Basisschool De Schakel

Begoniastraat 11 6014 BH Ittervoort

  • Hoofdingang basisschool de Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool De Schakel, onderdeel van Cluster HIN. Het cluster HIN bestaat uit 3 basisscholen in de dorpskernen Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Zij maken deel uit van SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal& Thornerkwartier). De basisscholen fungeren als cluster-eenheid op weg naar fusering en realisatie van een nieuwe gezamenlijke school.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Schakel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier & Vertrouwen
  • Verbinden & Samen(werken)
  • Kwaliteit op Maat &
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met een dalend leerlingenaantal. Belangrijkste oorzaak is de krimp als gevolg van de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal.

Deze afname in aantal leerlingen heeft gevolgen voor de formatie, de exploitatie en de huisvesting. De terugloop van het aantal leerlingen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We investeren bewust in onderwijsontwikkeling. We streven ernaar de terugloop in aantal leerlingen en formatie te kunnen opvangen door natuurlijk verloop en door mobiliteit binnen SPOLT. We zijn actief met het aantrekken van nieuwe kern- en ketenpartners waardoor we leegstand voorkomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders; wij geloven in educatief partnerschap. Voor meer informatie zie het schoolveiligheidsplan.

Hierin staan de volgende protocollen beschreven:

Protocol Pesten

Protocol Fysiek, verbaal en psychisch geweld

Protocol Discriminatie

Protocol Vernielingen

Protocol Seksuele discriminatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Opvang bij ernstige incidenten

Protocol Verzuim en verzuimbegeleiding

Protocol bedrijfshulpverlening, incl. ontruimingsplan, ongevallenregistratie

Protocol internetgebruik

Terug naar boven