It Tredde Sté

Dekamastrjitte 2 A 9011 WE Jirnsum

Schoolfoto van It Tredde Sté

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de meeste gevallen komt de individuele toetsscore overéén met het gegeven advies voor het vervolgonderwijs. Dat is ook niet raar, omdat de basis van het advies ligt in het werken en leren van de leerling van de afgelopen jaren. In sommige gevallen wijkt de score positief of negatief af. Een advies zal nooit naar beneden bijgesteld worden, in sommige gevallen wordt een advies wel positief bijgesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elke instructie wordt gecontroleerd of de leerlingen het doel begrijpen en weten wat ze moeten doen. Is het begrepen dan gaan de leerlingen zelfstandig door met de les, is het niet begrepen dat volgt er een extra instructie. Na elke les wordt gekeken of de doelen van die les behaald zijn, na een langere periode worden de doelen gebundeld bevraagd. Soms gebeurt dit door een toets uit de methode en soms worden er zelf werkbladen ontworpen. Vanuit deze metingen wordt gekeken wat de leerlingen nog nodig hebben in ondersteuning en instructie. Doordat we doelgericht werken en ons er expliciet op richten of doelen gehaald zijn en dit regelmatig controleren, zien we sneller welke doelen nog behaald moeten worden, voordat het volgende doel aangeboden wordt. We vertrouwen erop dat deze manier van werken er voor zorgt dat kinderen niet door moeten in de vaart van de groep, maar de ruimte hebben om soms even meer tijd voor een onderdeel te hebben. En dit zorgt er weer voor dat er achteraf niet extra hulp gegeven hoeft te worden omdat een kind toch te snel door moest. 

Omdat het van belang is om ook objectieve gegevens te krijgen, wordt er twee keer per jaar getoetst via het leerlingvolgsysteem van het CITO. Deze toets is geen momentopname, maar toetst waar de leerling qua leerontwikkeling zit op de leerlijn die van loopt van groep 1 t/m groep 8.  Omdat we dit twee keer per jaar doen, elk jaar weer, is er dus een gedegen dataverzameling op dit gebied. Samen met de informatie met het werk dat normaal gemaakt wordt, de observaties in de klas, de werkhouding, de taakgerichtheid en nog heel veel meer, wordt het beeld van de leerling geschetst. De ontwikkeling van de kinderen uit groep 1 en 2 wordt gevolgd en vastgelegd vanuit de methode Schatkist

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens die vanuit het systeem gegenereerd worden, zijn nog niet gepubliceerd, vandaar dat er nu staat dat er geen informatie is. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'Mei inoar, oer eigen paad, te plak'

Ons motto zegt eigenlijk alles al. We vinden het op alle fronten van belang dat je samen, via je eigen weg op de juiste plek terecht komt. Dit betekent op sociaal-emotioneel gebied dat we ook daarbij aansluiten bij de verschillen in leerlingen en leerkrachten. Dat betekent dat er ruimte is voor verschillen en dat die verschillen ook zichtbaar mogen zijn. We willen ons de komende tijd meer gaan richten op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. En dat dan ook weer op alle fronten. 

Diversiteit staat hoog in het vaandel, op alle fronten en dat heeft zich vertaald in het certificaat Welbevinden en Relaties en Seksualiteit. In de bijgevoegde beleidsstukken kun je hier meer over lezen, maar in feite gaat het hier over gedrag en gedragingen die we ook in de breedte van alle dag in de school uitdragen en laten zien. 

Sociaal Emotioneel Leren is de basis onder onze methode Kwink. Kwink is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt schoolbreed gebruikt. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenheid en diversiteit
  • samen leren en werken
  • vertrouwen en verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven