Kindcentrum De Minstreel

Touwlaan 23 3401 CA IJsselstein

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel

Het team

Toelichting van de school

Op kc De Minstreel werkt een team met veel onderwijservaring en deskundigheid. Naast de directeur en de leerkrachten die in de achttien groepen werkzaam zijn, wordt ons onderwijs verrijkt door:
 • zes onderwijsassistentes;
 • drie vakleerkrachten lichamelijke vorming die de gymlessen geven aan de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8;
 • een remedial teacher die met individuele of kleine groepjes leerlingen werkt;
 • twee intern begeleidsters;
 • twee talentcoaches die ondersteuning geven aan leerlingen die (nog) meer verrijking/verdieping aankunnen dan in de groep aangeboden wordt;
 • twee rekenspecialisten;
 • twee taalspecialisten;
 • twee gedragsspecialisten;
 • een schoolopleider.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze voorkeur gaat uit naar vervanging door de duo-collega, zodat het voor de groep het meest rustig is. Mocht dit niet lukken vragen we een andere collega van school. Blijkt het niet te lukken om een van de collega's te laten vervangen, dan vragen wij vervanging aan via Pio/Transvita aan. Zij proberen dan een juiste kandidaat te vinden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hanteren leerstofjaarklassen bij de groepen 3 t/m 8. De groepen 1 en 2 zitten wel bij elkaar in de klas.
Daarnaast doen we regelmatig groepsdoorbroken activiteiten, zoals de Minstreel Workshop Weken, tutorlezen en feestdagen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen zoeken we een passende onderwijsplek. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuning die we als school kunnen bieden op elkaar aansluiten, eventueel met extra ondersteuning, dan kan een leerling op onze school geplaatst worden. Dat gaat altijd in nauw overleg met ouders, directie en intern begeleiders. Per aanmelding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerling en de mogelijkheden van de school, bijvoorbeeld de groepsgrootte en zorgzwaarte van de groep. Wanneer een leerling niet op onze school geplaatst kan worden zoeken we samen met ouders en eventuele externe betrokkenen (zorgaanbieders en/of het samenwerkingsverband Profi Pendi) naar een passende plek in de regio, om voor elke leerling zo thuisnabij mogelijk onderwijs te kunnen realiseren.

Op kc De Minstreel bieden wij allereerst ondersteuning aan in de groep. Bij de basisvakken geeft de groepsleerkracht een onderwijsaanbod op drie niveaus: intensief-basis-top. Daarnaast kijken we kritisch naar de indeling van leerlingen op basis van hun scores en werkhouding.

Verdieping
De leerlingen in de topgroep krijgen bovenop het basisaanbod werk dat op een hoger denkniveau ligt. Basisstof wordt indien nodig gecompact en er wordt verrijking geboden door middel van extra opdrachten, vaak uit het plusaanbod van de methode. Om in (de instructie van) het plusaanbod te faciliteren, is de organisatie binnen de school momenteel zo ingericht dat er binnen de verschillende bouwen, extra ondersteuning ingezet kan worden.
Als richtlijn bij het compacten en verrijken wordt gebruik gemaakt van informatie uit de bibliotheek van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid als naslagwerk. Het aanbod binnen het topaanbod komt niet alleen vanuit de methode, maar ook is er extra aanbod, zoals Denkwerk (begrijpend lezen) of Rekentijgers en Kien (rekenen). Het is de bedoeling dat ook dit aanbod zoveel mogelijk in de klas plaatsvindt. Echter, wanneer dit niet haalbaar is binnen de groep, kan de extra ondersteuner of Remedial Teacher (zie hieronder) hierin een rol spelen.

Verbreding
Binnen het verbredingsaanbod wordt uitgegaan van de interesses van de leerlingen. Met name in de bovenbouw worden leerlingen door middel van kindgesprekken betrokken bij de keuze van verbreding in de klas. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het aanleren van een andere taal en wiskunde. Voor de jongere kinderen wordt gewerkt met de methodiek van Outside the box. Dit met als doel het creatief denken te bevorderen. Daarnaast wordt er in de onderbouw gewerkt met Denksleutels. 

Intensief aanbod 
Kinderen voor wie de stof van hun huidige leerjaar te snel gaat, kunnen aanpassingen krijgen in het leerstofaanbod. Hierbij geldt dat stapelen van effectieve leertijd van belang is, eventueel kan hierbij remedial teaching ingezet worden. Dit kan in de vorm van een eigen leerlijn passend bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Echter, geniet een eigen leerlijn niet onze voorkeur, daar het qua executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling veel extra energie van de leerlingen vergt. Daarnaast profiteren zij op dat moment niet van het groepsaanbod en de sterkere leerlingen om zich heen. 

Remedial Teaching
Remedial Teaching op de Minstreel wordt zoveel mogelijk kortdurend ingezet voor leerlingen die extra instructie nodig hebben op een bepaald vakgebied (bijv. leerlingen op een eigen leerlijn of toepassing dyslexieprotocol). RT kan ook ingezet worden vanwege het feit dat instructie op het topaanbod niet in de klas gegeven kan worden. Ook is RT op het gebied van executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling een optie. De RT wordt afhankelijk van de hulpvraag individueel of in groepjes aangeboden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities en doelen met betrekking tot basisondersteuning en extra ondersteuning. 

 • Aandacht voor het stellen van doelen en ambities voor (cluster)groepen op basis van data.
 • De ambitie van de Minstreel is om meer eenduidigheid binnen de vier kleutergroepen te verkrijgen op het gebied van het volgen en registreren van de vorderingen of stagnaties van de leerlingen.
 • Op de Minstreel is het een ambitie dat er gestapeld gaat worden in effectieve leertijd. Dit geldt voor leerlingen binnen elk niveau.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons Kindcentrum is BLOS Kinderopvang gevestigd. In ons gebouw is er een kinderdagverblijf.

Terug naar boven