Openbare Basisschool H M van Randwijk

Gruttostraat 3 1452 XH Ilpendam

Schoolfoto van Openbare Basisschool H M van Randwijk

In het kort

Toelichting van de school

In deze algemene schoolgids van openbare basisschool Van Randwijk laten we u nader kennismaken met onze school. Een school waar we trots op zijn: Trots op onze leerlingen, trots op ons team en trots op de ontwikkelingen die wij als school de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Naast het inhoud geven aan de “New Pedagogies for Deep learning” door het implementeren van het onderzoekend leren hebben we ons het afgelopen schooljaar gefocust op eigenaarschap en mindset. We zien de leerlingen werken aan eigen doelen. Zij voelen zich meer eigenaar van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. We zien leerkrachten die leerlingen laten ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. Wanneer je echt iets wilt bereiken en hier veel voor oefent, is alles te leren. 

In deze gids vertellen wij u graag over onze missie, visie en ambities. Ook informeren wij u hoe we de ondersteuning voor onze leerlingen hebben ingericht en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs borgen. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de manier waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

Naast deze algemene schoolgids ontvangen de ouders nog een jaarlijkse schoolgids met praktische informatie. Nieuwe ouders ontvangen daarnaast nog een informatieboekje over de groepen 1 en 2. 

Wij wensen u veel leesplezier, en mocht u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!  

Directie Van Randwijkschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Meesterschap
  • Onderwijs voor jouw toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Onze ouders en leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over wie dat zijn en hoe ze haar kunnen bereiken.

Terug naar boven