Basisschool Sint Radboud

Dekamastrjitte 2 B 9011 WE Jirnsum

 • Samen spelen, samen werken, samen leren.
 • Iedere 1e vrijdag van de maand is iedereen welkom in de groep tijdens de open ochtend.
 • Waar talent groeit!
 • Een modern gebouw in een groene omgeving, een groen dak en groen en natuurlijk schoolplein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur werkt met een eigen supportteam van 30 medewerkers die dagelijks klaar staan om de vervanging in te vullen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als school kiezen wij ervoor om geen vakleerkrachten aan te stellen. De eigen groepsleerkrachten specialiseren zich en blijven zich voortdurend ontwikkelen. Iedereen beschikt over de bevoegdheid de gymlessen zelf te verzorgen en over de kanjercertificering. De leerkrachten specialiseren zich in het vak Fries. Een leerkracht is de cultuur coördinator. Een leerkracht volgde een specifieke opleiding voor groep 3. Een leerkracht is specialist in het jonge kind. We werken met een zorg coördinator die een studie orthopedagogiek als achtergrond heeft. Een collega heeft de studie en het specialisme OICT. De directeur heeft een groot netwerk binnen het dorp, de gemeente en onze stichting. 

Verder huren wij een aantal keer per jaar deskundigheid in. Daarbij werken we samen het dorpenteam Grou en met andere externe organisaties. 

Voor onze Plusklas (meer- en hoogbegaafde leerlingen) werken wij samen met de Leeuwarder BMS-scholen met deskundige leiding. 

Tot slot is er een samenwerking met deskundigen van BV-sport (buurtsportcoach), Kunstkade en dBieb.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe is ieder kind op onze basisschool welkom. Natuurlijk kijken wij naar de onderwijsbehoefte en of wij dat kunnen bieden.

De laatste jaren hebben wij bijna geen verwijzingen meer naar het speciaal basisonderwijs en geven wij zo goed mogelijk vorm aan Passend Onderwijs.

We ontwikkelen dit verder door te gaan werken met persoonlijke leerlijnen.

Dit krijgt komende jaren verder vorm.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Op basis van dit document is de school een goede gesprekspartner voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

De KBS Sint Radboud is een kleinschalige basisschool met een bijzondere identiteit en regiofunctie voor leerlingen en hun ouders die waarde hechten aan kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Wij hebben individuele aandacht voor wie het kind is en hoe het leert in een persoonlijke en ‘warme’ leeromgeving. Een enthousiast en betrokken team gaat dagelijks met de kinderen aan de slag om te kijken hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen, hoe ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige kinderen die midden in het leven staan en plezier hebben in leren.

Ook komend jaar werken we aan de verdere ontwikkeling van het persoonlijk leren. We werken volgens het principe van het adaptief onderwijs, dat wil zeggen dat we autonomie, een goede relatie met klasgenoten en leerkrachten en competentie gevoel belangrijk vinden. We werken met moderne methoden en ICT faciliteiten. Ook de wereld om ons heen, kunst en cultuur, creativiteit en techniek bepalen onze wekelijkse activiteiten. Elke ouder die zijn / haar kind wil aanmelden is welkom voor een intake gesprek.

De school krijgt wel eens aanmeldingen van leerlingen die van andere scholen komen. De school stelt zich daarbij kritisch op en bespreekt eerst met de ouders en de afkomstige school wat er precies aan de hand is, voordat de school een leerling aanneemt. Wij zien het als een uitdaging ieder kind dat wordt aangemeld een plaats binnen onze school te geven. Daarbij hebben we in ons schoolondersteuningsprofiel een aantal criteria aangegeven die de grenzen voor onze zorg aangegeven:

 • Het overschrijden van de maximale groepsgrootte.  
 • Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in de groep.
 • De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leraar.
 • De aanwezige deskundigheid binnen het team.
 • De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen. 
 • De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen.   
 • De mate waarin de leerling en leraar extern worden ondersteund.     
 • De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp en de medewerking van de ouders.
 • De mate waarin de veiligheid van de leerling, de medeleerlingen, hun ouders en de leraar kan worden gewaarborgd.   
 • De mate waarin de school de leerling de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden.
 • De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan realiseren.
 • De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn.
 • De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen.  

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school onderzoekt op dit moment de mogelijkheden tot het vormen van een IKC (Integraal Kind Centrum).
Een stuurgroep is actief met deze ontwikkeling bezig.

Terug naar boven