De Brug

Heemradenlaan 42 3401 GX IJsselstein

  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2017-2018 scoren we met onze kanjers uit groep 8 ver boven het landelijk gemiddelde.

Ook dit schooljaar hebben de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt en scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Op een mooie wijze gaan de kinderen uit groep 8 met een spetterende musical afscheid nemen van onze school!

We zijn trots op jullie!

(De score in 2014-2015 is een fout in het systeem, welke wij helaas niet kunnen (laten) herstellen.)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Brug maken we gebruik van de Cito toetsingen voor het basisonderwijs.

We gebruiken de toetsen bij de kleuters in groep 2. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 3 toetsen voor lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling.

Met de uitkomsten van de toetsen kijken we naar de resultaten en of deze conform de verwachting zijn. De uitkomsten worden eveneens gedeeld met de ouders in een speciaal overzicht.

Naar aanleiding van de Cito toetsing en de opbrengsten bij de reguliere, methode gebonden toetsen worden leerlingbesprekingen gehouden. Mede aan de hand van deze besprekingen wordt bekeken welke acties voor welk kind / welke kinderen waar nodig zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven