Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

E.A.Borgerstraat 29 8501 NC Joure

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het team van It Haskerfjild is tevreden met de resultaten van de eindtoets, maar blijft altijd op zoek naar verbeterpunten.
We hebben dan ook een analyse van de toets gemaakt en een aantal verbeterpunten uitgewerkt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten en ontwikkelingen van de kinderen worden gevolgd door observaties van de leerkrachten, afname van toetsen en (diagnostische) gesprekken met kinderen. We gebruiken hiervoor de gegevens uit de methodes en twee keer per jaar nemen we de BOOM toetsen af. In groep 8 gebruiken we Route 8 als eindtoets.

Aan de hand van de resultaten maken de leerkrachten analyses en worden de kinderen een passend onderwijs-arrangement aangeboden.

Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkelingen tijden voortgangsgesprekken, maar ook tijdens presentaties van de kinderen.

Wanneer de ontwikkelingen niet naar verwachting gaan worden ouders vroegtijdig en frequent geïnformeerd.

Daarnaast houden de kinderen een eigen Haskerfjild-portfolio bij waarin ze werk verzamelen waar ze trots op zijn, wat ze nog ontwikkelen en waar ze mee bezig zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school:
It Haskerfjild-team kijkt bij iedere leerling naar zijn of haar talent en geeft een passend advies voor het vervolgonderwijs.
Dit advies is gebaseerd op meerdere gegevens. Zo wordt gekeken naar leerresultaten, maar ook naar belangstelling en werkhouding.
Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren (bassischool) en plaatsen (scholen voor voortgezet onderwijs), hebben scholen in Friesland de "Friese Plaatsingswijzer" ontwikkeld.  Op onze school werken wij ook met deze plaatsingswijzer.
Bij advisering en plaatsing wordt er gekeken naar de leerresultaten en gegevens van een leerling vanaf groep 6.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. 

Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Respect en plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het team van It Haskerfjild ziet de analyse van de Inspectie graag tegemoet.
We gebruiken deze analyse om ons onderwijs nog weer te verbeteren.
Samen met onze eigen interne analyses en de daaruit voortvloeiende plannen zijn we eigenlijk voortdurend bezig ons onderwijs te optimaliseren.
Hierdoor kunnen we de talenten van onze leerlingen optimaal ontwikkelen en laten schitteren!

Terug naar boven