Kindcentrum De Minstreel

Touwlaan 23 3401 CA IJsselstein

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op kc De Minstreel worden in de groepen 3 t/m 8 twee keer per jaar de landelijke Cito toetsen afgenomen. Deze resulaten worden door de groepsleerkracht en intern begeleider besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 2024 maken de leerlingen in groep 8 een doorstroomtoets (voorheen: eindtoets). Voorafgaand aan de doorstroomtoets krijgt de leerling al een schooladvies van de school. Dit advies bestaat uit een voorlopig advies eind groep 7 en een voorlopig schooladvies tussen 10 en 31 januari, wanneer de leerling in groep 8 zit. Bij het tot stand komen van het schooladvies worden de kindkenmerken (o.a. werkhouding, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude) en de (toets)resultaten van de leerling meegenomen. Het voorlopig schooladvies komt tot stand in overleg tussen de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 en IB. Begin februari maken de leerlingen dan de doorstroomtoets, waarvan de school uiterlijk 15 maart de uitslag ontvangt. Is de uitslag hoger dan het voorlopig schooladvies dat door de school is afgegeven, dan moet dit advies bijgesteld worden. Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit moet dan gemotiveerd worden. Is de uitslag van de doorstroomtoets lager dan het voorlopig schooladvies, dan verandert er niks en wordt het voorlopig schooladvies definitief gemaakt. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Daarna volgt de centrale aanmeldweek en kunnen leerlingen zich tussen 25 en 31 maart aanmelden bij de school naar keuze.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Gevoel en verstand gaan hand in hand. Een veilige sfeer is de beste basis om tot leren te komen. Wij koesteren het wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkracht en kind. Vanuit die verbinding gaat het kind zich ontwikkelen. Daarbij bieden we structuur en houvast: samen spreken we af wat we gewenst gedrag vinden. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woorden en daden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig
 • Leerplezier
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste Inspectierapport van 28-06-2016 staat bij de samenvatting van de belangrijkste oordelen o.a. het volgende:

 • De leerkrachten weten een hoge mate van betrokkenheid te realiseren.
 • De leerkrachten zijn pedagogisch sterk.
 • Er heerst een zeer prettige sfeer in de school, waarbij duidelijk is dat welbevinden centraal staat (bij eenieder, leerling, ouder, teamlid).

Nieuwsgierig geworden? Lees het gehele inspectierapport.

Terug naar boven