Basisschool WIJ

Europalaan 1 3404 TZ IJsselstein

Schoolfoto van Basisschool WIJ

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er is een verplichte eindtoets die de leerlingen maken aan het einde van unit 4. Kindcentrum WIJ neemt de Cito eindtoets af. 

  • Schooljaar 2020/2021 hebben wij Route 8 afgenomen. Hierop scoorden wij 198, dat was onder het landelijk gemiddelde. 
  • Schooljaar 2021/2022 hebben wij Route 8 afgenomen. Hierop scoorden wij 192,2, dat was onder het landelijk gemiddelde. 
  • Schooljaar 2022/2023 hebben wij de Cito Eindtoets gemaakt. Hierop scoorden wij 536, dat is boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

WIJ vinden het belangrijk om de resultaten te delen met leerlingen, ouders en de omgeving. Op WIJ worden de resultaten gemeten aan de hand van een aantal metingen. Zo zijn er halverwege het jaar tussentijdse observatie momenten en cognitieve toetsen. 

  • Tussentijdse observatiemomenten: Binnen de voor- en peuterschool wordt opbrengstgericht gewerkt op basis van observatie en kind besprekingen.
  • Tussentijdse cognitieve toetsen: De tussenresultaten in het onderwijsproces (Cito- en methodetoetsen) worden na de metingen geëvalueerd door de intern begeleiders en specialisten. Vervolgens worden de analyses in de units besproken. Op basis hiervan worden actiepunten voor de komende periode vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen WIJ u naar het ondersteuningsplan.Sociaal-emotionele resultaten

Conform de kernwaarden van het Kindcentrum zijn de resultaten op sociaal-emotioneel gebied net zo belangrijk als die op cognitief gebied. Samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en jezelf kunnen zijn, zijn essentieel. WIJ zetten daarbij in op de vreedzame school, democratisch (wereld)burgerschap en de 21e eeuwse vaardigheden. Om binnen deze cultuur het gevoel van veiligheid te meten, wordt binnen het onderwijs  jaarlijks de veiligheidsthermometer uit het kwaliteitszorginstrument van de vreedzame school afgenomen bij de leerlingen.  Naast de veiligheidsthermometer worden de vragenlijst groepsklimaat, het borgingsinstrument en de vragenlijst ‘Onderzoek de Vreedzame school’ afgenomen. Hiermee heeft kindcentrum WIJ een volledig beeld van de veiligheidsbeleving van haar leerlingen in unit 2 t/m 4 en monitort het effect van de vreedzame school.

De tussenresultaten in het onderwijsproces, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, worden na de metingen geëvalueerd door de intern begeleiders en specialisten. Vervolgens worden de analyses in de units besproken. Op basis hiervan worden actiepunten voor de komende periode vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen WIJ u naar het ondersteuningsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van unit 4 geven WIJ een advies voor het voortgezet onderwijs. Onderstaand overzicht toont de spreiding in onderwijssoorten aan. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Conform de kernwaarden van de school wordt veel aandacht besteed aan de sociale opbrengsten. Daarbij zijn samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid en jezelf kunnen zijn essentieel. WIJ zet daarbij in op de vreedzame school en democratisch (wereld)burgerschap. Tevens wordt de nadruk gelegd op 21e eeuwse vaardigheden als probleem-oplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociale- en culturele vaardigheden bevorderd. Deze onderwijsbehoeften zijn essentieel om in een veranderende wereld met sociale verschillen om te gaan. Bovendien kijken WIJ niet alleen naar de cognitieve vaardigheden van het kind, maar zijn ook persoonlijkheidskenmerken, zoals humor en doorzettingsvermogen van belang. De werkwijze binnen units en het gebruik van de kernconcepten stimuleren de ontwikkeling.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfbeeld
  • Sociala vaardigheden
  • Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 2 december 2020 is de inspectie voor het laatst bij WIJ geweest. Hun oordeel was toe voldoende. Uitkomst is de vinden op de 

Schoolpagina van de inspectie

Terug naar boven