Basisschool WIJ

Europalaan 1 3404 TZ IJsselstein

Schoolfoto van Basisschool WIJ

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool WIJ bestaande uit 13 medewerkers. Binnen de organisatie wordt verantwoordelijkheid en vertrouwen gelegd bij de vakmensen. Zij worden gefaciliteerd om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het team van WIJ is als volgt opgebouwd:

Unit 2

 • Groep 1-2; Juf Annelies, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 • Groep 1-2; Juf Anouk, maandag t/m vrijdag.
 • Onderwijsassistent: juf Liesbeth maandag, woensdag en juf Miranda, woensdag t/m vrijdag. 

Unit 3

 • Groep 3-4: juf Julia, maandag t/m vrijdag.
 • Groep 5-6: juf Kaouthar, maandag t/m woensdag, Juf Linda, donderdag en vrijdag.
 • Onderwijsassistent: juf Laura, maandag t/m vrijdag.

Unit 4

 • Groep 7 - 8: Meester Pim op maandag t/m vrijdag.
 • Onderwijsassistent: juf Irma, woensdag t/m vrijdag.

Overig

 • Directie: Pam Kattenburg, maandag t/m donderdag.
 • Interim intern begeleider: Vivian Donker
 • Administratief medewerker: Monique Groenhuijzen, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
 • Conciërge: Gerard Brughuis, dinsdagmiddag en donderdagochtend
 • Gymleerkracht: Juf Laura, vrijdag


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van ziekte dan wel verlof van een collega gaat WIJ altijd op zoek naar een invaller. Hierbij werken WIJ samen met Transvita. Transvita heeft de beschikking over een uitgebreide talenten- en invalpool. Tevens beschikt WIJ over een eigen vervangers. In een enkel geval is het onderwijs binnen WIJ helaas genoodzaakt om groepen op te delen dan wel een dag geen onderwijs aan te bieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie bij Kindcentrum WIJ
Kindcentrum WIJ heeft vier units. Deze units worden aangestuurd door unit leiders. In iedere unit werken een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakspecialisten, onderwijsassistenten en de kinderen. Het managementteam van WIJ bestaat uit directie en unit leiders. De units zijn ingericht op basis van de volgende heterogene leeftijdsgroepen:

 • Unit 1: 2-4 jaar
 • Unit 2: niveau groep 0, 1 en 2          
 • Unit 3: niveau groep 3, 4 en 5
 • Unit 4: niveau groep 6, 7 en 8. 

Binnen WIJ heeft iedere leerling zijn eigen mentor: de basisgroep leerkracht. De basisgroep leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. Binnen het onderwijs op WIJ vindt de  begeleiding van de kinderen echter plaats in samenwerking met alle medewerkers in de unit. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Rekenen krijgt de leerling van de rekenspecialist en dans van de vakspecialist dans. Op deze manier kunnen leerlingen naar niveau en interesse ingedeeld worden. Met de basisgroep worden verjaardagen gevierd, wordt gesport, werkmomenten geëvalueerd, en wordt de dag gestart en beëindigd.  

Unit onderwijs
Wat is nu eigenlijk het unit onderwijs van WIJ? WIJ kennen geen traditionele klaslokalen. De onderwijstak is verdeeld in drie transparante en open zones die specifiek zijn ingericht voor de drie units waarin WIJ werken. De units zijn open van karakter en ook tussen de 3 units is een duidelijke verbinding waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid uitademt. Iedere unit bestaat weer uit twee tot drie basisgroepen van ongeveer 25 kinderen afkomstig uit twee of drieleerjaren. In unit 1 zitten daarentegen de peuters, welke zijn verdeeld in een reguliere en VVE-peutergroep. De grote voordelen van het werken in units zijn:

 • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee houden WIJ rekening met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen.
 • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
 • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs/ goede opvang. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
 • Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor een specifiek vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter aanbieden en zijn ze in staat nog beter in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen. Binnen het Kindcentrum werken specialisten op het gebied van rekenen, taal, hoogbegaafdheid, VVE en alle creatieve vakken (dans, handvaardigheid, drama, etc.). Tevens zijn er sociale vaardigheidsspecialisten aanwezig.

Op maat
WIJ zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen zo goed mogelijk te bedienen. Als je 30 kinderen in je klas hebt, moet je een duizendpoot zijn en er zullen altijd leerlingen tussendoor glippen. Het anders organiseren van het onderwijs door het werken in units is dan ook een wijze waarop WIJ kinderen zo optimaal mogelijk faciliteiteren in hun ontwikkeling. Onderzoek en ontdekken staan centraal. Kinderen leren hun weg te vinden bij alle opdrachten en projecten. Ieder mens heeft een unieke leerstijl en samen ontdekken we wat voor elk kind de beste aanpak is. Verder leren WIJ kinderen vaardig en flexibel te leren door ook de andere leerstijlen te oefenen. 


Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Unit 1
Binnen unit 1 (peutergroepen) wordt spelenderwijs geleerd. De leerlingen ontdekken aan de hand van de leerlijnen. Bij de begeleiding van de kinderen en in het aanbod van activiteiten wordt door BSO IJsselstein rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. De kernconcepten vormen de basis voor het aanbod.

Unit 2
Binnen de unit 2 (niveau groep  0, 1 en 2) wordt spelend- en ontdekkend leren gestimuleerd, waarbij de leerlingen aan de hand van de leerlijnen uit ons leerlingvolgsysteem Parnassys (spelenderwijs) instructies krijgen aangeboden. WIJ werken thematisch aan de hand van de kernconcepten. Aan elk kernconcept zijn steeds doelen (passend binnen de leerlijnen uit Parnassys verbonden) verbonden, waardoor toegewerkt wordt naar de einddoelen voor de betreffende jaargroep. De unit is verdeeld in aantrekkelijke hoeken.

 • Taal/Lezen (kring, werken, eten/drinken): Kleine kring (leerlijnen Parnassys), Fonemisch bewustzijn, Begrijpend luisteren, Logo 3000 (woordenschat), Kringgesprek, Hoeken- en kastenwerk
 • Rekenen (kring, werken, eten/drinken): Kleine kring (leerlijn Parnassys), Hoeken- en kastenwerk, Kringgesprek
 • Motoriek: Gymnastiek (toestel- en spelles) / buitenspelen
 • Sociaal: Sociale Redzaamheid en Vreedzame school
 • Wereldoriëntatie: Kernconcepten (leerdoelen per thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwing)
 • Creatieve vakken: Muziek/Drama/Dans/Literair erfgoed/Koken/Techniek/Handvaardigheid (onderdeel van de kernconcepten en motorische ontwikkeling), Presentatie

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes en leermiddelen
Door de inspectie van het onderwijs worden geen richtlijnen meer opgesteld ten aanzien van de te geven onderwijstijd per vakgebied. WIJ werkt aan de hand van een specifiek rooster, waarbij aan de hand van leerlijnen (ingevuld door methodieken) wordt bepaald hoeveel uur aan elk vakgebied wordt besteed. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de verschillen tussen (groepen) leerlingen. Hiermee voldoen WIJ aan de gestelde kerndoelen.

Binnen Unit 3 en 4 krijgen leerlingen dagelijks instructies binnen de vakgebieden rekenen en taal (spelling, begrijpend lezen, taalbeschouwing en lezen). Tevens hebben zij ruim de tijd om de opdrachten te verwerken tijdens het zelfstandig werken. In de middag wordt gewerkt aan de hand van kernconcepten: brede thema's ingevuld met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en alle kunstvakken (muziek, tekenen, handvaardigheid, cultureel erfgoed, koken, techniek, drama en dans) op basis van persoonlijke leervragen van de leerlingen (passend binnen de einddoelen van het basisonderwijs). Tevens is WIJ een vreedzame school en biedt de school bewegingsonderwijs, schoolzwemmen, verkeer en Engels aan.

In unit 3  (niveau groepen 3, 4 en 5) vindt het volgende aanbod plaats:

 • Rekenen: Wereld in Getallen/ Met sprongen vooruit
 • Taal: Veilig Leren Lezen (aanvankelijk lezen, niveau groep 3), Estafette (voortgezet technisch lezen, niveau groepen 4 en 5), Taal actief (taalbeschouwing) Taal actief spelling (spelling), Begrijpend luisteren (eigen teksten), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Kringgesprek, Presentaties, Voorlezen
 • Bewegingsonderwijs: 2 gymlessen, dan wel 1 gymles en 1 zwemles (niveau groepen 4 en 5)
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Sociaal-emotioneel:Vreedzame school
 • Wereldoriëntatie: Kernconcepten (leerdoelen per thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwing)
 • Creatieve vakken: Muziek/ Drama/ Dans/ Literair erfgoed/ Koken/ Techniek/ Handvaardigheid (onderdeel van de kernconcepten en motorische ontwikkeling), Presentatie

In unit 4  (niveau groepen 6, 7 en 8) vindt het volgende aanbod plaats:

 • Rekenen: Wereld in Getallen/ Met sprongen vooruit
 • Taal: Estafette (voortgezet technisch lezen), Taal actief (taalbeschouwing), Taal actief spelling (spelling), Begrijpend luisteren (eigen teksten), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Kringgesprek, Presentaties, Voorlezen
 • Bewegingsonderwijs: 2 gymlessen
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Sociaal-emotioneel: Vreedzame school
 • Wereldoriëntatie: Kernconcepten (leerdoelen per thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, levensbeschouwing)
 • Creatieve vakken: Muziek/ Drama/ Dans/ Literair erfgoed/ Koken/ Techniek/ Handvaardigheid (onderdeel van de kernconcepten en motorische ontwikkeling), Presentatie
 • Verkeer: Wijzer door het verkeer
 • Engels: Groove.me

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kinderen met een snelle ontwikkeling

Na de verkorte instructie werken de kinderen tijdens het ochtendprogramma via compacten en verrijken aan eigen doelen. Daarnaast zullen zij eenmaal per week naar juf Linda gaan voor extra uitdagend aanbod. Hier kunnen opdrachten uit voortkomen die de kinderen in de klas verwerken. Passend binnen de visie van WIJ, is ervoor gekozen om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen zo veel mogelijk te integreren binnen het reguliere onderwijs. In schooljaar 2023-2024 werken wij verder aan het opstellen en uitvoeren van beleid aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanuit de bestaande basis zoals hier te lezen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle informatie hierover is terug te vinden in het SOP.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven