It Tredde Sté

Dekamastrjitte 2 A 9011 WE Jirnsum

Schoolfoto van It Tredde Sté

Het team

Toelichting van de school

Op It Tredde Sté hebben we een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, Tessa Moonen. Zij verzorgt ook de screening van de Motorische Vaardigheden en het aanbod voor het versterken van de motorische vaardigheden. Daarnaast hebben we een cultuurcoördinator (Chantal Toussaint), een rekencoördinator (Renée Huizinga) en een leescoördinator (Chantal Toussaint). 


Op It Tredde Sté werken de volgende teamleden:

Chantal Toussaint en Martijn Schuurman - groep 1/2/3

Margreet van der Laan  en Hennie de Boer - groep 4/5/6

Sharon Prins - groep 7/8

Martha Haarsma - onderwijsassistent

Renée Huizinga - Intern Begeleider

Loeki Klarenbeek - onderwijsadviseur

Margreet van der Laan - directeur


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting Proloog werken we met een groep vaste vervangers. Vanuit deze vervangingspool worden de ziektes en verloven ingevuld. Soms lukt het niet om een zieke collega te vervangen, dan kijken we eerst of we intern voor een oplossing kunnen zorgen. Dat kan betekenen dat een duo-collega voor de groep komt. In principe zullen de directeur en de Intern Begeleider niet deze vervanging in vullen, omdat zij hun eigen werk en vaak drukke agenda hebben. 

Het kan gebeuren dat 's morgensvroeg bekend wordt dat er geen invaller voor de zieke leerkracht beschikbaar is, dan sturen we een spoedbericht via Klasbord. We vragen jullie dus ook om dit  's morgens  in de gaten te houden. Als een leerkracht langer ziek lijkt te zijn en er blijft geen vervanging, rouleren we, zodat elke dag een andere groep vrij is. 

Mocht je geen opvang kunnen regelen, is je kind natuurlijk welkom op school. Hij of zij is die dag dan in de klas van een andere collega. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons gebouw fungeert het gymlokaal als ons speellokaal. Groep 1/2 kan hier dagelijks gebruik van maken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het is bij groep 1/2 lastiger om de verdeling van de vakken aan te geven, omdat alles verband heeft met elkaar. Zonder taal geen rekenen, zonder rekenen geen wereldoriëntatie. Daarbij gaat de ontwikkeling van de kleuter grilliger dan die van het oudere kind, dus daar wordt de onderwijstijd ook op ingesteld. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder Taal vallen veel verschillende onderdelen, zoals:

  • begrijpend en studerend lezen
  • spelling
  • grammatica
  • werkwoordspelling

Wanneer een groep op een bepaald  vakgebied meer tijd of uitleg nodig heeft, roosteren we daarvoor meer tijd in. Dat betekent dat we minder tijd aan een ander vak besteden, totdat het niveau van de groep weer is zoals verwacht. De reden dat we hier heel bewust voor kiezen is dat het goed is om zo snel mogelijk ruimte te maken voor het wegwerken van eventuele achterstanden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op It Tredde Sté is elke leerling welkom. Bij inschrijving kijken we meteen of de leer- en ondersteuningsbehoefte van een kind door de school geboden kan worden. Wanneer blijkt dat we deze zorg als school niet kunnen bieden, gaan we samen op zoek naar de juiste plek. 

Tijdens de schoolloopbaan van een leerling kan het zijn dat de expertise van het team toch niet toereikend is. We kunnen de leerling dan niet de ondersteuning bieden die het nodig heeft. We schakelen in dat geval de hulp in van een expert van Proloog, een onderwijsadviseur. Elke school heeft zijn eigen onderwijsadviseur toegewezen gekregen. Vaak geeft deze onderwijsadviseur een aantal adviezen en/of raadt een aantal interventies aan, waardoor de leerling en de leerkracht weer verder kunnen. Indien de expertise van onze onderwijsadviseur niet toereikend is, wordt er binnen het netwerk van onderwijsadviseurs gekeken wie wel beschikt over de benodigde specifieke expertise. Als blijkt dat we toch als school de leerling niet kunnen bieden wat nodig is, wordt er door school en ouders samen gekeken naar wat dan wel de juiste plek is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen onze school geven we duurzaam, inclusief onderwijs, voor ons betekent dat dat we onderwijs zo aanbieden dat het voor alle kinderen te volgen is. Hierbij werken we proactief, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen. Waarbij we goed willen kijken wat we aan zorg in de school aan kunnen (eventueel met hulp van externen) en waar de grenzen van onze zorg liggen. Dat betekent ook dat we extra gelden niet zomaar ergens voor inzetten, maar dat deze gelden duurzaam hun plek in het onderwijs vinden. Soms kiezen we daarbij voor extra handen in de groep en soms kijken we ook naar welke materialen aangeschaft moeten worden om nog beter onderwijs te kunnen geven.

Door doelgericht te werken, komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen en ligt de nadruk minder op het groeien tijdens een schooljaar, maar is de aandacht gericht op de totale groei. Waarbij er preventief gewerkt wordt, in plaats van het achteraf repareren van eventuele achterstanden. Kinderen die meer tijd nodig hebben om zich de basis eigen te maken, krijgen deze tijd, zonder dat daar automatisch een doublure bij hoort. We laten steeds meer het traditionele programma los en richten ons  op wat de leerlingen van ons nodig hebben, vanuit het fundament van rust, ruimte en regelmaat. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons dorp is een aantal gastouders die peuters opvangen en is er een speelleergroep voor peuters, georganiseerd vanuit Kids First. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt door Stichting Kinderopvang Friesland georganiseerd. We willen graag meer samenwerking, zodat de doorgaande lijn een zichtbare kan zijn. In het kader van deze wens vinden we het ook belangrijk om meer samen te werken met onze buurschool RKBS Sint Radboud. 

Terug naar boven