De Feart

Wolfsklauw 26 8411 RC Jubbega

 • Een Samenlevingsschool in het centrum van Jubbega
 • Schoolfoto van De Feart
 • In alle bouwen krijgen de leerkrachten ondersteuning van onderwijsassistenten
 • In de heterogene groepen wordt een gezamenlijke instructie gegeven, hierdoor leren de kinderen ook van elkaar.

Het team

Toelichting van de school

De overheid zorgt voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. 

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof?   

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet. 

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De basisvoorwaarde voor een kleuter om zich goed te kunnen ontwikkelen, is het zich veilig en prettig voelen op school. Er wordt veel aandacht besteed aan gewoontevorming, regelmaat en persoonlijke ontwikkeling. Het kind wordt zelf als startpunt genomen en gaat van daaruit spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken en begrijpen. Dit op een voor hem/haar betekenisvolle manier.

Op deze ontdekkingstocht leert ieder kind zich allerlei basisvaardigheden aan, die passen bij zijn/haar actuele ontwikkeling en onderwijsbehoefte. Het onderwijs in groep 1 en 2 wordt daarom aangeboden vanuit thema’s. Per jaar worden er minimaal zes thema’s aangeboden. In zes weken wordt het thema uitgewerkt.
De start van een thema begint dicht bij het kind zelf. Vervolgens wordt, stap voor stap, de nabije en de verre omgeving erbij betrokken. Voorop staat dat het thema betekenisvol moet zijn en speelbaar, waardoor de kinderen betrokken raken en van daaruit leren. De leerdoelen van rekenen en taal zijn over de zes thema’s verdeeld.

Naast taal en rekenen is er veel aandacht voor spel, motoriek, creatieve en expressieve activiteiten en bevordering van gezond gedrag. De activiteiten vinden plaats in de kring, bij de tafels, in de hoeken, op de gang, in het speellokaal en op het plein. De kring is de plek waar er aandacht is voor elkaar in de vorm van bijvoorbeeld gesprekken, voorlezen en vieringen.
Daarnaast worden er in de kring korte lesinstructies gegeven.

Voor de taalontwikkeling maken we o.a. gebruik van LOGO 3000, woordenschatontwikkeling, de map Fonemisch bewustzijn. Voor de rekenontwikkeling gebruiken we Rekenplein en Met Sprongen Vooruit.

We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling van de kleuters goed te volgen en leerlingen daarbij passende activiteiten aan te bieden. We maken hierbij gebruik van BOSOS.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren voor lezen en Nederlandse taal zijn samengevoegd. 

Diversen omvat alle lessen die we op de zgn. talentenmiddagen verzorgen. Hierbij wordt ook regelmatig externe ondersteuning gevraagd en brengen we kinderen in contact met allerlei activiteiten. Het doel is om ze te laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

Met instemming van de MR wordt lunchtijd als onderwijstijd gerekend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.  

Intern begeleider

Op onze school zijn twee intern begeleiders aangesteld (in deeltijd), die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houden zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg    

Zijn er problemen ten aanzien van de begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. 

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen. 

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.  

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.  

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.  

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.  

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.  

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.    

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.  

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode BOSOS wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.  

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.  

Overgang en criteria overgang en overdracht groep 1 t/m 4  

Dit overgangsprotocol is te vinden op de website van school bij Documenten.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.  

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.  

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit hoge, maar realistische verwachtingen, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om onze kinderen optimaal te kunnen ondersteunen hebben we binnen ons team verschillende expertises, zoals

 • taal-, lees- en reken coördinatoren
 • hoogbegaafdheidsspecialist
 • specialist jonge kind
 • specialist motoriek

Om het team goed te kunnen ondersteunen hebben de intern begeleiders een masteropleiding gevolgd. Vanuit de IB'ers is er een breed netwerk opgezet. Binnen dit netwerk zoeken zij de verbinding met gemeente, GGD, logopedistes, kinderfysiotherapeuten, dyslexiezorg en kinderpraktijken.

Voor de ondersteuning van het jonge kind hebben we een samenwerking met Kinderwoud. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat kinderen zich ontwikkelen in een leerrijke omgeving. We zijn dit schooljaar gestart met het creëren van een inrichting die uitnodigt om lerend te bewegen. Binnen onze methodes is veel ruimte voor adaptief werken.

Voor de kinderen die de referentieniveaus niet halen, zetten we de methode “Rekenroute” in. Voor ondersteuning bij lezen en spelling zetten we BOUW en Letterster in.
Er wordt gewerkt binnen de Apple-leeromgeving.

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken intensief samen met Peuteropvang "It Healtsje" om leerlingen die van daaruit bij ons worden aangemeld een zo vloeiend mogelijke overgang te bieden. Er is regelmatig een overleg tussen de leerkrachten van de onderbouw en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang over leerlingen. Verder hebben we minimaal twee keer per schooljaar een gezamenlijke thema, waarbij leerlingen van de onze school ook activiteiten uitvoeren samen met peuters.

De afsluiting van de peuterperiode en de overdracht naar onze school vindt op hetzelfde moment plaats. In beide organisatie gebruiken we het volgsysteem BOSOS om de ontwikkeling van kinderen goed in beeld te hebben. Ook wordt in beide organisatie gewerkt met LOGO 3000 voor de ontwikkeling van de woordenschat.

Terug naar boven