IKC Sint Mattheüs

Uilke Boonstralaan 32 8501 EC Joure

  • We werken in alle klassen met de Kanjertraining, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Samen vieren, zingen en luisteren naar verhalen of gedichten..
  • Samen onderzoeken

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van de toetsen uit het IEP-leerlingvolgsysteem. Deze worden verwerkt in ons digitale registratiesysteem. Dit systeem heet ESIS. Het systeem levert in één overzicht alle relevante informatie op over de leerling en zijn ontwikkeling. Daarnaast levert het systeem informatie op over het onderwijs op school in het algemeen. Twee keer per jaar worden de resultaten geanalyseerd en gemonitord. Op basis van die resultaten wordt besproken of en op welke wijze aanpassingen in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het leerlingvolgsysteem, bijgehouden in ESIS, zorgmap en toetsmap, zitten verslagen van observaties en oudergesprekken, toetsgegevens behorende bij de methodes die gebruikt worden en toetsgegevens van methode-onafhankelijke toetsen. Dit zijn landelijke genormeerde toetsen die ons een indicatie geven hoe onze kinderen ten opzichte van andere scholen presteren op het gebied van rekenen taal, spelling en lezen.

Voor ons zijn deze toetsen een middel, en geen doel, om het ontwikkelingsproces van kinderen te monitoren en te stimuleren. In groep 8 maken de kinderen de doorstroomtoets, de opvolger van de eindtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari. Al deze gegevens en bevindingen vormen samen het definitieve schooladvies. Het geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

Resultaten van ons onderwijs

Wij zijn tevreden over de prestaties van de kinderen in groep 8.

We willen de resultaten van ons onderwijs niet alleen zien als een rijtje cijfers of als uitslagen van toetsen. School is veel meer dan dat. Voor onze school telt mee dat de kinderen zich goed durven (en kunnen) presenteren en dat ze de schoolperiode als een prettige tijd beleven. We besteden veel aandacht aan een goede omgang met andere kinderen en de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij het helpen van elkaar een belangrijk gegeven is. Het proces van Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd, dat zo weinig mogelijk kinderen naar de speciale school voor basisonderwijs verwezen worden. Meer kinderen blijven dus op onze school.

Het onderwijs zal soms aangepast moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ons onderwijs is erop gericht elk kind die bagage mee te geven, die nodig is om de juiste plek in het voortgezet onderwijs te vinden. Reacties van ouders, kinderen en contactpersonen uit het voortgezet onderwijs tonen aan dat we grotendeels slagen in deze opdracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen kinderen een ‘brede basis’ meegeven door aandacht te hebben voor alle facetten van het mens zijn. Een mens leeft niet alleen, maar wordt mede gevormd door het contact met anderen. Daarom bieden we kinderen een sociale omgeving die bijdraagt aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen en waar kinderen hun sociale vaardigheden (anderen waarderen en accepteren) kunnen versterken.

We willen de kinderen ook meegeven dat er wellicht meer is in het leven dan je ziet en dat je je mag verwonderen om de mooie dingen om je heen. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  Wij vinden dat wij de taak hebben om bij te dragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een brede basis
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2019 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Dit was een thema-bezoek waarbij er slechts naar 1 element wordt gekeken. De inspectie heeft het didactisch handelen als voldoende beoordeeld en vertrouwen uitgesproken. 

Terug naar boven