IKC Sint Mattheüs

Uilke Boonstralaan 32 8501 EC Joure

  • We werken in alle klassen met de Kanjertraining, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Samen vieren, zingen en luisteren naar verhalen of gedichten..
  • Samen onderzoeken

Het team

Toelichting van de school

Op IKC Sint Mattheüs verzorgen 19 betrokken leerkrachten het onderwijs aan onze 9 groepen. Zij worden daarbij ondersteund door een onderwijsassistent, een administratieve kracht en een MRT-er. De zorg voor de leerlingen wordt gecoördineerd door de Coördinator Passend Onderwijs (CPO). De CPO is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. De directeur is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag werkt zij op afstand. Ieder schooljaar bieden wij toekomstige leerkrachten en onderwijsassistenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen.

Naast onderwijs bieden wij ook op vier ochtenden in de week peuteropvang met onze samenwerkingspartner Skik. Met hen werken wij nauw samen en vormen we samen een team.

We zijn een dBOS-school (de Bibliotheek Op School) hierin worden zowel kinderen als team ondersteund, geprikkeld en gevoed door een leesconsulente vanuit de bibliotheek. 

Vanuit de samenwerking met 'It Toanhûs', het centrum voor de kunsten, geven vakdocenten samen met de leerkrachten lessen zoals dans, muziek, drama en tekenen.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Bisschop Möller Stichting heeft een supportteam waarop we een beroep kunnen doen. In dit supportteam zitten leerkrachten die beschikbaar zijn voor het vervangen van verlof. Mocht er vanuit het supportteam geen leerkracht beschikbaar zijn, dan benaderen we SLIM, een detacheringsbureau. Is er ook vanuit SLIM geen vervanger beschikbaar, dan wordt de groep verdeeld. In het ergste geval zijn wij helaas soms genoodzaakt om een groep thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het School Ondersteuningsprofiel?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het school-ondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het school-ondersteuningsprofiel op.

Basisondersteuning:

Basisondersteuning betekent voor ons op school dat we onze kinderen een veilige leeromgeving bieden. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Leerkrachten houden rekening met de verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd en instructie.

Naast de leerresultaten gaat het ook over welbevinden. We analyseren de resultaten van de kinderen en bespreken dit met het hele team. Op basis van de analyses wordt er 2 x per jaar diagnostisch plan gemaakt en/of bijgesteld. Als het nodig is bieden we extra ondersteuning. Op school gebruiken we een samenhangend leerlingvolgsysteem.

In het kader van passend onderwijs willen we alle kinderen goed onderwijs bieden. Dus zowel kinderen die méér hulp nodig hebben bij het leerproces als kinderen die uitgedaagd moeten worden.

Extra Ondersteuning:

Leerlingen met specifieke ontwikkelingsproblematiek als ADHD, ASS, bieden wij extra ondersteuning op het gebied van gedrag, werkhouding en taakgerichtheid. Leerlingen met cognitieve beperkingenkunnen profiteren van ons onderwijsaanbod, ook al halen zij soms de einddoelen van groep 8 niet. Voor de kinderen met een verhoogd risico voor leesproblemen volgen we het landelijk dyslexieprotocol. Als na onderzoek blijkt dat een leerling recht heeft op extra ondersteuning vindt dit vaak op school plaats. Voor een klein aantal van deze leerlingen werken we met een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). In een OPP worden de (tussen)doelen vastgelegd waar we aan werken.

Extra deskundigheid:

Indien nodig maken we gebruik van externe ondersteuning en expertise van de coördinator passend onderwijs. Daarnaast maken we gebruik van de expertise van ambulant begeleiders of andere externe deskundigen. Het schoolmaatschappelijk werk (gebiedsteam) biedt ondersteuning en coördineert de maatschappelijke zorg. 

Zware ondersteuning:

De zware ondersteuning vindt plaats in het Speciaal (Basis) Onderwijs, met een toelaatbaarheidsverklaring van de CvA en wordt bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- De protocollen voor dyslexie en dyscalculie worden geanalyseerd, geëvalueerd en indien nodig herzien.

- Er wordt onderzocht en vastgesteld welke software ingezet wordt om het leerproces van kinderen te ondersteunen.

- Het Kanjer-gedragsprotocol wordt herzien en vastgesteld.

- Er wordt gewerkt aan een meer eenduidige en heldere zorgstructuur. Afspraken en protocollen worden opnieuw bekeken en waar nodig verhelderd met duidelijke stappenplannen en formulieren. Eén en ander wordt in een logische ordening op sharepoint geplaatst. Directeur en cpo nemen in de jaarplanning borgingsmomenten op.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

IKC Sint Mattheüs biedt peuteropvang aan op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen in de 'Lytse Mattheüs' en wordt verzorgd door onze partner Skik kinderopvang.

Leerkrachten van de kleuters en pedagogisch medewerkers van de peuters werken samen wanneer dat kan. Samen zorgen we voor een doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Wanneer een kind bijna 4 jaar is gaan ouders in gesprek met de peuter- en de kleuterjuf. Zo wordt uw kind warm overgedragen en zorgen we samen voor een goede start bij de kleuters. Wanneer u start bij de kleuters dan wordt er een afspraak gemaakt om kennis te maken en wordt er afgesproken wanneer uw kind komt wennen.

Ieder kind mag 4 dagdelen komen wennen voordat hij of zij 4 jaar wordt. Vanaf 4 jaar is uw kind elke dag welkom op school. Wanneer de dagen in het begin te lang zijn of de hele week te veel dan is er in overleg veel mogelijk. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig en komen zij hele dagen.

Op school werken wij in kleutergroepen waar kinderen uit groep 1 en 2 samen in de groep zitten. Zo kunnen de kinderen van en met elkaar leren. Wij werken thematisch op een uitdagende manier in een betekenisvolle context.

Binnen en buiten ons gebouw hebben we veel ruimte voor het jonge kind. We hebben een ruim speellokaal waar de kinderen kunnen (leren) klimmen en klauteren. De ruimte is ook geschikt om samen spellen te (leren) spelen. Buiten hebben we een natuurlijk en avontuurlijk plein waar de kinderen worden uitgedaagd om te spelen, ontdekken, oefenen en te ervaren. Ook als het weer minder mooi is spelen we graag buiten!

Terug naar boven