IKC Sint Mattheüs

Uilke Boonstralaan 32 8501 EC Joure

  • We werken in alle klassen met de Kanjertraining, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Samen zingen en luisteren naar verhalen of gedichten..
  • Samen onderzoeken

Het team

Toelichting van de school

Op IKC Sint Mattheüs verzorgen 18 leerkrachten het onderwijs aan onze 11 groepen. Zij worden daarbij ondersteund door twee onderwijsassistenten. De zorg voor de leerlingen wordt gecoördineerd door de Coördinator Passend Onderwijs (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag). De directeur is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Ook zijn wij blij met onze conciërge, die alle hand- en spandiensten voor zijn rekening neemt en een administratieve kracht. Ieder schooljaar bieden wij toekomstige leerkrachten en onderwijsassistenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen.

Vanuit de samenwerking met 'It Toanhûs', het centrum voor de kunsten, geven vakdocenten samen met de leerkrachten lessen zoals dans, muziek, drama en tekenen.

Naast onderwijs bieden wij ook op vier ochtenden in de week peuteropvang met onze samenwerkingspartner, Skik.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Bisschop Möller Stichting heeft een supportteam waarop we een beroep kunnen doen. In dit supportteam zitten leerkrachten die beschikbaar zijn voor het vervangen van verlof. Mocht er vanuit het supportteam geen leerkracht beschikbaar zijn, dan benaderen we SLIM, een detacheringsbureau. Is er ook vanuit SLIM geen vervanger beschikbaar, dan wordt de groep verdeeld. In het ergste geval zijn wij helaas soms genoodzaakt om een groep thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisondersteuning:

De ondersteuning voor de leerlingen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Het onderwijsaanbod aan deze leerlingen wordt beschreven in de groepsplannen.  

Basisondersteuning met preventieve en licht curatieve ondersteuning:

Deze zorg wordt geboden vanuit de interne zorgstructuur, dit wordt beschreven in het groepsplan. Het onderwijsprogramma dat deze leerlingen volgen wordt opgenomen in het groepsplan van de betreffende groep, maar ook in de voorbereidingen van de dag/week.  

Extra ondersteuning:

Leerlingen die extra ondersteuning ontvangen vanuit het samenwerkingsverband. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP) en een passend onderwijsprogramma opgesteld. Ook voor zorgleerlingen zonder ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband of eigen leerlijn kan gekozen worden om met een OPP te werken.

Zware ondersteuning:

De zware ondersteuning vindt plaats in het Speciaal (Basis) Onderwijs, met een toelaatbaarheidsverklaring van de CvA en wordt bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- De protocollen voor dyslexie en dyscalculie worden geanalyseerd, geëvalueerd en indien nodigherzien.

- Er wordt onderzocht en vastgesteld welke software ingezet wordt om het leerproces van kinderen teondersteunen.

- Het Kanjer-gedragsprotocol wordt herzien en vastgesteld.

- Er wordt gewerkt aan een meer eenduidige en heldere zorgstructuur. Afspraken en protocollenworden opnieuw bekeken en waar nodig verhelderd met duidelijke stappenplannen en formulieren. Eén en ander wordt in een logische ordening op sharepoint geplaatst. Directeur en cpo nemen in de jaarplanning borgingsmomenten op.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

IKC Sint Mattheüs biedt peuteropvang aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Terug naar boven