale versies van de Eindtoets beschikbaar.   Het kan voorkomen dat een kind ziek is tijdens de periode van afname van de toets, of andere zwaarwegende redenen heeft om afwezig te zijn. Het is dan mogelijk de IEP-toets te herkansen.

Wanneer ouders principiële bezwaren hebben tegen de deelname van hun kind aan de Eindtoets, moeten zij hiervoor een bezwaarformulier invullen en ondertekenen. Dit is op de school te verkrijgen. In februari volgt het laatste contactmoment. De ouders krijgen van de leerkracht van groep 8 een ‘definitief’ advies en een aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs. Na invulling levert de school voor 1 april het aanmeldingsformulier in bij het voortgezet onderwijs. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs rapporteren ons over de voortgang tot en met het derde jaar van het voortgezet onderwijs.     

Planning groep 8.                 

 • oktober:          informatieavond groep 8
 • november:       Voorlopig advies tijdens contactavond Verstrekking van algemene voorlichtingsbrochure(s) aan ouders
 • januari:           Open dagen Voortgezet Onderwijs CITO LOVS toetsen
 • februari:          Vervolg Open dagen VO en schriftelijke informatie VO scholen
 •                       ‘Definitief’ advies van de leerkracht met aanmeldingsformulieren voor VO
 • maart:            Verzending van aanmeldingsformulieren naar scholen voor VO door onze school voor 1 april met behulp van de
 •                       Plaatsingswijzer!
 • april:               IEP-eindtoets

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De basisvoorwaarde voor een kleuter om zich goed te kunnen ontwikkelen, is het zich veilig en prettig voelen op school. Er wordt veel aandacht besteed aan gewoontevorming, regelmaat en persoonlijke ontwikkeling. Het kind wordt zelf als startpunt genomen en gaat van daar uit spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken en begrijpen. Dit op een voor hem/haar betekenisvolle manier.

Op deze ontdekkingstocht leert ieder kind zich allerlei basisvaardigheden aan, die passen bij zijn/haar actuele ontwikkeling en onderwijsbehoefte.   Het onderwijs in groep 1 en 2 wordt daarom aangeboden vanuit thema’s. Per jaar worden er minimaal 6 thema’s aangeboden. In 6 weken wordt het thema uitgewerkt en de start zal eerst dicht bij het kind zelf zijn om vervolgens naar de wereld om hem/haar heen uit te werken. Voorop staat dat het thema betekenisvol moet zijn en speelbaar, waardoor de kinderen betrokken raken en van daaruit leren. De leerdoelen van rekenen en taal zijn over de 6 thema’s verdeeld en vormen voor het grootste deel het beredeneerde aanbod.

Naast taal en rekenen is er veel aandacht voor spel, motoriek, creatieve en expressieve activiteiten en bevordering van gezond gedrag.   De activiteiten vinden plaats in de kring, bij de tafels, in de hoeken, op de gang, in het speellokaal en op het plein. De kring is de plek waar er aandacht is voor elkaar in de vorm van gesprekken, voorlezen, vieringen.

Daarnaast worden hier belangrijke korte lesinstructies gegeven.   Voor de taalontwikkeling maken we o.a. gebruik van LOGO 3000, woordenschatontwikkeling, de map Fonemisch bewustzijn en bronnen zoals Schatkist en Ik en Ko. Voor de rekenontwikkeling gebruiken we o.a. de leerlijn Met Sprongen Vooruit en bronnen zoals Schatkist en Ik en Ko.  

De thema’s worden vooruit gepland aan de hand van een themaplanning. In de themaplanning staan de doelen vermeld die worden aangeboden. Bij de evaluatie wordt beschreven of de doelen behaald zijn. De themaplanning dient ook voor het begeleiden van accentgroepen, hierin zitten leerlingen die extra instructie nodig hebben. Accentgroepen kunnen gericht zijn op taal of rekendoelen, maar ook op bijvoorbeeld motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling of spel.  

We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig stagnatie of versnelling in de ontwikkeling te signaleren. Is dit het geval, dan proberen we tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We maken gebruik van; BOSOS,  het Dyslexieprotocol en een overgangsprotocol. Kinderen uit groep 2 worden op Cito Taal & Rekenen in januari en evt. in juni getoetst.   Het is afhankelijk van de geboortedatum, aard en aanleg van het kind, hoe lang het kind in de kleutergroep zit.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren voor lezen en Nederlandse taal zijn samengevoegd. 

Diversen omvat alle lessen die we op de zgn. talentenmiddagen verzorgen. Hierbij wordt ook regelmatig externe ondersteuning gevraagd en brengen we kinderen in contact met allerlei activiteiten. Het doel is om ze te laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.  

Intern begeleider

Op onze school zijn twee intern begeleiders aangesteld (in deeltijd), die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houden zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg    

Zijn er problemen ten aanzien van de begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.  

Indien wenselijk kan de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op de scholen van Ambion. En externe partners met zeer specifieke expertise bijvoorbeeld op het gebied van ergotherapie of langdurig zieke leerlingen.  

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.  

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.  

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.  

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.  

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.  

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.    

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.  

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode BOSOS wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.  

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.  

Overgang en criteria overgang en overdracht groep 1 t/m 4  

Dit overgangsprotocol is te vinden als bijlage bij "Organisatie van het onderwijs".

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.  

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.  

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.  

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken intensief samen met Peuteropvang "It Healtsje" om leerlingen die van daaruit bij ons worden aangemeld een zo vloeiend mogelijke overgang te bieden. Er is regelmatig een overleg tussen de leerkrachten van de onderbouw en de leidsters van de Peuters over leerlingen. Verder hebben we minimaal twee keer per schooljaar een gezamenlijke thema, waarbij leerlingen van de onze school ook activiteiten uitvoeren samen met peuters.

De afsluiting van de peuterperiode en de overdracht naar onze school vindt op hetzelfde moment plaats. In beide organisatie gebruiken we het volgsysteem Van BOSOS om de ontwikkeling van kinderen goed in beeld te hebben. Ook wordt in beide organisatie gewerkt met LOGO 2000 voor de ontwikkeling van de woordenschat.

Terug naar boven